Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami - UL 28/2004


Na podlagi šestega odstavka 6. člena in petega odstavka 33. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

 

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 999/2001/ES (UL L 147/2001, 22. 5. 2001) in Uredbe Komisije št. 100/2003/ES (UL L 14/03, 21. 1. 2003) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredbi) določa pristojni organ, laboratorije in dodatne ukrepe v zvezi s preiskavami na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) in ravnanjem s snovmi s specifičnim tveganjem (SRM).
(2) Glede preventivnih ukrepov v zvezi s TSE in dodatnih ukrepov iz prejšnjega odstavka se uporabljata Uredbi in ta pravilnik.
 

2. člen
(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje Uredb je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
 

3. člen
(zagotavljanje sledljivosti)

(1) Uradni veterinar v klavnici mora preverjati način in postopke, s katerimi nosilec dejavnosti klanja zagotovlja sledljivost mesa in mesnih izdelkov vse do končnega uporabnika v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje govejega mesa.
(2) Če ni zagotovljena sledljivost mesa in živali v skladu s prejšnjim odstavkom in predpisi, ki urejajo označevanje živali, je treba govedu poleg snovi s posebnim tveganjem (SRM) kot so opredeljene v Prilogi XI, Poglavje A, točka 1a (i) Uredbe št. 999/2001/ES odstraniti celotno glavo, razen jezika, v skladu prvim odstavkom 8. člena Uredbe št. 999/2001/ES.
(3) Cela glava, vključno z možgani živali iz prejšnjega odstavka, se zadrži, dokler niso znani rezultati preiskav.
 

4. člen

Preiskave na prisotnost TSE izvaja Nacionalni veterinarski inštitut Republike Slovenije ali drug laboratorij, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, pooblasti VURS.
 

5. člen

(1) Na klavnih linijah morajo biti na voljo ločena mesta za odstranjevanje hrbtenjače, kontejnerji za zbiranje odstranjenih hrbtenjač pa se morajo nahajati v ustrezni razdalji od drugih kontejnerjev za shranjevanje užitnih delov trupov, da se prepreči navzkrižno onesnaženje. Kontejnerji za zbiranje hrbtenjač morajo biti označeni z napisom SRM.
(2) V klavnicah se SRM zbirajo v posebnih kontejnerjih, trajno označenih z napisom SRM, vidnim z vseh strani kontejnerja. Vsebino kontejnerja je treba preliti (dekarakterizirati) s toplotno obstojnim kontrastnim barvilom skladno z obveznimi navodili VURS.

6. člen

Do objave Uredb v slovenskem jeziku v Uradnem listu EU sta uredbi dosegljivi v angleškem in slovenskem jeziku na VURS in na njenih spletnih straneh.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
8. člen in Priloga Pravilnika o izvajanju diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2004 za izpolnjevanje pogojev za promet z živalmi (Uradni list RS, št. 8/04);
Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 13/03 in 37/03);
Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE) (Uradni list RS, št. 37/03, 69/03, 91/03 in 20/04)

8. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 323-124/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Avtor: ZŽI