Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij - UL 52/2011


Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter tretjega odstavka 125. člena za izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZGO-1, 110/02 – ZUreP in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

1. člen

V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 5. februarja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 35 z dne 6. 2. 2010, str. 21)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 17. junija 2011 o spremembi Odločbe 2009/719/ES o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 161 z dne 21. 6. 2011, str. 29)«.

V drugem odstavku se v tretji alinei številka »48« nadomesti s številko »72«.

2. člen

V petem odstavku 4. člena se besedilo »z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES)« nadomesti z besedilom »z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES)«.

3. člen

V sedmem odstavku 4. člena se besedilo »v skladu z Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »v skladu z Uredbo 1069/2009/ES«.

4. člen

V drugem odstavku 5. člena se besedilo »v skladu z Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »v skladu z Uredbo 1069/2009/ES«.

5. člen

V drugi alinei četrtega odstavka 16. člena se besedilo »v skladu z Uredbo 1774/2002/ES« nadomesti z besedilom »v skladu z Uredbo 1069/2009/ES«.

6. člen

V 25. členu se besedilo »25. člen« nadomesti z besedilom »21. člen«.

7. člen

V 21. členu se besedilo »21. člen« nadomesti z besedilom »22. člen«.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.

Št. 007-99/2011

Ljubljana, dne 22. junija 2011

EVA 2011-2311-0084

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano