Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev (Rhinopneumonitis equi) – UL 2/2006


Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04–ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev (Rhinopneumonitis equi)

1. člen

(splošna določba)

Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev – Rhinopneumonitis equi (v nadaljnjem besedilu: bolezen).

2. člen

(obveščanje, poročanje in prijavljanje)

Obveščanje, poročanje in prijavljanje bolezni poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.

3. člen

(sum bolezni)

(1) Na bolezen se sumi, če se pri živalih pojavijo naslednji klinični znaki:

– povišana telesna temperatura (40–41 ºC);

– vnetje sluznice nosu, žrela, sapnika in sapnic;

– nosni izcedek, na začetku serozen, nato gnojen;

– apatičnost, neješčnost;

– povečane submandibularne bezgavke;

– pri nekaterih živalih lahko tudi živčne motnje – nekoordinirana hoja, paraliza repa in okončin;

– abortusi;

– rojevanje mrtvih ali slabo vitalnih žrebet, ki poginejo kmalu po rojstvu.

(2) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi epizootiološko poizvedovanje in odredi naslednje ukrepe:

– ločitev zdravih živali od živali, za katere se sumi, da so zbolele,

– izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav,

– zaporo gospodarstva.

4. člen

(potrditev bolezni)

(1) Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če se potrdi s patohistološkim pregledom oziroma se dokaže prisotnost virusa v vzorcih nosnih brisov bolnih živali ali organih poginjenih živali oziroma se s seronevtralizacijskim testom v dveh parnih vzorcih krvi dokaže serokonverzija specifičnih protiteles, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

(2) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:

a) imetniku živali:

– ločitev bolnih od zdravih živali oziroma od živali, za katere se sumi, da so zbolele,

– omogočiti odvzem vzorcev za laboratorijsko preiskavo,

– prepoved razmnoževanja,

– prepoved premikov iz in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol,

– obvezno vakcinacijo kopitarjev (žrebcev, kobil in kastratov), ki se vodijo na sejme, trge, treninge, razstave in tekmovanja,

– čiščenje in razkuževanje v skladu s 6. členom tega pravilnika;

b) veterinarski organizaciji, da pošlje v preiskavo trupla poginulih in abortiranih živali, brise iz nosu, grla ali žrela oziroma krvne vzorce sumljivih živali in zagotovi neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.

5. člen

(odvzem vzorcev, laboratorijski testi in metode)

Odvzem vzorcev, pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, laboratorijski testi in metode za preiskave se izvedejo v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.

6. člen

(čiščenje in razkuževanje)

Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki ima v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, koncesijo za opravljanje te dejavnosti.

7. člen

(prenehanje bolezni)

(1) Ukrepi iz 4. člena tega pravilnika ostanejo v veljavi do prenehanja bolezni.

(2) Šteje se, da je bolezen prenehala vsaj 28 dni potem, ko:

– so bili izvedeni vsi predpisani ukrep,

– so bili rezultati predpisanih preiskav po zdravljenju negativni,

– je bila opravljena končna DDD.

8. člen

(stroški)

Stroški preiskav in zdravljenja bremenijo imetnika živali.

9. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in konjskega virusnega rinopneumonitisa (Rhinopneumonitis equi) (Uradni list RS, št. 82/99 in 33/01-ZVet-1).

10. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-02-609/2005

Ljubljana, dne 14. decembra 2005

EVA 2005-2311-0240

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI