Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o določitvi pristojnih organov in programu nadzora salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili – UL 67/2004


Na podlagi prvega odstavka 77. člena in za izvedbo 9. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1 in 45/04 –ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o določitvi pristojnih organov in programu nadzora salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili št. 2160/2003/ES (UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1-5) z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

2. člen

(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v Uredbi, naslednji pomen:

– država članica je Republika Slovenija;

– pristojni organ je Veterinarska uprava Republike Slovenije;

– opredeljene zoonoze so zoonoze, naštete v Prilogi I Uredbe.

3. člen

(programi nadzora nosilcev dejavnosti)

(1) Nosilci živilske dejavnosti in nosilci dejavnosti proizvodnje krme, ki želijo, da njihov program nadzora postane del nacionalnega programa nadzora zoonoz, predložijo v skladu s 7. členom Uredbe programe v potrditev glavnemu uradu VURS.

(2) Generalni direktor VURS izda odločbo o odobritvi programa iz prejšnjega odstavka, če je v skladu z nacionalnim programom nadzora.

4. člen

(prehodno obdobje)

Do objave nacionalnega programa nadzora zoonoz v Uradnem listu Republike Slovenije se za dosego cilja, določenega pri matičnih jatah vrste Gallus gallus, uporablja Pravilnik o monitoringu zoonoz in njihovih povzročiteljev v vzrejnih jatah kokoši nesnic (Uradni list RS, št. 28/04).

5. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-288/2004

Ljubljana, dne 14. junija 2004.

EVA 2004-2311-0290

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo,

Gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI