Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev - UL 7/2011


Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

1. člen

V Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 320 z dne 6. 12. 2007, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (ES) št. 279/2009 z dne 6. aprila 2009 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 93 z dne 7. 4. 2009, str. 11)«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36) določa tudi izenačitev pogojev za prosto ustanavljanje ponudnikov storitev.«.

2. člen

Besedilo prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V Republiki Sloveniji lahko veterinar države članice v svojem imenu in za svoj račun opravlja občasne storitve, če je zakonito ustanovljen za opravljanje te storitve v eni izmed držav članic.«.

3. člen

Tretji odstavek 17. člena se črta.

4. člen

V prvem odstavku 18. člena se za deveto alineo pika nadomesti s podpičjem in doda nova deseta alinea, ki se glasi:

»– naslov varnega elektronskega predala ali podatke o pooblaščencu za vročanje v Republiki Sloveniji.«.

5. člen

Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Znanje jezika iz prejšnjega odstavka izkazuje državljan države članice na podlagi ustreznih dokazil oziroma na drug način, s katerim se dokaže znanje jezika.«.

6. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen

(prosto ustanavljanje ponudnikov storitev)

Ponudnik storitev iz države članice, ki želi za nedoločen čas in s stalno infrastrukturo opravljati veterinarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki storitev, ki so za opravljanje veterinarske dejavnosti ustanovljeni v Republiki Sloveniji.«.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-591/2010

Ljubljana, dne 28. januarja 2011

EVA 2011-2311-0045

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano