Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o certificiranju v veterinarstvu - UL 57/2003


Na podlagi drugega odstavka 19. člena in prvega odstavka 71. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 P R A V I L N I K
o certificiranju v veterinarstvu* 

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja pogoje izdajanja veterinarskih certifikatov.
(2) Veterinarski certifikat po tem pravilniku pomeni mednarodni certifikat za živali in veterinarske dokumente, ki morajo spremljati živila živalskega izvora ter živalske proizvode v prometu. 

2. člen

(1) S postopkom certificiranja se preverja, ali so živali, živila in živalski proizvodi prešli zahtevano veterinarsko kontrolo in ali izpolnjujejo predpisane kriterije.
(2) Z veterinarskim certifikatom se potrjuje, da je bil na mestu izvora opravljen predpisan veterinarski pregled, da pošiljka izpolnjuje predpisane veterinarske pogoje in da za njeno odpremo ni ovir.
(3) Certificiranje lahko opravlja le uradni veterinar Urada Veterinarske uprave Republike Slovenije za inšpekcijsko nadzorstvo (v nadaljnjem besedilu: veterinar, ki certificira). 

3. člen

(1) Veterinar, ki certificira, mora imeti ustrezno znanje iz veterinarske zakonodaje o živilih in surovinah živalskega izvora ter poznati pravila izdajanja veterinarskih certifikatov in teste ter preiskave, ki jih je treba izvesti, odvisno od vrste pošiljke, ki se daje v promet.
(2) Za zagotavljanje znanj iz prejšnjega odstavka Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) organizira usposabljanja.
(3) VURS založi, natisne in dostavlja veterinarjem, ki certificirajo, obrazce veterinarskih certifikatov. 

4. člen

(1) Veterinarji, ki certificirajo, morajo biti nepristranski in ne smejo imeti neposrednega ekonomskega interesa v zvezi z obratom ali živili, za katera se izdaja veterinarski certifikat.
(2) Veterinarji, ki certificirajo, se morajo zavedati pomena vsebine vsakega veterinarskega certifikata, ki ga podpišejo.
(3) Veterinarski certifikati morajo biti izdani vsaj v jeziku, ki ga razume veterinar, ki izdaja veterinarski certifikat, in v jeziku države prejemnice pošiljke.
(4) Veterinarji, ki certificirajo, imajo oštevilčene žige, tako da je iz številke žiga na veterinarskem certifikatu razvidno, kateri veterinar ga je izdal. 

5. člen

(1) VURS izvaja preglede in druge kontrolne ukrepe za preprečevanje izdajanja napačnih ali zavajajočih veterinarskih certifikatov ali goljufij pri certificiranju.
(2) Če veterinar, ki certificira, izda veterinarski certifikat iz prejšnjega odstavka, to predstavlja kršenje delovnih obveznosti in se ukrepa v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, poleg tega pa VURS ukrene vse potrebno, da se uvede kazenski postopek oziroma postopek o prekršku.
(3) Če se zoper veterinarja iz prejšnjega odstavka uvede postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se mu ob uvedbi postopka lahko prepove opravljati delo za čas trajanja postopka.
(4) Če se v obratu, ki je pod veterinarskim nadzorom, zlorabi veterinarski certifikat ali se ga ponaredi, VURS ukrene vse potrebno, da se zagotovi, da se to dejanje ne more ponoviti. 

6. člen

(1) Veterinar, ki certificira, ne sme potrditi podatkov v veterinarskem certifikatu, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovem pomenu oziroma resničnosti.
(2) Veterinar, ki certificira, ne sme podpisati praznega ali nepopolno izpolnjenega obrazca veterinarskega certifikata, prav tako ne sme podpisati obrazca za živila ali surovine, če predpisan pregled ni bil opravljen, oziroma če uradni veterinar za inšpekcijski nadzor ni opravil predpisane kontrole.
(3) Če veterinar, ki certificira, podpiše veterinarski certifikat na osnovi drugega certifikata ali potrdila, mora imeti te dokumente pred podpisom.
(4) Veterinar, ki certificira, lahko na veterinarskem certifikatu potrdi tudi podatke:
ki jih zagotovi druga oseba, ki dela pod nadzorstvom uradnega veterinarja in ima pooblastilo VURS, pod pogojem, da lahko zagotovi zanesljivost podatkov;
ki jih pridobi na podlagi uradnih sistematskih programov nadzorstva (monitoringov), ki se izvajajo skladno z veterinarskimi predpisi.
(5) Veterinarski certifikat mora biti izdan na enem listu papirja, barva tiska mora biti različna od barve podpisa veterinarja, ki certificira in pečata. Izda se samo en primerek dokumenta, torej samo original veterinarskega certifikata, ki spremlja pošiljko. Veterinar, ki certificira, si mora napraviti fotokopijo vsakega izdanega certifikata in jo hraniti v arhivu najmanj 2 leti zaradi evidence. 

7. člen

Do pričetka dela Urada za inšpekcijski nadzor v VURS, opravljajo certificiranje po tem pravilniku uradni veterinarji, ki imajo za ta dejanja pooblastila direktorja VURS. 

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 17., 18., 19. in 20. člena pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju (Uradni list RS, št. 94/99, 107/99, 35/00 in 81/02). 

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-395/2003
Ljubljana, dne 26. maja 2003

 

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
*Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta EU, št. 96/93/EC.


Avtor: ZŽI