Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Navodilo o pogojih za uporabo pomij za krmljenje prašičev - UL 95/2000


Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99, 101/99, 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

N A V O D I L O
o pogojih za uporabo pomij za krmljenje prašičev 

1. člen

(vsebina)

To navodilo ureja uporabo, obdelavo, zbiranje in prevoz pomij za krmljenje prašičev.


2. člen

(pomen izraza)

Za potrebe tega navodila so pomije odpadki živalskega izvora iz kuhinj in živilskih obratov.


3. člen

(uporaba pomij)

Pomije morajo biti termično obdelane.
Pomije se lahko uporabljajo le za krmljenje prašičev pitancev, ki so namenjeni za zakol, ali drugih kategorij prašičev, pod pogojem, da so namenjeni za zakol.
Prepovedana je uporaba pomij, ki izvirajo iz mednarodnega prometa.
Za krmljenje lastnih prašičev je dovoljena uporaba pomij iz lastnega gospodinjstva, ki pa morajo biti vseeno termično obdelane.


4. člen

(termična obdelava pomij)

Pomije morajo biti termično obdelane s segrevanjem eno uro na 90°C ali z uporabo drugačne kombinacije temperature in časa, ki zagotavlja uničenje virusa klasične prašičje kuge. Uporabo drugačne kombinacije dovoli Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) z odločbo v upravnem postopku.
V postopku termične obdelave mora biti omogočeno mehansko beleženje in spremljanje termične obdelave pomij.


5. člen

(zbiranje pomij)

Zbiranje pomij je dovoljeno le v obratih, kjer se pomije termično obdelajo in ki imajo dovoljenje VURS (v nadaljnjem besedilu: obrat).
VURS izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka v upravnem postopku, če obrat izpolnjuje naslednje pogoje:
imeti mora ločen prostor za termično neobdelane in termično obdelane pomije;
v obratu mora biti tekoča voda;
prostori, oprema in pribor morajo biti iz materialov, ki so primerni za čiščenje in razkuževanje.
V obratu je potrebno voditi evidenco prispelih pošiljk, iz katere so razvidni vsaj podatki o:
datumu prispetja pošiljke;
izvoru pomij;
količini pomij v posamezni pošiljki;
prevozniku.
Evidence iz prejšnjega odstavka je treba hraniti vsaj tri leta.
Preprečiti je potrebno vstop nepooblaščenim osebam in živalim v obrat.


6. člen

(prevoz pomij)

Prevoz pomij iz kuhinj in živilskih obratov do obratov oziroma do uporabnikov lahko opravljajo le prevozniki, ki imajo ustrezno prevozno sredstvo in neprepustne posode, iz katerih je onemogočeno iztekanje vsebine in jih je mogoče po vsaki uporabi očistiti in razkužiti.
Prevoznik mora voditi evidenco pošiljk, iz katere so razvidni vsaj podatki o:
datumu in mestu prevzema pomij;
količini prevzetih pomij;
mestu oddaje ter uporabniku pomij.
Evidence iz prejšnjega odstavka je treba hraniti vsaj tri leta.


7. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega navodila opravlja veterinarska inšpekcija.


8. člen

(prehodna določba)

Določbe tega navodila se začnejo uporabljati s 1. 1. 2001.


9. člen

(končna določba)

To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 323-324/00
Ljubljana, dne 5. oktobra 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehranoAvtor: ZŽI