Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o kužnih boleznih živali - sprememba - UL 28/2004


Na podlagi šestega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 12. člena, četrtega odstavka 13. člena in četrtega odstavka 14. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kužnih boleznih živali

 

1. člen

V Pravilniku o kužnih boleznih živali (Uradni list RS, št. 54/02 in 63/03) se prvem odstavku 4. člena dodajo številke »28., 55. in 80.a«

2. člen

5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kužne bolezni živali, za katere je potrebno predpisati načrte ukrepov v primeru njihovega izbruha, so bolezni iz 1. do 15. točke seznama A Priloge I in bolezen iz 26. točke seznama B Priloge I tega pravilnika.
Za ostale bolezni pa se načrti iz prejšnjega odstavka lahko predpišejo glede na epizootiološko situacijo.
Načrte ukrepov pripravi Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in jih posreduje v potrditev Evropski komisiji.
Načrti ukrepov se lahko spremenijo ali dopolnijo v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora.
Kriteriji in zahteve za načrt ukrepov v primeru izbruha posamezne bolezni so navedeni v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
 

3. člen

Za petim členom se doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Preventivno cepljenje je prepovedano za vse bolezni iz seznama A Priloge I tega pravilnika, razen če je s posebnim predpisom za posamezno bolezen določeno drugače.
Preventivno cepljenje proti kokošji kugi se sme izvajati samo v skladu z določili 16. člena Direktive Sveta 92/40/EC.
Preventivno cepljenje proti atipični kokošji kugi se sme izvajati samo v skladu z določili 16., 17. in 18. člena Direktive Sveta 92/66/EC /EGS in Odločbo Komisije 93/152.
Preventivno cepljenje proti bolezni modrikastega jezika se sme izvajati samo v skladu z določili 9. člena pravilnika, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika.
Preventivno cepljenje proti vezikularnemu stomatitisu (Stomatitis vesicularis), vezikularni bolezeni prašičev (Morbus vesicularis suum), goveji kugi (Pestis bovina (Rinderpest)), vozličastemu dermatitisu (Dermatitis nodularis), kugi drobnice (Pestis pecorum), mrzlici doline Rift (Hepatitis infectiosa enzootica bovum et ovium), osepnicam ovac in koz (Variola ovina et caprina) se sme izvajati samo v skladu z določili 19. člena Direktive Sveta 92/119/EEC.
Cepljenje je prepovedano tudi za naslednje bolezni iz 2., 14., 27., 28. in 55. točke seznama B Priloge I tega pravilnika.
Za govejo brucelozo se lahko uporabljajo le odobrene vakcine v skladu z določbami Odločbe 2002/598/ES.«.
 

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Promet z govedom oziroma ovcami in kozami ter s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali je možen le, če:
govedo izvira iz črede, ki ima status črede, uradno proste bruceloze, enzootske goveje levkoze in tuberkuloze;
če ovca ali koza izvira iz gospodarstva, ki ima status gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis}.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljen promet z govedom, ki izvira iz črede, ki nima statusa črede, uradno proste tuberkuloze, pod pogoji iz točke 2.(c) II. dela Priloge IV,ki je sestavni del tega pravilnika, ter iz črede, ki nima statusa črede, uradno proste bruceloze, pod pogoji iz točke 2.(d) III. dela Priloge IV tega pravilnika. Za govedo, ki izvira iz črede, ki nima statusa črede, uradno proste enzootske goveje levkoze, je promet za zakol dovoljen brez omejitev, v čredo z višjim statusom pa je dovoljen pod pogoji iz točke 2.(c) IV. dela Priloge IV tega pravilnika.
Če se status črede začasno razveljavi, je promet s proizvodi oziroma izdelki iz teh živali možen v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za proizvodnjo in dajanje v promet mesa ter mleka in mlečnih izdelkov.
Status črede oziroma gospodarstva ugotavlja uradni veterinar območnega urada VURS z odločbo v upravnem postopku po uradni dolžnosti.
Podrobnejši pogoji za pridobitev in ohranitev zdravstvenega statusa čred za govedo in za status države ali dela države glede bolezni iz prve alinee prvega odstavka tega člena so navedeni v Prilogi IV tega pravilnika, ter za zdravstveni status gospodarstva za ovce in koze in za status države ali dela države glede bolezni iz druge alinee prvega odstavka tega člena v Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pogoje, potrebne za ohranjanje zdravstvenega statusa čred, mora zagotavljati imetnik živali.
Dovoljenje za odpremo jajc v registriran predelovalni obrat v primeru izbruha kokošje kuge se sme izdati, če so izpolnjeni pogoji priloge I Direktive Sveta 92/40/EC.
Dovoljenje za odpremo jajc v registriran predelovalni obrat v primeru izbruha atipične kokošje kuge se sme izdati, če so izpolnjeni pogoji priloge I Direktive Sveta 92/66/EC«.
 

5. člen

7. člen se črta.
 

6. člen

V prvem odstavku 14. člena se dodajo številke »39., 41., 42., 46., 49., 52., 79a., 79b., 80., 80.a«.
 

7. člen

Za 14. členom se doda nov 14.a člen ki se glasi:
 

»14.a člen

Vetrinarski inšpektor z odločbo določi meje okuženega in ogroženega območja za posamezne bolezni. Velikost okuženega in ogroženega območja se lahko tudi spremeni, pri tem pa se mora upoštevati:
geografski položaj in ekološke faktorje;
meteorološke pogoje;
prisotnost, razširjenost in tip vektorjev bolezni;
rezultate epizootiološkega poizvedovanja;
rezultate laboratorijskih preiskav.

O vsaki spremembi meje okuženega ali ogroženega območja VURS obvesti Evropsko komisijo.
Če okuženo ali ogroženo območje vključuje del ozemlja drugih držav v okviru Evropske unije, se okuženo oziroma ogroženo območje določi v sodelovanju s pristojnimi organi zadevnih držav. Če je potrebno se meja lahko določi tudi v skladu z odločitvijo Stalnega veterinarskega odbora.«.
 

8. člen

15. člen se spremeni tako, ki se glasi:
»Laboratorijski testi in metode za preiskave posameznih kužnih bolezni iz tega pravilnika ter način odvzema vzorcev in pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, so določeni, v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
Preiskave na kužne bolezni živali, za katere ni na razpolago ustreznih prostorov ali metod in opreme, se opravljajo v referenčnih laboratorijih Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni(OIE) ali v drugih referenčnih laboratorijih, s katerimi ima Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) sklenjeno pogodbo.
Koordinacijo jemanja vzorcev iz prejšnjega odstavka in njihovega pošiljanja v referenčne laboratorije vodi NVI.
Nacionalni laboratoriji in referenčni laboratoriji za posamezne bolezni so navedeni v Prilogi VIII in Prilogi IX, ki sta sestavni del tega pravilnika.
Diagnostnični postopki za potrditev in diferencialno diagnozo kokošje kuge (Pestis avium) Aviarna Influenca so navedeni v prilogi III Direktive Sveta 92/40/EC.
Diagnostnični postopki za potrditev in diferencialno diagnozo atipične kokošje kuge (Morbus Newcastle (New castle disease)) so navedeni v prilogi III Direktive Sveta 92/66/EEC.
Diagnostnični priročnik o določitvi diagnostičnih postopkov, metod vzorčenja in kriterijev vrednotenja rezultatov laboratorijskih testov za potrditev in diferencialno diagnostiko vezikularne bolezni prašičev je naveden v Odločbi Komisije 2000/428/ES«.
 

9. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Čiščenje in dezinfekcija se sme izvajati samo pod uradnim nadzorom in v skladu z navodili veterinarskega išpektorja ter s sredstvi in koncentracijami, ki jih uradno potrdi VURS.
Postopki čiščenja in dezinfekcije okuženega gospodarstva v primeru izbruha kokošje kuge Aviarne influenze so navedeni v prilogi II Direktive Sveta 92/40/EC.
Postopki čiščenja in dezinfekcije okuženega gospodarstva v primeru izbruha atipične kokošje kuge (Morbus Newcastle (New castle disease)) so navedeni v prilogi II Direktive Sveta 92/66/EEC
Postopek čiščenja in dezinfekcije okuženega gospodarstva v primeru izbruha vezikularne bolezni prašičev so navedeni v 10. točki v prilogi II Direktive Sveta 92/119/EEC.
Ponovna vhlevitev živali v primeru izbruha vezikularne bolezni prašičev se sme izvesti v skladu z določili 11.točke priloge II Direktive Sveta 92/1197EEC.
 

10. člen

Za 16. členom se doda nov, 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Goveje živali, namenjene izključno za zakol, se lahko do 1. januarja 2005 odpremljajo v zakol tudi iz čred, ki še nimajo uradno določenih statusov.«.
 

11. člen

V 18. členu se letnica »2005« nadomesti z letnico »2006«.
 

12. člen

V Prilogi I tega pravilnika se v seznamu B za 79. točko dodata novi točki, ki se glasita: »79.a XXXX mali panjski hrošč (Aethina tumida), 79b. XXXX pršica Tropilaelaps«.
Za 80. točko se doda nova točka, ki se glasi: »80.aXXXX Infekciozna anemija lososov«.
 

13. člen

1. Priloga II se v celoti nadomesti z besedilom priloge II tega pravilnika.
2. Priloga III se v celoti nadomesti z besedilom priloge III tega pravilnika.
3. Priloga IV se v celoti nadomesti z besedilom priloge IV tega pravilnika.
4. Dodata se Prilogi VIII in IX, ki sta prilogi tega pravilnika.
 

14. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-3/2002-2
Ljubljana, dne 12. marca 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* živali, mlajše od treh mesecev
** primarni izbruh pri divjih prašičih pomeni izbruh v državi ali delu države, ki je prost klasične prašičje kuge (npr. izbruh pri divjih prašičih, ki se ne pojavi v delu države, ki je pod omejitvami zaradi izbruha klasične prašičje kuge)


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI