Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih - UL 57/2008


Na podlagi šestega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih

1. člen

V Pravilniku o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih (Uradni list RS, št. 23/06) se na koncu prvega odstavka 4. člena doda nov stavek, ki se glasi:

»Naloge v zvezi z veterinarski pregledi, ki jih opravljajo odobreni veterinarji po tem pravilniku, ne predstavljajo prenesenih nalog uradnega nadzora.«.

2. člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen

Do sklenitve pogodb z veterinarskimi organizacijami za izvajanje nalog odobrenih veterinarjev opravljajo naloge pregledov na kmetijskih gospodarstvih veterinarske organizacije s koncesijo, ki izvajajo naloge v skladu s pravilnikom, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali, veterinarske preglede v poslovnih sistemih za rejo živali, trgovanje in proizvodnjo živil pa veterinarske organizacije, ki v teh sistemih izvajajo dela iz navedenega pravilnika.«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2008

Ljubljana, dne 26. maja 2008

EVA 2008-2311-0101

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP