Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali - UL 50/2010 + priloge


Na podlagi drugega odstavka 88. člena in drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa vrsto podatkov, obliko in način posredovanja ter natančne pogoje vodenja, sestave in vsebine informacijskega sistema za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz predpisa, ki ureja bolezni živali.

(2) Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

1. zapisnik o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu (v nadaljnjem besedilu: ZOVT) je v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek (v nadaljnjem besedilu: ZUP), v EPI kreiran dokument z vsemi zahtevanimi podatki o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu;

2. spremni dopis za analizo je v EPI kreiran dokument z vsemi zahtevanimi podatki o vzorčenju, ki mora spremljati vzorce v laboratorij;

3. zapisnik o opravljenem cepljenju (v nadaljnjem besedilu: ZOOC) je v skladu z ZUP v EPI kreiran dokument z vsemi zahtevanimi podatki o opravljenem cepljenju;

4. bolezni so vse bolezni, navedene v Prilogi 1 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10).

5. uporabnik je vsak, kateremu se na podlagi vloge dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do EPI;

6. organizacija je VURS, NVI, veterinarska ali druga organizacija s koncesijo.

3. člen

(EPI)

(1) EPI je del centralnega informacijskega sistema VURS (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS).

(2) EPI obsega štiri vsebinske sklope:

- bolezni živali;

- diagnostične preiskave;

- cepljenja živali;

- upravljanje izbruhov bolezni.

4. člen

(varstvo osebnih podatkov)

(1) Vsi uporabniki EPI morajo varovati in uporabljati osebne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju besedila: ZVOP).

(2) V skladu z določili ZVOP se beleži vsaka prijava uporabnika v EPI, vsak vpis ali sprememba podatkov ter vsak vpogled v podatke.

5. člen

(uporabniki in dostop do EPI)

(1) Dostop do EPI je omogočen preko spletne strani VURS http://www.vurs.gov.si (v nadaljnjem besedilu: spletna stran VURS).

(2) Vsak, ki za izvajanje nalog v okviru svojih pooblastil potrebuje dostop do EPI, mora imeti svoje lastno uporabniško ime in geslo.

(3) Za dostop do EPI se zaprosi z obrazcem za dostop, ki je objavljen na spletni strani VURS. Obrazec podpišeta prosilec in odgovorna oseba organizacije, kjer je prosilec zaposlen. Organizacija, kjer je prosilec zaposlen, ga posreduje na glavni urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS).

(4) GU VURS odloči o dodelitvi uporabniškega imena in gesla.

(5) Ob dodelitvi uporabniškega imena in gesla se glede na uporabnika določi vsaj:

- podatke, katere bo uporabnik lahko vnašal;

- podatke, katere bo lahko uporabnik pregledoval;

- dostop do vsebinskih sklopov.

(6) Odgovorna oseba organizacije mora za uporabnika, ki je prenehal opravljati delovne naloge, za katere je potreben dostop do podatkov, ali pa ni več zaposlen pri tej organizaciji, tako spremembo takoj oziroma v roku največ treh dni po nastali spremembi sporočiti GU VURS, ki na podlagi javljene spremembe ukine uporabniku dostop do EPI.

6. člen

(popravki)

(1) Zahteve za popravke že vnesenih podatkov se posredujejo na GU VURS praviloma v pisni obliki.

(2) Podrobnejši način in postopki popravljanja vnesenih podatkov v EPI so določeni v navodilih za uporabo EPI, ki so dostopni na spletni strani VURS.

7. člen

(analize podatkov)

(1) Za zagotavljanje pravilnosti podatkov in nemotenega delovanja EPI se opravi analizo vnesenih podatkov vsaj trikrat letno.

(2) Analize podatkov iz EPI zagotovi GU VURS.

II. BOLEZNI ŽIVALI

8. člen

(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Bolezni živali« namenjen vnosu primerov bolezni ter omogoča pregled pojavov bolezni in izdelavo poročil.

9. člen

(vnos primerov bolezni)

(1) Vsak primer bolezni je treba vnesti v sklop »Bolezni živali« v EPI.

(2) Primere obvezno prijavljivih bolezni, ki so navedene v Prilogi 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10), vnesejo v sklop »Bolezni živali« v EPI uradni veterinarji območnega urada VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS), potrdi pa jih GU VURS.

(3) Primere obvezno prijavljivih bolezni, navedenih v Prilogi 10 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10), morajo v sklop »Bolezni živali« v EPI vnesti uradni veterinarji OU VURS. Primere morajo vnesti v EPI do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

(4) Primere ostalih bolezni, razen bolezni iz drugega in tretjega odstavka tega člena, vnese v sklop »Bolezni živali« v EPI tista organizacija, ki je odvzela vzorce za preiskavo. Primere mora vnesti v EPI do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

(5) Primere bolezni, ugotovljene na klavni liniji, vnese v sklop »Bolezni živali« v EPI uradni veterinar v klavnici do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

(6) Vnos primera bolezni mora vsebovati najmanj podatke, navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

10. člen

(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Diagnostične preiskave« namenjen zagotavljanju sledljivosti vzorcev in omogoča spremljanje in pregled odvzetih vzorcev in opravljenih preiskav ter izdelavo poročil o opravljenem delu.

11. člen

(uradni vzorci)

(1) Uradni vzorec je vzorec, ki ga odvzame in pošlje v preiskavo na bolezen oziroma v povezavi z njo uradni veterinar oziroma oseba, ki jo za to dejanje pooblasti generalni direktor VURS, če se preiskava izvaja za enega od naslednjih namenov:

- predpisani pogoji za premike, trgovanje oziroma izvoz živali;

- v okviru izvajanja ukrepov zagotavljanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali oziroma predpisanih programov spremljanja in izkoreninjenja bolezni živali;

- dokazovanje odsotnosti bolezni;

- predpisane in druge preiskave za izpolnjevanje zahtev v skladu z veterinarsko zakonodajo.

(2) Odvzem uradnih vzorcev in rezultati preiskav uradnih vzorcev morajo biti vneseni v EPI, ne glede na plačnika odvzema vzorca oziroma preiskav.

(3) Preiskave uradnih vzorcev se opravijo v imenovanih oziroma nacionalnih referenčnih laboratorijih v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

12. člen

(vnos podatkov o vzorčenju in diagnostičnih preiskavah)

(1) Uporabnik, ki je odvzel uradni vzorec iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora kreirati ZOVT in spremni dopis za analizo, ki morata vsebovati najmanj podatke iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Odvzeti uradni vzorci morajo biti označeni s črtno kodo v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Črtna koda omogoča označevanje vzorcev z neponovljivo številko, ki zagotavlja sledljivost vzorca od odvzema vzorca do zaključka preiskave in vnosa rezultatov preiskav v EPI.

(3) Rezultate preiskav mora imenovani oziroma nacionalni referenčni laboratorij vnesti v EPI v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.

IV. CEPLJENJA ŽIVALI

13. člen

(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Cepljenja živali« namenjen vnosu in pregledu cepljenj živali.

14. člen

(vnos podatkov o cepljenjih živali)

(1) Uporabnik, ki izvaja cepljenja, mora za vsako opravljeno cepljenje kreirati ZOOC.

(2) ZOOC mora vsebovati najmanj podatke iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora podatke o opravljenem cepljenju vnesti v EPI do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

V. UPRAVLJANJE IZBRUHOV BOLEZNI

15. člen

(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Upravljanje izbruhov bolezni« namenjen podpori postopkov in spremljanju izvajanja ukrepov ob pojavu bolezni iz Priloge 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10).

16. člen

(sum bolezni)

(1) Vsak sum na bolezen iz Priloge 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10) v EPI vnese GU VURS. Vnos suma bolezni mora vsebovati najmanj podatke, ki so navedeni v Prilogi 9 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10).

(2) Po uradni potrditvi suma GU VURS vnese v EPI sklepe državnega središča za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedilu: DSNB), uradni veterinar OU VURS pa ukrepe, ki jih odredi za zatiranje določene bolezni v skladu s sklepi DSNB oziroma drugimi predpisi, ki urejajo ukrepe ob pojavih bolezni.

17. člen

(potrditev bolezni)

(1) Uradno potrditev bolezni iz prejšnjega člena v EPI vnese GU VURS.

(2) Po uradni potrditvi bolezni GU VURS vnese v EPI sklepe DSNB, uradni veterinar OU VURS pa ukrepe, ki jih odredi za zatiranje določene bolezni v skladu s sklepi DSNB oziroma drugimi predpisi, ki urejajo ukrepe ob pojavih bolezni.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen

(prehodne določbe)

(1) Določbe iz 13. in 14. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2011.

(2) Določbe iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.

19. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-43/2009/1

Ljubljana, dne 4. junija 2010

EVA 2010-2311-0138

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP