Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge - UL 42/2010


Na podlagi 76. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge

1. člen

(vsebina)

V Pravilniku o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge (Uradni list RS, št. 62/05) se v prvem odstavku 1. člena pred piko doda besedilo », zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40)«.

2. člen

V prvem odstavku 2. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:

»4. tekmovalni golob je golob, ki se prevaža ali je namenjen za prevoz iz svojega golobnjaka z namenom izpustitve, da bo prosto letel nazaj v svoj golobnjak ali proti kateremu koli drugemu cilju;«.

3. člen

V besedilu petega odstavka 8. člena se povsod pred besedo »golob« v vseh sklonih in številih doda beseda »tekmovalni« v ustreznem sklonu in številu.

4. člen

V besedilu drugega odstavka 12. člena se pred besedo »golobov« doda beseda »tekmovalnih«.

5. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

(nacionalni referenčni laboratorij)

Nacionalni referenčni laboratorij za atipično kokošjo kugo je določen v pravilniku, ki ureja bolezni živali.«.

6. člen

V besedilu petega odstavka 18. člena se pred besedo »golobi« doda beseda »tekmovalni«.

7. člen

V besedilu prvega odstavka in 1. točke četrtega odstavka 20. člena se povsod pred besedo »golob« v vseh sklonih in številih doda beseda »tekmovalni« v ustreznem sklonu in številu.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-16/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0122

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP