Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembi Pravilnika o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (Arteritis equi) – UL 94/2005


Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembi Pravilnika o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (Arteritis equi)

1. člen

V Pravilniku o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (Arteritis equi) (Uradni list RS, št. 75/05) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Za sanacijo okužene reje uradni veterinar po potrditvi bolezni na okuženem gospodarstvu izvede popis vseh kopitarjev in pisno odredi imetniku živali naslednje ukrepe:

1. serološki pregled vseh kopitarjev;

2. neškodljivo uničenje abortiranih plodov ter plodovih ovojnic;

3. za obolele žrebcem prepoved razmnoževanja, njihovega registriranja kot izločevalce in vpisovanja v identifikacijski dokument (ID), oziroma odredi njihovo kastriranje;

4. serološko pozitivne plemenske žrebce je treba preiskati na prisotnost antigena v semenu; če je rezultat preiskave pozitiven, je treba tako žival izločiti iz vseh oblik razmnoževanja;

5. prepoved parjenja kobil, ki kažejo klinične znake bolezni na dan pripusta ali so kazale klinične znake bolezni v obdobju treh mesecev pred pripustom;

6. plemenski žrebec, ki je serološko pozitiven, lahko plemeni, če je bil dokazano redno cepljen proti bolezni po navodilu proizvajalca cepiva. Žrebec mora biti pred prvim cepljenjem serološko negativen, negativen izvid pa mora veterinarska organizacija še pred prvim cepljenjem vpisati v identifikacijski dokument (ID) živali;

7. oboleli kopitarji se lahko prevažajo z okuženega go­spodarstva le v primeru, ko gre za zakol;

8. dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.

(2) Ukrepi iz 2., 3., 4., 5. in 7. točke prejšnjega odstavka morajo ostati v veljavi vsaj 28 dni potem, ko so bili ugotovljeni zadnji klinični znaki bolezni in so bili izvedeni vsi predpisani ukrepi ter opravljena končna dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-322/2005-1

Ljubljana, dne 3. oktobra 2005

EVA 2005-2311-0234

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI