Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora – UL 66/2007


Na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 8. člena, 76. člena ter 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratih na področju živil živalskega izvora

1. člen

V Pravilniku o obratih na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 51/06) se v 3. členu črta četrti odstavek.

2. člen

V 5. členu se v prvem odstavku točka e) spremeni tako, da se glasi:

»e) obrati, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo školjk.«.

V tretjem odstavku se besedilo »a), d) in e)« nadomesti z besedilom »a) in d)«.

3. člen

V 6. členu se v prvem odstavku v točki a) za besedo »potrošniku« doda besedilo »vključno s predelavo teh živil na mestu prodaje«.

4. člen

V 7. členu se v petem odstavku v točki d) besedilo »Prilogo 5« nadomesti z besedilom »Prilogo 2«.

5. člen

V 9. členu se v točki c) besedilo »Prilogi 4« nadomesti z besedilom »Poglavju V«.

6. člen

V 11. členu se v tretjem odstavku črta besedilo », ki obrat začasno umakne oziroma ga izbriše iz evidence odobrenih obratov v Republiki Sloveniji«.

7. člen

V 12. členu se v drugem in tretjem odstavku v drugi alinei za besedo »obrata« doda besedilo »in KMG MID, če obstaja«.

8. člen

V 13. členu se v drugem odstavku v peti alinei beseda »levkoze« nadomesti z besedo »tuberkuloze«.

V tretjem odstavku se v prvi alinei črta besedilo », obdeluje ali ohlajuje,«, v drugi alinei se črta besedilo »in transport«, v četrti alinei pa se besedilo »vsaj enkrat na dan je treba posodo, ki se uporablja za prevoz surovega mleka, očistiti in razkužiti« nadomesti z besedilom »prostore, kjer se mleko skladišči, in površine opreme, ki pridejo v stik z mlekom, je treba redno čistiti in po potrebi razkuževati«.

9. člen

Črtata se naslov podpoglavja »4. Obrati, ki izvajajo dejavnost primarne pridelave živil, ki ni zajeta v točkah a), c) in d) prvega odstavka 5. člena tega pravilnika« in 20. člen.

10. člen

Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

»22.a člen

(pogoji za zakol in uporabo mesa živali zaklanih na turistični kmetiji)

(1) Turistična kmetija lahko na leto zakolje na kmetiji do 12 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) glede na pretvorbe iz drugega odstavka tega člena, pod naslednjimi pogoji:

a) da so živali v reji nosilca dejavnosti najmanj tri mesece ali od rojstva, jagnjeta, kozlički in prašički do 20 kg žive teže pa od rojstva ali najmanj en mesec;

b) da ima kmetija na voljo naslednje prostore in opremo:

– prostor za omamljanje in klanje živali;

– prostor za hlajenje ali hladilnik tolikšne zmogljivosti, da se lahko ohladi vse količine mesa;

c) pri klanju mora biti na razpolago najmanj naslednja oprema:

– kovinski podstavki za odiranje prašičev ali kotel (korito) za obarjanje (garanje) prašičev, odvisno od tega, kakšna obdelava se opravlja;

– sterilizator za nože;

– posodo ali voziček, namenjen za veterinarski pregled trebušnih organov in za odstranitev le-teh iz klavnega prostora;

– obešala s kavlji za obešanje mesa in za veterinarski pregled organov;

d) v prostoru za klanje je med delom prepovedano prazniti želodce in čreva ali skladiščiti kože, parklje in ščetine. Želodce in čreva se lahko čisti v prostoru za klanje takrat, ko se ne opravlja klanja in v prostoru ni mesa. Po takem delu je treba klavni prostor pred ponovno uporabo za klanje temeljito oprati in razkužiti;

e) po opravljenem klanju je dovoljeno klavni prostor uporabiti tudi za razkosanje in predelavo mesa, če je prostor očiščen in razkužen;

f) nosilec dejavnosti mora najmanj 48 ur pred zakolom prašičev, ovc in koz obvestiti uradnega veterinarja območnega urada VURS, ki mora opraviti pregled živali pred klanjem in mesa po zakolu. Nosilec živilske dejavnosti mora za prašiče zagotoviti tudi pregled mesa na prisotnost ličink Trihinel;

g) meso zaklanih živali in izdelke iz tega mesa je dovoljeno uporabiti samo za pripravo hrane gostom na turistični kmetiji;

h) nosilec dejavnosti mora voditi seznam o številu in vrsti zaklanih živali.

(2) Pri določitvi GVŽ se upoštevajo naslednji pretvorniki in vrste živali, ki jih je po tem členu dovoljeno zaklati:

Vrste živali

Koeficient/žival

Prašiči, ovce, koze, velika gojena divjad,

0,4 GVŽ

Jagnjeta, kozlički in prašički – odojki do 20 kg žive teže

0,06 GVŽ

«.

11. člen

V 23. členu se besedilo »kuncev in perutnine« nadomesti z besedilom »živali po tem pravilniku«.

12. člen

V 24. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:

»– rok uporabe oziroma datum zakola;«.

V tretjem odstavku se za besedo »drobno« doda besedilo », razen v primeru manjših količin primarnih živil, ki se oddajo končnemu potrošniku neposredno na mestu pridelave«.

13. člen

V 25. členu se v prvem odstavku besedilo »živalskimi stranskimi proizvodi« nadomesti z besedo »ŽSP«.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu potrošniku (Uradni list RS, št. 117/04, 126/04 – popr., 93/05 – ZVMS in 51/06).

15. člen

Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogama 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.

16. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-70/2006-1

Ljubljana, dne 9. julija 2007

EVA 2007-2311-0033

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP