Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi - UL 96/2009


Na podlagi petega odstavka 7. člena ter drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

1. člen

V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi (Uradni list RS, št. 99/06) se črta 9. člen.

2. člen

Črta se druga alinea 15. člena.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-41/2009

Ljubljana, dne 10. novembra 2009

EVA 2009-2311-0157

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP