Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju - sprememba - UL 107/99


Na podlagi sedemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju 

1. člen

V pravilniku o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju (Uradni list RS, št. 94/99) se v drugem odstavku 15. člena besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »6. člena«.


2. člen

V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrazci certifikatov in potrdil iz 17. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2000.«


3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 323-176/99-1
Ljubljana, dne 10. decembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehranoAvtor: ZŽI