Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju - sprememba - UL 35/2000


Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99, 98/99-ZZZiv in 8/00-ZUT) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju 

1. člen

V pravilniku o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju (Uradni list RS, št. 94/99 in 107/99) se v 2. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika ne veljajo za jajca v lupini in med.«.


2. člen

V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih iz prejšnjega odstavka se namesti le ena oštevilčena veterinarska oznaka. Na veterinarskem potrdilu o zdravstveni ustreznosti živila se lahko za identifikacijo živila namesto oznake šarže navede zaporedno številko veterinarske oznake. Ta določba velja tudi za primer, ko je pakiranih več paketov skupaj.«.
V drugem odstavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.


3. člen

V 10. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Oštevilčena etiketa iz prejšnjega odstavka ni potrebna za označevanje paketov, v katerih so pakirana embalirana živila, ki že nosijo lastno veterinarsko oznako in oznako šarže. V tem primeru se na paket namesti neoštevilčena etiketa ali odtisne žig ali pečat z veterinarsko oznako.«.


4. člen

V 11. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Oštevilčena etiketa ni potrebna za označevanje paketov, v katerih so pakirana embalirana živila, ki že nosijo lastno veterinarsko oznako in oznako šarže. V tem primeru se na paket namesti neoštevilčena etiketa ali odtisne žig ali pečat z veterinarsko oznako.«.


5. člen

V 13. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se živila, proizvedena v kmetijskem obratu dajo v promet za javno potrošnjo na območju RS preko posrednikov, mora biti na živilu oziroma embalaži jasno napisano z velikimi tiskanimi črkami: »IZDELANO NA KMETIJI« in trimestno registrsko številko kmetijskega obrata, pod katero je kmetija vpisana v register VURS.


6. člen

V 16. členu se doda 8. točka, ki se glasi:
»8. mesec in leto zamrzovanja za zamrznjeno meso.«


7. člen

21. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:


»21. člen

(prehodne določbe)

Ovalne oznake iz 10. člena tega pravilnika lahko uporabljajo le obrati, ki so registrirani za izvoz živil v države Evropske unije. Če obstoječe veterinarske oznake teh obratov vsebujejo poleg obveznih sestavin po tem pravilniku še druge navedbe (npr. veterinarska inšpekcija, datum ipd.), je takšne oznake dovoljeno uporabljati do porabe zalog, naročila za nove oznake pa morajo biti v skladu s tem pravilnikom.
Vsi ostali obstoječi obrati, razen kmetijskih ter obratov iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika, uporabljajo oznake iz 11. člena tega pravilnika. Žige, pečate, ploščice in etikete za označevanje živil v teh obratih, je treba uskladiti s tem pravilnikom do 30. junija 2000, že naročena embalaža z natisnjenimi dosedanjimi oznakami pa se lahko uporablja do porabe zalog. Po uveljavitvi tega pravilnika embalaže z ovalnimi oznakami v obratih iz tega odstavka ni več dovoljeno naročati.
Po 1. juliju 2000 uporaba ovalne veterinarske oznake na živilih, ki niso proizvedena v obratih, registriranih za izvoz v EU, ni več dovoljena.
Po 1. juliju 2000 morajo biti vsa živila iz 2. člena pravilnika označena v skladu s tem pravilnikom.
Uporaba oznake »SLOVENIA« ali »SI« v okrogli oznaki je dovoljena na podlagi odločbe predstojnika VURS, in se lahko uporablja za izvoz živil v države, ki so navedene v odločbi, razen v države Evropske unije.«.


8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 323-176/99-2
Ljubljana, dne 12. aprila 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehranoAvtor: ZŽI