Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora - UL 71/2000


Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora 

1. člen

V pravilniku o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99 in 38/00) se v prvem odstavku 194. člena besedilo s 1. julijem 2000 nadomesti z besedilom s 1. januarjem 2001.


2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 323-71/99-2
Ljubljana, dne 17. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoAvtor: ZŽI