Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo – UL 117/2004


Na podlagi drugega odstavka 28. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo

1. člen

(vsebina predpisa)

Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati imetnik živali za zakol živali izven registrirane klavnice za lastno domačo porabo.

2. člen

(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi, ki imajo naslednji pomen:

1. imetnik živali je fizična oseba, ki je lastnik živali in ima zagotovljene objekte za rejo živali;

2. živali za zakol so prašiči, ovce, koze, gojena divjad, kunci in domača perutnina;

3. gojena divjad so kopenski sesalci in ptice, ki se ne štejejo za domače živali, katere pa se goji kot domače živali;

4. velika gojena divjad so parkljasta divjad in noji;

5. lastna domača poraba je poraba članov družine, ki prebivajo v gospodinjstvu, vključno z morebitno najeto delovno silo in sorodniki;

6. snovi s posebnim tveganjem pri ovcah in kozah so:

– lobanja, vključno z možgani in očmi, tonzile in hrbtenjača pri starosti nad 12 mesecev oziroma pri starosti, ko prvi sekalec predre dlesni,

– vranica ter vito črevo (ileum) pri ovcah in kozah vseh starosti;

7. koncesionar je izvajalec javne službe za neškodljivo odstranjevanje odpadkov živalskega izvora v skladu z uredbo, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, ter uredbo, ki ureja način, predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.

3. člen

(klanje za lastno domačo porabo)

(1) Imetnik živali lahko zakolje na domu za lastno domačo porabo le živali iz 2. točke prejšnjega člena.

(2) Prodaja ali podaritev mesa, pridobljenega s klanjem živali pod pogoji iz tega pravilnika, ni dovoljena.

4. člen

(minimalni pogoji pri klanju živali)

(1) Imetnik živali, ki zakolje žival za lastno domačo porabo, mora zagotoviti:

– omamljenje živali z napravo s penetrantnim klinom (pištola za omamljanje) ali električnim tokom (električne klešče), razen v primeru klanja kuncev in perutnine;

– za snovi s posebnim tveganjem oddajo koncesionarju v skladu s pravilnikom, ki ureja stranske živalske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(2) Imetnik živali mora hraniti potrdila o oddanih snoveh s posebnim tveganjem koncesionarju najmanj dve leti in jih na zahtevo veterinarskega inšpektorja predložiti v pregled. Iz potrdila mora biti razvidno osebno ime, količina in datum oddaje odpadkov koncesionarju.

5. člen

(klanje bolnih živali)

(1) Zakol bolnih ali sumljivih živali po tem pravilniku ni dovoljen.

(2) Če se pred ali pri zakolu živali posumi na obolenje, mora imetnik živali o tem obvestiti veterinarsko organizacijo.

6. člen

(odgovornost)

(1) Imetnik živali, ki zakolje žival za lastno domačo porabo, odgovarja za posledice, ki lahko nastanejo pri klanju ali uporabi mesa zaklanih živali.

(2) Imetnik živali je dolžan pred in pri klanju živali preprečiti:

– nepotrebno trpljenje živali,

– onesnaženje okolja,

– poškodbe ljudi in živali.

7. člen

(evidence o zakolu)

Imetnik živali mora voditi evidenco o številu in vrsti zaklanih živali na domu, razen o zakolu kuncev in perutnine.

8. člen

(veljavnost predpisa)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-415/2004

Ljubljana, dne 27. septembra 2004.

EVA 2004-2311-0345

 

 

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI