Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva – UL 10/2008


Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o pristojbinah na področju veterinarstva

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. decembra 2006, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1857/2006/ES) določa višino veterinarskih pristojbin, način njihovega obračunavanja in zavezance za plačilo ter pristojbine za zagotavljanje odstranjevanja trupel poginulih živali (v nadaljnjem besedilu: VHS).

(2) Pristojbine, katerih najnižja vrednost je določena v Prilogah IV in V Uredbe 882/2004/ES, so pristojbine Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU pristojbine).

(3) Pristojbine, ki niso urejene v Prilogah IV in V Uredbe 882/2004/ES, so nacionalne pristojbine.

2. člen

(1) EU pristojbine se plačujejo za izvajanje veterinarskih pregledov in nadzora, predpisanih:
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU;
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU;
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
– s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
– s pravilnikom, ki ureja ukrepe za nadziranje nekaterih snovi in ostankov škodljivih snovi v živih živalih in živalskih proizvodih;
– z Uredbo 882/2004/ES/ES, v delu, ki se nanaša na krmo;
– z Uredbo 1857/2006/ES in
– s pravilnikom, ki ureja obrate na področju živil živalskega izvora.
(2) Nacionalne pristojbine se plačujejo za vse ostale predpisane uradne veterinarske preglede in uradni veterinarski nadzor, ki ni zajet v predpisih iz prejšnjega odstavka.

3. člen

Pristojbine iz tega pravilnika se določajo v skladu z načeli Uredbe 882/2004/ES.

4. člen

Za veterinarske preglede, ki se opravijo izven delovnega časa, določenega s predpisom o upravnem poslovanju in aktom Veterinarske Uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) o poslovnem času, delovnem času, uradnih urah ter evidencah prisotnosti VURS ter rednega delovnega časa za posamezni obrat, se pristojbina poveča za 30%.

II. VETERINARSKE PRISTOJBINE

5. člen

(1) Ob veterinarskem pregledu pred in po zakolu v klavnici in za veterinarski pregled uplenjene in gojene divjadi se plača pristojbina v višini:

 

kategorija

pristojbina

1.

govedo

odraslo govedo

5,50 EUR / žival

2.

 

mlado govedo in teleta

2,30 EUR / žival

3.

kopitarji

kopitarji

4,76 EUR / žival

4.

prašiči: živali z maso klavnih trupov

manj kot 25 kg

0,83 EUR / žival

5.

 

25 kg ali več

1,40 EUR / žival

6.

ovce in koze:živali z maso klavnih trupov

manj kot 12 kg

0,39 EUR / žival

7.

 

12 kg ali več

0,49 EUR / žival

8.

perutnina

perutnina rodu gallus in pegatka

0,01 EUR / žival

9.

 

race in gosi

0,02 EUR / žival

10.

 

purani

0,06 EUR / žival

11.

 

gojeni kunci

0,01 EUR / žival

12.

divjad

majhna pernata divjad

0,01 EUR / žival

13.

 

majhna divjad

0,02 EUR / žival

14.

 

noji

0,55 EUR / žival

15.

 

divji prašiči

1,83 EUR / žival

16.

 

prežvekovalci

0,72 EUR / žival

17.

 

ostalo

5,00 EUR / žival

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka ne more znašati manj kot 11 eurov letno.
(3) Pristojbina iz prvega odstavka tega člena vključuje pristojbino za VHS ter monitoring rezidua in se plača za vsako žival.
(4) V pristojbino iz prvega odstavka tega člena za govedo, kopitarje, prašiče, divje prašiče ter divje in gojene divje parkljarje je vštet razsek trupa na do šest osnovnih delov.
(5) Za uplenjeno divjad se plača pristojbina od trupa, sprejetega v obrat za obdelavo divjadi.
(6) Če se trihinoskopska preiskava opravi v laboratoriju izven obrata, kjer se izvede veterinarski pregled, se dodatno zaračuna za preiskavo 9,60 eurov in stroške pošiljanja vzorcev, razen če stranka sama zagotovi izvedbo preiskave oziroma pošiljanje vzorcev.
(7) Za veterinarski pregled trupov prašičev, ovc, koz ali gojene divjadi, zaklanih na turističnih kmetijah, ter za veterinarski pregled divjadi v zbiralnicah divjadi, se računa 5 eurov na žival, vendar ne manj kot 30 eurov na leto za turistično kmetijo oziroma zbiralnico divjadi. Pri živalih, kjer je potrebno opraviti trihinoskopsko preiskavo, se zaračunajo stroški preiskave oziroma pošiljanja v skladu s prejšnjim odstavkom.

6. člen

(1) Za veterinarski nadzor razseka trupa zaklane živali se plača pristojbina v skladu s Poglavjem II Oddelka B Priloge IV Uredbe 882/2004/ES.
(2) Če se opravi razsek trupa na manjše dele od osnovnih delov v obratu z isto registrsko številko kot jo ima klavnica, se plača pristojbina v višini 70% pristojbine iz prejšnjega odstavka za vsako začeto tono mesa.
(3) Če se v obratih za embaliranje opravlja veterinarski nadzor, se zaračuna 3 eure na tono mesa, vendar ne manj kot 100 eurov na leto za posamezen obrat.

7. člen

(1) V odobrenih zbiralnicah mleka ter obratih za obdelavo in predelavo mleka se za veterinarski nadzor plača pristojbina v mlekarni v skladu s Poglavjem IV Oddelka B Priloge IV Uredbe 882/2004/ES, vendar ne manj kot 40 eurov na leto za posamezen obrat.
(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka vključuje tudi pristojbino za monitoring rezidua.

8. člen

Pristojbine za veterinarski nadzor proizvodnje in dajanja ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz registriranih obratov na trg se obračunajo v skladu s Poglavjem V Oddelka B Priloge IV Uredbe 882/2004/ES, vendar ne manj kot 100 eurov na leto za posamezen obrat.

9. člen

Za veterinarski nadzor v obratih, ki samo hladijo, zamrzujejo, embalirajo oziroma skladiščijo ribiške proizvode in druge morske ter sladkovodne organizme, se plača pristojbina v višini:

1.

do 1 tone

22,53 EUR

2.

nad 1 do 10 ton

45,07 EUR

3.

nad 10 do 50 ton

187,78 EUR

4.

nad 50 do 100 ton

375,56 EUR

5.

nad 100 ton

600,90 EUR

10. člen

(1) Za veterinarski pregled živali na mestu izvora v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), kadar je pošiljka živali namenjena v drugo državo članico Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali pa v tretjo državo, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 35 eurov na pošiljko, če se pošiljka odpošilja iz zbirnega centra ali gospodarstva, kjer se formira ena pošiljka na enem prevoznem sredstvu. Kadar se pošiljka formira iz živali, zbranih na več gospodarstvih, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono žive teže pošiljke živali, vendar ne manj kot 70 eurov na pošiljko. Ta pristojbina se plača le za certifciranje, ki ga opravljajo uradni veterinarji.
(2) Za vsako začetno uro zamude, ko iz razloga na strani stranke ob dogovorjeni uri ni mogoče certificirati pošiljke, se plača pristojbina v višini 35 eurov.
(3) Za uradni veterinarski pregled izvozne pošiljke živali na mejni veterinarski postaji v RS oziroma na namembnem mestu v RS ob izstopni točki na ozemlju RS se plača EU pristojbina v višini 35 eurov na pošiljko do 30 ton. Za pošiljke nad 30 ton se plača pristojbina po dejansko porabljenem času uradnega veterinarja v višini 35 eurov za vsako začeto uro.
(4) Pri vnosu oziroma uvozu oziroma tranzitu živali na teritorij EU se za popolni veterinarski pregled plača pristojbina, kot je določena v Prilogi V Uredbe 882/2004/ES.
(5) Za izdajo vsakega potnega lista za cirkuške živali iz prvega ali drugega odstavka 7. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami članicami (UL L št. 279 z dne 22. 10. 2005, str. 47) se plača pristojbina v višini 3,5 eurov, ki se nakazuje v proračun Republike Slovenije na račun iz 17. člena tega pravilnika.

11. člen

(1) Za predpisan veterinarski pregled proizvodov živalskega izvora na mestu izvora v RS, kadar je pošiljka namenjena v drugo državo članico EU ali pa v tretjo državo in mora biti izvedeno certificiranje, se plača EU pristojbina v višini 4,96 eurov na tono pošiljke, vendar ne manj kot 30 eurov na pošiljko.

(2) Za vsako začetno uro zamude, ko iz razloga na strani stranke ob dogovorjeni uri ni mogoče certificirati pošiljke, se plača pristojbina v višini 35 eurov.

(3) Pri vnosu, uvozu oziroma tranzitu proizvodov živalskega izvora na teritorij EU se za veterinarski pregled plača pristojbina, kot je določena v Prilogi V Uredbe 882/2004/ES. Za proizvode živalskega izvora, ki niso navedeni v Prilogi V Uredbe 882/2004/ES, se plača pristojbina, kot je določena za uvoz mesa v Poglavju I Oddelka B Priloge V Uredbe 882/2004/ES.

12. člen

(1) Za veterinarski nadzor predelave mesa v obratih, ki imajo drugo registrsko številko kot jo ima klavnica ali obrat za razkosavanje mesa, kjer se meso obdeluje, predeluje ali dodeluje, se plača pristojbina v višini 3 eure na tono končnega izdelka, vendar ne manj kot 100 eurov letno.

(2) Če imata razsekovalnica in obrat za predelavo mesa isto registrsko številko, se pristojbina iz prejšnjega odstavka zmanjša za 55%.

13. člen

(1) Za veterinarski pregled določenih živil živalskega izvora se plača pristojbina v višini:

1.

jajčni izdelki na kg

0,0015 EUR

2.

polži, žabe in želve na kg

0,0015 EUR

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka ne more znašati manj kot 11 eurov letno.

14. člen

(1) Za uradni veterinarski nadzor odobrenih obratov nosilcev dejavnosti na področju krme se za posamezno dejavnost plača pristojbina v višini:

1.

proizvodnja proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES)

750 EUR

2.

dajanje na trg proizvodov, navedenih v drugem odstavku 1. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

200 EUR

3.

proizvodnja premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

750 EUR

4.

dajanje na trg premiksov iz dodatkov, navedenih v 2. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

200 EUR

5.

proizvodnja krmnih mešanic z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov, navedenih v3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES

750 EUR

6.

proizvodnja krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29, zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke(Uradni list L št. 59, z dne 5. 3. 2005, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2003/ES)

750 EUR

7.

dajanje na trg krmnih dodatkov, odobrenih v skladu z Uredbo 1831/2003/ES

200 EUR

8.

proizvodnja medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic

750 EUR

9.

dajanje na trg medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic

200 EUR

(2) Pristojbine iz prejšnjega odstavka se zaračuna letno. Proizvajalci, ki proizvedejo več kot 12.000 ton vseh proizvodov iz prejšnjega odstavka, plačajo dodatno pristojbino v višini 75 eurov za vsakih nadaljnjih začetih 10.000 ton. Proizvajalci, ki opravljajo več kot eno dejavnost iz prejšnjega odstavka, plačajo pristojbino le za tisto dejavnost, za katero je predpisana najvišja pristojbina.
(3) Odobrena kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo krmne mešanice za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva z uporabo krmnih dodatkov ali premiksov iz dodatkov iz 3. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES ali ki proizvajajo medicirano krmo iz odobrenih mediciranih predmešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, plačajo pristojbino v višini 35 eurov letno. Če kmetijsko gospodarstvo izkaže, da gre za kmetijsko gospodarstvo iz 27.(5)(d) člena Uredbe 882/2004/ES, se pristojbina iz tega odstavka zmanjša na 20 eurov letno.
(4) Kadar je pošiljka krme namenjena v drugo državo članico EU ali v tretjo državo in mora biti izvedeno certificiranje, se za veterinarski pregled krme na mestu izvora v Republiki Sloveniji plača pristojbina v višini 30 eurov.

15. člen

Za izvajanje letnega načrta monitoringa reziduov se plača pristojbina:
a) za jajca za proizvodnjo jajčnih izdelkov v višini 4,20 eura na tono sprejetih jajc, ki jo plača nosilec dejavnosti proizvodnje jajčnih izdelkov za mesečno količino proizvodnje;
b) za med v višini 6,55 eura na tono, ki jo plača nosilec dejavnosti zbiranja medu z namenom dajanja v promet.

16. člen

(1) Za izvajanje Uredbe 1857/2006/ES se plačuje pristojbina za rejne živali, registrirane kopitarje in pse.
(2) Imetnik rejnih živali oziroma registriranih kopitarjev plača VHS pristojbino ob izdaji veterinarskega spričevala za trgovanje z drugo državo članico EU ali za izvoz v tretjo državo.
(3) VHS pristojbina za rejno žival ali registriranega kopitarja znaša 1,35 eurov na glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ). Za preračun GVŽ se uporablja sistem preračunavanja GVŽ, kot je določeno v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) VHS pristojbina za psa se plača ob vakcinaciji proti steklini in znaša 0,41 eura. Pristojbina se ne plača za pse v zavetiščih.

III. PLAČILO IN IZTERJAVA

17. člen

(1) Pristojbine iz tega pravilnika se nakazujejo v proračun Republike Slovenije in sicer na račun št. 01100-1003192075 – veterinarske pristojbine, model 11 23124-7111118-2008.
(2) V računu iz prejšnjega odstavka se zadnja številka spreminja glede na leto nakazila.
(3) Pri obratih, ki jih v skladu z oceno tveganja uradni veterinar ne nadzoruje vsak mesec, se pristojbine po tem pravilniku zaračunajo ob nadzoru za obdobje od zadnjega nadzora.

18. člen

(1) Uradni veterinar po opravljenih storitvah, za katere se zaračunavajo pristojbine, sestavi zapisnik o na področju veterinarstva. Izračun vsebuje: šifro in količino storitve, naslov stranke, ki je zavezanec za plačilo pristojbine ter številko odobritve oziroma registracije obrata oziroma gospodarstva oziroma evidenčno številko trgovca, kjer je bila opravljena veterinarska storitev. Izračun je prikazan v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Podatke iz izračuna vnese uradni veterinar, ki je opravil pregled oziroma nadzor, v evidenco Centralnega informacijskega sistema VURS.
(3) Po vnosu podatkov iz prejšnjega odstavka direktor Območnega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije oziroma Mejne veterinarske postaje Veterinarske uprave Republike Slovenije odloči o pristojbinah iz tega pravilnika, razen za pse, z odločbo o odmeri pristojbin (v nadaljnjem besedilu: odločba).
(4) Zavezanec je dolžan pristojbino plačati v 30 dneh od vročitve odločbe.
(5) Če zavezanec v predpisanem roku pristojbine ne plača oziroma ne vloži pritožbe, glavni urad VURS pošlje izvršljivo odločbo s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu davčnemu organu v izterjavo.
(6) VURS in Davčna uprava Republike Slovenije lahko skleneta dogovor, s katerim določita medsebojni elektronski način posredovanja podatkov za izterjavo neplačanih pristojbin.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Do 1. januarja 2010 se za izračun lahko uporabljajo samokopirni obrazci, ki vsebujejo podatke iz Priloge 2.

20. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 140/06, 11/07 in 36/07).

21. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2008.

 

Št. 007-90/2007
Ljubljana, dne 25. januarja 2008
EVA 2008-2311-0085

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

 


Pripeti dokumenti

Avtor: ZKŽP