Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva - UL 51/2009


Na podlagi šestega odstavka 74. člena in 75. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva

1. člen

V Pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08) se v 10. členu za petim odstavkom doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za pošiljko čebeljih matic s spremljevalnimi čebelami plača pristojbina v višini 11 eurov.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-90/2009

Ljubljana, dne 17. junija 2009

EVA 2009-2311-0111

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP