Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o odškodninah na področju veterinarstva – UL 105/2007


Na podlagi tretjega odstavka 46. člena in sedmega odstavka 47. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 - ZGO-1, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US in 93/05 - ZVMS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o odškodninah na področju veterinarstva

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Ta pravilnik določa bolezni živali, za katere se pri uresničevanju odrejenih ukrepov za njihovo zatiranje zagotavlja odškodnina za živali, ki so bile pri tem usmrčene ali zaklane, ter za predmete in surovine, ki so bili pri tem poškodovani, pokvarjeni ali uničeni, pogoje za cenilce ter dokumentacijo in postopek za izplačilo odškodnine ter določa pristojni organ za uveljavljanje sofinanciranja s strani Skupnosti za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 349/2005 z dne 28. februarja 2005 o določitvi pravil v zvezi s financiranjem Skupnosti nujnih ukrepov in ukrepov za boj proti nekaterim živalskim boleznim iz Odločbe Sveta 90/424/EGS (UL L št. 55 z dne 1. 3. 2005, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 349/2005/ES).

2. člen

Določbe tega pravilnika glede postopka za izplačilo odškodnine se uporabljajo tudi za postopek določitve odškodnine za živali, ki so bile izločene v diagnostične namene v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07).

II. BOLEZNI ŽIVALI

3. člen

V Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, so določene bolezni živali, za katere se zagotavlja odškodnina.

III. CENILCI

4. člen

(1) Cenilec je oseba, imenovana v skladu s tem pravilnikom, ki ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo veterinarske, kmetijske ali živinorejske smeri ter pet let delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju.

(2) Cenilec ne more opravljati cenitve nastale škode v primerih, ko:

- v isti zadevi nastopa kot stranka;

- je v s stranko v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski črti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živel v izvenzakonski skupnosti;

- obstajajo okoliščine, ki zbujajo dvom o tem, da bi cenitev opravil nepristransko;

- poseduje živali, na katere bi se bolezen živali lahko prenesla.

(3) Cenilec mora svoje delo opravljati strokovno ter v skladu s predpisi in pravili veterinarske stroke.

5. člen

(1) Kandidati za cenilce podajo vlogo na območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS). Vlogi morajo priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(2) Direktor območnega urada VURS izda kandidatom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, sklep, s katerim jih imenuje za cenilce ter jih uvrsti na listo cenilcev, ki se vodi na glavnem uradu VURS.

6. člen

(1) Cenilca za vsak posamezen primer s sklepom imenuje uradni veterinar, ki vodi postopek, z liste cenilcev.

(2) Cenilec mora cenitveno poročilo v pisni obliki podati v času, ki mu ga določi uradni veterinar.

(3) Cenitveno poročilo mora biti natančno, pregledno in jasno ter mora vsebovati tudi obrazložitev.

(4) Cenilcu za njegovo delo pripada plačilo ter povrnitev potrebnih stroškov na podlagi računa, ki mora biti sestavljen v skladu s pravilnikom, ki ureja sodne izvedence in sodne cenilce. Cenilcu se na podlagi cenitvenega poročila in računa, ki ga potrdi direktor območnega urada VURS, stroški za opravljeno cenitev izplačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih za odškodnine na področju veterinarstva.

IV. POSTOPEK ZA IZPLAČILO ODŠKODNINE

7. člen

(1) Zakol ali usmrtitev živali oziroma uničenje predmetov ali surovin zaradi bolezni živali iz tega pravilnika se mora opraviti v navzočnosti uradnega veterinarja.

(2) O izvršenem dejanju se sestavi zapisnik.

8. člen

(1) Postopek za izplačilo odškodnine se uvede na zahtevo imetnika živali, ki jo ta vloži pri območnem uradu VURS. Vloga mora vsebovati:

- osebne podatke imetnika (osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, davčno številko);

zahtevano odškodnino za škodo in opis škode, ki je nastala zaradi odrejenega ukrepa uradnega veterinarja;

- podatke o tem, kam se odškodnina izplača.

(2) Imetnik mora zahtevku priložiti potrdilo o morebitni prodaji ter vrednosti še uporabnega deleža živali, surovin ali predmetov, ki so predmet zahtevka.

(3) Vlogo za odškodnino lahko imetnik živali vloži:

- za usmrčene ali zaklane živali v roku 15 dni od usmrtitve oziroma zakola živali;

- za predmete in surovine, ki so bili pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje bolezni živali poškodovani, pokvarjeni ali uničeni, v roku 15 dni po izvršitvi vseh odrejenih ukrepov.

9. člen

Tržno vrednost živali, predmetov in surovin oceni cenilec.

10. člen

(1) O zahtevku odloča uradni veterinar pristojnega območnega urada VURS.

(2) Če uradni veterinar zahtevku ugodi, v odločbi odloči tudi o višini odškodnine.

11. člen

Uradni veterinar pošlje kopijo spisa z vso dokumentacijo na glavni urad VURS najkasneje v osmih dneh po izdaji odločbe iz prejšnjega člena.

V. PRISTOJNI ORGAN

12. člen

Pristojni organ za uveljavljanje sofinanciranja s strani Skupnosti po Uredbi 349/2005/ES je glavni urad VURS.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

13. člen

(1) Postopki za izplačilo odškodnin, začeti na podlagi Pravilnika o odškodninah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 37/02), se končajo v skladu s tem pravilnikom.

(2) Cenilci, imenovani v skladu s Pravilnikom o odškodninah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 37/02), ostanejo na listi cenilcev, ki se vodi na Glavnemu uradu VURS.

14. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odškodninah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 37/02).

15. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-63/2007

Ljubljana, dne 11. oktobra 2007

EVA 2007-2311-0003

 Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

PRILOGA 1

 

1. slinavka in parkljevka (Aphtae epizooticae)

2. vezikularni stomatitis (Stomatitis vesicular)

3. vezikularna bolezen prašičev (Morbus vesicularis suum)

4. goveja kuga (Pestis bovina (Rinderpest))

5. kuga drobnice (Pestis pecorum)

6. pljučna kuga govedi (Pleuropneumonia contagiosa bovum)

7. vozličasti dermatitis (Dermatitis nodularis)

8. mrzlica doline Rift (Hepatitis infectiosa enzootica bovum

et ovium)

9. bolezen modrikastega jezika (Febris catarrhalis uvium)

(Blue tongue))

10. osepnice ovac in koz (Variola ovina et caprina)

11. konjska kuga (Pestis equorum)

12. afriška prašičja kuga (Pestis suum africana)

13. klasična prašičja kuga (Pestis suum)

14. kokošja kuga (Pestis avium) - Aviarna Influenca

15. atipična kokošja kuga (Morbus Newcastle) - New castle

disease

16. nalezljiva ohromelost prašičev (Encephalomyelitis

enzootica suum) - Tešenska bolezen

17. venezuelski encefalomielitis kopitarjev (Venezuelan

equine encephalomyelitis)

18. bolezen Aujeszkega (Morbus Aujeszky)

19. TSE (transmisivne spongiformne encefalopatije)

20. bruceloza (Brucellosis) - (razen B.ovis)

21. huda gniloba čebelje zalege (Pestis apium)

22. enzootska goveja levkoza (Enzootic Bovine Leucosis)

23. goveja tuberkuloza (Mycobacterium bovis)


Avtor: ZKZP