Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o higienskih zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po morju – UL 86/2003


Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K

o higienskih zahtevah za ladijski prevoz posameznih živil po morju

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik določa higienske zahteve za ladijski prevoz neembaliranega tekočega olja in maščob ter razsutega neprečiščenega sladkorja po morju (v nadaljnjem besedilu: prevoz).

II. PREVOZ NEEMBALIRANEGA TEKOČEGA OLJA IN MAŠČOB

2. člen

Neembalirano tekoče olje in maščobe, ki so namenjene za predelavo in uporabo v prehranske namene, je dovoljeno prevažati v posodah in vsebnikih/cisternah (v nadaljnjem besedilu: cisterne), ki se ne uporabljajo samo za prevoz živil, pod naslednjimi pogoji:

– če gre za prevoz v nerjavečih jeklenih cisternah ali cisternah, ki so znotraj prevlečene z epoksi smolo ali tehnično enakovredno snovjo, predhodni tovor v cisterni pa je bilo živilo ali ladijski tovor s seznama dovoljenih predhodnih tovorov iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika;

– če gre za prevoz v cisterni iz materiala, ki ni naveden v prejšnji alinei, trije predhodni tovori, ki so se prevažali v cisterni, pa so bila živila ali tovor s seznama dovoljenih predhodnih tovorov iz Priloge tega pravilnika.

3. člen

Neembalirano tekoče olje in maščobe, ki niso namenjene za predelavo, bodo pa uporabljene v prehranske namene, je dovoljeno prevažati v cisternah, ki se ne uporabljajo samo za prevoz živil, pod naslednjimi pogoji:

– da je cisterna iz nerjavečega jekla ali znotraj prevlečena z epoksi smolo ali tehnično enakovredno snovjo;

– da so bili trije predhodni tovori, ki so se prevažali v cisterni, živila.

4. člen

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu), ki v cisternah prevaža neembalirano tekoče olje in maščobe, ki so namenjene za uporabo v prehranske namene, mora voditi dokumentacijo o treh predhodnih tovorih, ki so se prevažali v omenjenih cisternah in o učinkovitosti postopkov čiščenja cisterne med posameznimi tovori.

Če je bil tovor pretovorjen, mora kapitan ladje, ki je prevzela blago, poleg dokumentacije iz prejšnjega odstavka, voditi tudi dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bil predhodni ladijski prevoz neembaliranega tekočega olja in maščob v skladu z določbami 2. člena tega pravilnika, in dokumentacijo o učinkovitosti postopka čiščenja med navedenima tovoroma na prvi ladji.

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu) ki je odgovoren za prevoz in postopek čiščenja, mora zagotoviti, da je bil ta postopek izveden v skladu z 4. členom pravilnika o higieni živil (Uradni list RS, št. 60/02), upoštevajoč vrsto predhodnega ladijskega tovora, ki se je prevažal v cisterni.

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu) mora na zahtevo zdravstvenega inšpektorja predložiti dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena.

III. PREVOZ RAZSUTEGA NEPREČIŠČENEGA SLADKORJA

5. člen

Prevoz razsutega neprečiščenega sladkorja, ki se ne uporablja za prehranske namene ali za sestavino v živilih brez popolnega in učinkovitega postopka prečiščevanja, je dovoljen v cisternah, ki se ne uporabljajo izključno za prevoz živil, pod naslednjimi pogoji:

– pred natovarjanjem neprečiščenega sladkorja je potrebno cisterno učinkovito očistiti ostankov predhodnega tovora, osušiti in pregledati ali so ostanki temeljito odstranjeni,

– zadnji tovor pred neprečiščenim sladkorjem ne sme biti tekočina v rinfuzi.

6. člen

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu), ki je odgovoren za prevoz neprečiščenega sladkorja, mora voditi dokumentacijo o natančnem opisu predhodnega ladijskega tovora, ki se je prevažal v cisterni, ter vrsti in učinkovitosti postopka čiščenja pred prevozom neprečiščenega sladkorja.

Pošiljko mora spremljati dokumentacija o vseh fazah prevoza do rafinerije. Rafinerija hrani kopije spremnih dokazil o pošiljki. Dokumentacija mora vsebovati vidno in neizbrisljivo oznako v slovenskem jeziku in enem ali več jezikih Evropske unije “Proizvod je treba prečistiti, preden se uporabi za prehranske namene.”

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu), ki je odgovoren za prevoz neprečiščenega sladkorja in za postopek čiščenja, mora na zahtevo zdravstvenega inšpektorja predložiti dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena.

7. člen

Neprečiščeni sladkor, ki se prevaža v cisternah, ki se ne uporabljajo samo za prevoz živil, se mora popolno in učinkovito prečistiti, preden se lahko uporabi kot živilo ali kot sestavina v živilih.

Kapitan ladje (nosilec živilske dejavnosti v prometu), ki je odgovoren za prevoz in postopek čiščenja, mora zagotoviti, da je bil ta postopek izveden v skladu s 4. členom pravilnika o higieni živil, upoštevajoč vrsto predhodnega ladijskega tovora, ki se je prevažal v cisterni.

III. KONČNA DOLOČBA

8. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 0220-44/2003

Ljubljana, dne 6. avgusta 2003.

EVA 2003-2711-0042

dr. Dušan Keber l. r.

Minister za zdravje


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI