Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU - UL 21/2004


Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči (v nadaljnjem besedilu: veterinarski pogoji) za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pogoje, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z govedom in prašiči, kot je predpisano z direktivo Sveta 64/432/EGS z vsemi spremembami.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za divje prašiče, kot so definirani v pravilniku, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge.
 

2. člen

(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali, ter naslednji izrazi:
1. čreda pomeni skupino živali na gospodarstvu kot epidemiološko enoto; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti enak zdravstveni status;
2. žival za zakol pomeni govedo (vključno z vrstama Bison bison in Bubalus bubalus) ali prašiče, ki so namenjeni direktno v klavnico oziroma v zbirališče, od koder se jih lahko odpremi le v klavnico;
3. plemenske in proizvodne živali so govedo (vključno z vrstama Bison bison in Bubalus bubalus) in prašiči, ki niso zajeti v prejšnji točki in so namenjeni za vzrejo, proizvodnjo mleka ali mesa; so vprežne živali ali živali na razstavah, razen živali, ki sodelujejo v okviru športnih ali kulturnih prireditev;
4. čreda, uradno prosta tuberkuloze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
5. država ali regija, uradno prosta tuberkuloze, je država ali regija, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
6. čreda, uradno prosta bruceloze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
7. država ali regija, uradno prosta bruceloze, je država ali regija, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
8. čreda, prosta bruceloze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
9. čreda, uradno prosta enzootske goveje levkoze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
10. država ali regija, uradno prosta enzootske goveje levkoze, je država ali regija, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
11. pooblaščeni veterinar je veterinar, ki izpolnjuje pogoje, določene v točki B tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika in ga za opravljanje posameznih dejavnosti pooblasti generalni direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS);
12. obvezno prijavljive bolezni so bolezni iz 1. točke Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika;
13. zbirališče pomeni gospodarstvo, zbirni center ali sejem, kjer se združujejo goveda ali prašiči, ki izvirajo iz različnih gospodarstev, v pošiljke živali, namenjene za trgovanje. Zbirališče mora biti registrirano za trgovanje in mora izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega pravilnika in pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije;
14. regija je del države, velik vsaj 2 000 km2, pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj enega območnega urada VURS;
15. trgovec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki redno kupuje ali prodaja živali v komercialne namene posredno ali neposredno, in jih največ v roku 30 dni po nakupu proda naprej ali premesti na drugo lokacijo, ki ni v njegovi lasti, ter izpolnjuje tudi ostale pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije;
16. tretje države so države, ki niso članice EU.
 

II. POGOJI GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽIVALI

3. člen

(splošni pogoji za trgovanje)

(1) Samo živali, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, se lahko odpremijo iz območja Republike Slovenije na območje druge države članice EU (v nadaljnjem besedilu: država članica).
(2) Goveda in prašiči iz tega pravilnika:
a) morajo biti podvrženi:
preverjanju identitete in
kliničnemu pregledu, ki ga mora opraviti uradni veterinar v 24 urah pred odhodom, in ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni;
b) ne smejo izvirati iz gospodarstva ali območja, za katerega velja prepoved ali omejitev iz zdravstvenih razlogov v zvezi s predpisi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) ali predpisi EU;
c) morajo biti na predpisan način označeni;
d) ne smejo biti, po programih izkoreninjanja živalskih kužnih bolezni, namenjeni za zakol ali podvrženi določenim omejitvam v okviru teh programov;
e) morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ter iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Goveda in prašiči ne smejo v času od odhoda iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto priti v stik z drugimi parkljarji, razen če imajo enak zdravstveni status.
(4) Pri prevozu govejih živali in prašičev morajo biti izpolnjeni pogoji iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
(5) Postaje za čiščenje in razkuževanje ter postopki čiščenja in razkuževanja morajo izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
 

4. člen

(zdravstveno spričevalo)

(1) Goveda in prašiče mora med transportom do namembnega mesta spremljati veterinarsko spričevalo o zdravstvenem stanju živali (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno spričevalo) v skladu z obrazcem zdravstvenega spričevala 1 ali 2, ki sta kot Priloga II sestavni del tega pravilnika. Zdravstveno spričevalo sestoji iz enega lista. Če je potrebnih več strani, morajo biti v taki obliki, da sta dve ali več strani del skupne nedeljive celote, na vsakem listu pa mora biti zapisana serijska številka. Zdravstveno spričevalo mora biti izpolnjeno na dan veterinarskega pregleda, v enem od uradnih jezikov EU, obvezno pa v jeziku države namembnosti. Zdravstveno spričevalo velja 10 dni od veterinarskega pregleda.
(2) Veterinarski pregled, potreben za izdajo zdravstvenega spričevala (vključno z dodatnimi garancijami) za pošiljko živali, se lahko opravi na gospodarstvu izvora ali v zbirališču.
(3) Zdravstveno spričevalo lahko izpolni le uradni veterinar po opravljenih veterinarskih pregledih, ki jih določa ta pravilnik. Ne glede na prejšnji stavek pa:
a) za živali, ki prihajajo iz odobrenega zbirališča:
mora biti zdravstveno spričevalo izpolnjeno na podlagi uradnih dokumentov, ki jih izpolni in posreduje uradni veterinar, pristojen za gospodarstvo izvora živali;
mora uradni veterinar, pristojen za gospodarstvo izvora živali, izpolniti zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo II (poglavji A in B morata biti točno izpolnjena);
b) za živali, ki prihajajo iz odobrenega gospodarstva, ki je del sistema mreže nadzora iz 13. člena tega pravilnika:
mora biti zdravstveno spričevalo izpolnjeno na podlagi uradnih dokumentov, ki jih izpolni in posreduje pooblaščeni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora živali;
mora pooblaščeni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora živali, izpolniti zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo II (poglavji A in B morata biti točno izpolnjena);
V tem primeru mora uradni veterinar zagotoviti, da so dodatne garancije, kjer je to določeno v zakonodaji EU, izpolnjene.
(4) Uradni veterinar zbirališča mora opraviti vse predpisane preglede za živali, ki prispejo v zbirališče.
(5) Uradni veterinar, ki izpolni poglavje C zdravstvenega spričevala iz Priloge II, mora zagotoviti, da je premik živali vnesen v sistem ANIMO na dan izdaje zdravstvenega spričevala.
(6) Živali iz tega pravilnika lahko tranzitirajo skozi zbirališča na območju druge države članice, preden pridejo v namembno državo članico. V tem primeru mora zdravstveno spričevalo iz Priloge II (vključno s poglavjem C), izpolniti uradni veterinar, ki je odgovoren za živali v državi članici izvora teh živali. Na podlagi tega zdravstvenega spričevala izpolni uradni veterinar tranzitnega zbirališča novo zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo II, in ga označi s serijsko številko originalnega zdravstvenega spričevala in ga pripne k njemu ali njegovi uradni kopiji. V tem primeru skupna veljavnost zdravstvenih spričeval ne sme preseči veljavnosti, ki je določena v prvem odstavku tega člena.

5. člen

(pogoji za plemenske in proizvodne živali)

(1) Plemenske živali in proizvodne živali morajo, poleg pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika, izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) biti na gospodarstvu izvora vsaj 30 dni pred nakladanjem oziroma od rojstva, če so živali mlajše od 30 dni. Uradni veterinar se mora na podlagi predpisane označitve živali in na podlagi uradne dokumentacije prepričati, da živali ustrezajo tem pogojem ter da živali izvirajo iz teritorija EU oziroma, da so bile uvožene iz tretjih držav v skladu z predpisanimi pogoji. Če pa živali tranzitirajo skozi odobreno zbirališče na območju države članice izvora, obdobje zbiranja živali izven gospodarstva izvora ne sme preseči 6 dni;
b) živali, ki so uvožene iz tretjih držav v Republiko Slovenijo, pa ta ni namembna država, morajo biti odpremljene v državo namembnosti kakor hitro je mogoče, spremljati pa jih mora Priloga A iz pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
c) živali, uvožene iz tretjih držav, morajo po prispetju na namembni kraj in pred vsakim nadaljnjim premikom izpolniti pogoje iz tega pravilnika, predvsem pogoje iz točke a tega odstavka. Te živali se lahko vključi v čredo po veterinarskem pregledu, ki ga opravi veterinar, odgovoren za to gospodarstvo, s katerim se prepriča, da živali ne morejo ogroziti zdravstvenega statusa črede.
Po vključitvi živali, uvožene iz tretjih držav, na gospodarstvo je 30 dni prepovedano trgovanje z živalmi iz tega gospodarstva, razen če je uvožena žival izolirana od vseh živali na gospodarstvu.
(2) Goveje plemenske živali in goveje proizvodne živali morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz črede, uradno proste tuberkuloze. Živali, starejše od 6 tednov, morajo biti tuberkulinizirane v skladu z določbami II.a poglavja Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali. Intradermalni tuberkulinski test mora biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora. Intradermalni tuberkulinski test ni potreben, če živali izvirajo iz države članice ali regije, ki je uradno prosta tuberkuloze, ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
b) nekastrirane živali, ki izvirajo iz črede, uradno proste bruceloze in so starejše kot en mesec, morajo biti serološko pregledane s sero-aglutinacijskim testom (oziroma z enim od odobrenih testov). Pri tem mora biti titer manjši kot 30 internacionalnih enot (IU) aglutinacije na mililiter. Test mora biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora in v skladu z določbami IIIa. poglavja Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali. Sero-aglutinacijski test (oziroma drug odobren test) ni potreben, če živali izvirajo iz države članice ali regije, ki je uradno prosta bruceloze, ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
c) izvirati morajo iz črede, uradno proste enzootske goveje levkoze (EGL). Živali, starejše od enega leta, morajo negativno reagirati na individualni test, ki mora biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora. Test mora biti opravljen v skladu s IVa. poglavjem Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali. Test ni potreben, če živali izvirajo iz države članice ali regije, ki je uradno prosta EGL, ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
d) v času med odhodom iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto ne smejo priti v stik z govejimi živalmi, ki izpolnjujejo le pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Goveje živali, namenjene za zakol, morajo poleg pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz čred, uradno prostih tuberkuloze in EGL;
b) nekastrirane goveje živali morajo izvirati iz čred, uradno prostih tudi bruceloze.
 

6. člen

(živali, namenjene za zakol)

Živali, namenjene za zakol, ki so bile po prihodu na namembno mesto poslane:
a) v klavnico, morajo biti zaklane v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 72 urah po prihodu, v skladu s predpisanimi pogoji;
b) v odobreno zbirališče, morajo biti od tam poslane neposredno v klavnico in zaklane v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v roku treh delovnih dni od prispetja v odobreno zbirališče, v skladu s predpisanimi pogoji. V času od prispetja v odobreno zbirališče do prispetja v klavnico te živali ne smejo priti v stik z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika.
 

7. člen

(obvezno prijavljive bolezni)

(1)  Vsak sum na prisotnost bolezni iz točke 1 Priloge I je treba obvezno nemudoma prijaviti VURS.
(2) Vsako leto do 31. maja za preteklo leto mora VURS poročati Evropski komisiji o izbruhih bolezni, navedenih v točki 1 Priloge I in o vseh boleznih, zaradi katerih se lahko v skladu s predpisi EU priznavajo dodatne garancije. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o programih monitoringa in eradikacije, ki se izvajajo. Pri poročanju se upoštevajo določbe odločb Evropske komisije 2003/886/ES in 2002/667/ES.
 

8. člen

(dodatne garancije)

(1) Za bolezni iz točke 2 Priloge I lahko VURS predpiše obvezen program nadzora. Program nadzora (v nadaljnjem besedilu: program) se lahko predpiše za celotno območje države ali le za določeno regijo.
(2) Če VURS predpiše program iz prejšnjega odstavka, ga mora predložiti Evropski komisiji v potrditev. Program mora biti v skladu z odločbo 90/638/EGS in mora vsebovati naslednje podatke:
a) razširjenost bolezni v državi;
b) razloge za uvedbo programa (pomembnost bolezni in predvidene koristi programa glede na stroške za njegovo izvedbo);
c) območje, na katerem se bo program izvajal;
d) statusne kategorije živali na gospodarstvih, kjer se bo program izvajal, standardi, ki morajo biti doseženi, ter postopki testiranj, ki bodo uporabljeni;
e) program monitoringa; njegovi rezultati se morajo letno predložiti Evropski komisiji;
f) ukrepi, ki se bodo izvajali v primeru, če gospodarstvo izgubi status;
g) ukrepi v primeru, da bodo rezultati testiranj v okviru programa pozitivni.
(3) Na podlagi odobrenega programa RS pridobi dodatne garancije, ki jih lahko uveljavlja pri trgovanju na teritoriju EU.
(4) Vsako spremembo ali dopolnitev programa, ki je bil odobren, mora VURS predložiti Evropski komisiji.
(5) Seznam odločb Evropske komisije, ki urejajo dodatne garancije za posamezno bolezen, je naveden v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.

9. člen

(statusi)

(1) Na podlagi rezultatov programov iz prejšnjega člena lahko VURS zaprosi Evropsko komisijo za podelitev statusa države ali regije, uradno proste določene bolezni iz 2. točke Priloge I.
(2) VURS Evropski komisiji predloži dokumentacijo, ki vsebuje naslednje podatke:
a) naravo bolezni in zgodovino pojavljanja bolezni na območju države;
b) rezultate testiranja, ki temeljijo na seroloških, mikrobioloških, patoloških ali epidemioloških preiskavah, ter na dejstvu, da je bolezen obvezno prijavljiva;
c) obdobje in trajanje nadzora bolezni;
d) če je potrebno, obdobje prepovedi vakcinacije za določeno bolezen ter območje, za katero je ta prepoved veljala;
e) postopki za preverjanje odsotnosti bolezni.
(3) Na podlagi odobrenega statusa RS pridobi dodatne garancije, ki jih lahko uveljavlja pri trgovanju na terotoriju EU.
(4) Vsako spremembo v zvezi z boleznijo, predvsem o novih izbruhih bolezni, za katero je bil državi podeljen status, VURS takoj sporoči Evropski komisiji.
(5) Seznam odločb Evropske komisije, ki urejajo statuse držav ali regij, prostih določenih bolezni in dodatne garancije, ki se s tem v zvezi uporabljajo za trgovanje na teritoriju EU, je naveden v Prilogi III.
 

III. POGOJI ZA ZBIRALIŠČA, PREVOZNIKE IN TRGOVCE

10. člen

(zbirališča)

(1) Zbirališča, v katerih se zbirajo živali, namenjene trgovanju na teritoriju EU, morajo biti odobrena.
(2) VURS na podlagi vloge lastnika odobri zbirališče, ki je registrirano v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije, in je pod nadzorom uradnega veterinarja.

11. člen

(prevozniki)

Poleg pogojev iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali, morajo prevozniki, ki prevažajo živali iz tega pravilnika na teritoriju EU, izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije.
 

12. člen

(trgovci)

(1) Trgovci z živalmi, namenjenimi za trgovanje na teritoriju EU morajo biti odobreni.
(2) VURS na podlagi vloge odobri trgovce, ki so registrirani v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije.
 

IV. MREŽA NADZORA

13. člen

(sistem mreže nadzora)

(1) VURS lahko zagotovi mrežo nadzora. Če jo zagotovi, morajo biti vanjo vključeni tudi uradni veterinarji, odgovorni za klavnice in odobrena zbirališča. Sistem mreže nadzora mora biti sestavljen iz naslednjih elementov:
črede;
imetnik oziroma katerakoli druga pravna ali fizična oseba, odgovorna za gospodarstvo;
pooblaščeni ali uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo;
VURS;
uradni veterinarski diagnostični laboratorij (Nacionalni veterinarski inštitut) oziroma drug pooblaščen laboratorij;
računalniška baza podatkov.
(2) Namen sistema mreže nadzora je:
a) zagotoviti uradno klasifikacijo gospodarstev v skladu z določbami tega pravilnika in pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
b) vzdrževanje klasifikacije z rednim nadzorom;
c) zbiranje epidemioloških podatkov;
d) izvajanje predpisanih programov monitoringa;
e) zagotavljanje skladnosti ukrepov iz tega pravilnika ter ostalih pravilnikov in direktiv EU, ki urejajo področje zdravstvenega stanja živali in s tem v zvezi predpisane prepovedi in omejitve.
Če je sistem mreže nadzora zagotovljen, je obvezen za vsa gospodarstva na območju RS. Če se sistem mreže nadzora uvede le za določeno regijo, mora biti premikanje živali iz območja brez sistema mreže nadzora na območje z vpeljanim sistemom nadzora v skladu s pogoji iz tega pravilnika.
VURS s programom natančneje določi postopke in ukrepe, ki so jih dolžni izvajati vsi, ki so vključeni v sistem mreže nadzora, vključno z osebami, odgovornimi za izdajo zdravstvenega spričevala.
(3) Postopki in ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo vključevati vsaj naslednje:
A) lastnik ali oseba, odgovorna za gospodarstvo, mora:
a) zagotoviti, na podlagi pogodbe ali drugega pravnega akta, nemoteno izvajanje veterinarskih storitev, ki jih na gospodarstvu opravlja pooblaščeni veterinar;
b) nemudoma obvestiti pooblaščenega veterinarja o sumu na pojav kužne bolezni ali katerekoli obvezno prijavljive bolezni;
c) o vsakem prispetju živali na gospodarstvo obvestiti pooblaščenega veterinarja;
d) pred vključitvijo živali na gospodarstvo te živali osamiti in s tem omogočiti pooblaščenemu veterinarju pregled, če je potrebno tudi s predpisanimi testi, s katerim ugotovi, če lahko gospodarstvo obdrži določen status;
B) pooblaščeni veterinar je pod nadzorom VURS in mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a) izpolnjevati pogoje za opravljanje veterinarskega poklica;
b) ne sme imeti finančnih interesov, prav tako ne sme obstajati razmerje do lastnika oziroma osebe, odgovorne za gospodarstvo, ki je po zakonu, ki ureja upravni postopek, razlog za izločitev uradne osebe;
c) imeti mora posebna znanja s področja zdravstvenega varstva za vrsto živali, ki je na gospodarstvu, kar pomeni:
redno strokovno izobraževanje, predvsem s področja predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo živali;
izpolnjevanje zahtev iz programa iz prejšnjega odstavka zaradi zagotavljanje delovanja mreže nadzora;
posredovanje vseh potrebnih informacij in pomoči lastniku oziroma osebi, odgovorni za gospodarstvo, da bi se izvajali vsi ukrepi, potrebni za zagotavljanje statusa gospodarstva, predvsem na podlagi programov, ki jih odobri VURS;
zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede:
1. identifikacije in zdravstvenih spričeval za živali v čredi, živali, ki se vključujejo v čredo in živali, ki so namenjene trgovanju;
2. obveznega prijavljanja živalskih kužnih bolezni in drugih dejavnikov, ki ogrožajo zdravstveno stanje ali dodrobit živali ter zdravje ljudi;
3. ugotavljanja vzrokov pogina pri živalih in kam so bile namenjene;
4. higienskih razmer v čredi in na gospodarstvu.
Za nemoteno delovanje sistema mreže nadzora lahko VURS omeji odgovornost posameznega pooblaščenega veterinarja na določeno število gospodarstev ali na določeno območje. VURS vodi evidenco pooblaščenih veterinarjev in odobrenih gospodarstev, ki sodeljujejo v mreži nadzora. Če udeleženec v mreži nadzora ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, VURS lahko začasno razveljavi ali odvzame odobritev oziroma pooblastilo za sodelovanje v mreži nadzora, ne glede na morebitne druge sankcije;
C) računalniška baza podatkov mora vsebovati:
a) za vsako žival:
identifikacijsko številko;
datum rojstva;
spol;
pasmo ali barvo dlake;
identifikacijsko številko matere oziroma, v primeru uvoza živali iz tretjih držav, identifikacijsko številko, ki jo žival pridobi po opravljenem pregledu v skladu z direktivo 92/102/EGS, in ustreza identifikacijski številki izvora;
identifikacijsko številko gospodarstva, kjer je bila žival rojena;
identifikacijske številke vseh gospodarstev, kjer je bila žival, in datume, ko je bila žival premeščena na drugo gospodarstvo;
datum smrti ali zakola;
b) za vsako gospodarstvo:
identifikacijsko številko, ki jo poleg kode države sestavlja največ 12 znakov;
podatke o lastniku;
c) računalniška baza podatkov mora kadarkoli omogočati pridobitev naslednjih podatkov:
identifikacijske številke vseh govejih živali na gospodarstvu, oziroma pri prašičih registracijsko številko gospodarstva ali črede izvora in kjer je potrebno, številko zdravstvenega spričevala;
za vsako govejo žival seznam vseh sprememb gospodarstev, od gospodarstva, kjer je bila žival rojena, oziroma gospodarstva, kamor je bila žival uvožena iz tretjih držav, naprej; pri prašičih pa registracijsko številko zadnjega gospodarstva ali črede oziroma v primeru uvoza iz tretjih držav, gospodarstva uvoza.
Ti podatki morajo biti v računalniški bazi podatkov še tri zaporedna leta po smrti goveje živali, oziroma pri prašičih še tri zaporedna leta od vnosa podatkov v bazo;
d) nemoteno delovanje računalniške baze podatkov za prašiče, vključno s potrebnimi podatki, ki jih mora vsebovati, mora biti zagotovljeno v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Za prašiče se uporabljajo le določbe podtočk b), c) in d) točke C) tega odstavka.
(4) Vsi sodelujoči v sistemu mreže nadzora so odgovorni VURS. VURS skrbi za vzpostavitev mreže nadzora in za izvajanje rednih pregledov za zagotavljanje pravilnega in nemotenega delovanja mreže nadzora.
(5) Na podlagi nemotenega delovanja mreže nadzora vsaj 12 mesecev, lahko VURS zaprosi Evropsko komisijo za odobritev mreže nadzora in v ta namen Evropski komisiji posreduje vse potrebne podatke in dokumentacijo o sistemu mreže nadzora.
(6) Pri trgovanju z živalmi med državami članicami z odobrenim sistemom mreže nadzora se ne upoštevajo zahteve iz druge alinee točke a) drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(7) VURS lahko v skladu z direktivama 85/73/EGS in 96/43/EGS zaprosi za sofinanciranje pri vzpostavitvi sistema mreže nadzora.
(8) Če se ne vzpostavi odobren sistem mreže nadzora, mora VURS zagotoviti računalniško bazo podatkov, ki mora biti polno operabilna.
(9) Računalniško bazo podatkov iz prejšnjega odstavka vzpostavi Služba za identifikacijo in registracijo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 

V. UKREPI

14. člen

(kršitve)

(1) Če se ugotovijo kršitve tega pravilnika, VURS ukrene vse potrebno, da se zavaruje zdravstveno stanje živali in da se prepreči širjenje živalskih kužnih bolezni, med drugim:
a) omogoči dokončanje transporta ali vrne živali na kraj izvora po najkrajši možni poti, pri tem pa mora zagotoviti, da se s tem ne ogroža zdravje ali dobrobit živali;
b) zagotovi primerno vhlevitev živali z vso potrebno oskrbo v primeru prekinitve transporta;
c) zagotovi zakol živali; v tem primeru morajo biti namembni kraj živali in uporaba teh živali po zakolu v skladu z določbami:
direktive 64/433/EGS;
direktive 90/667/EGS, če zdravstvenega statusa živali ni mogoče ugotoviti ali če je zdravstveno stanje živali ali zdravje ljudi ogroženo; vendar pa se lahko pred uveljavitvijo teh ukrepov imetniku živali ali osebi, odgovorni za te živali, določi prehodno obdobje. V tem primeru se odredijo ukrepi iz drugega odstavka tega člena.
(2) VURS mora o vsaki kršitvi takoj obvestiti pristojni organ v državi članici izvora in v skladu z določbami direktive 89/608/ES nuditi potrebno pomoč pri izvajanju tega pravilnika, predvsem pri zagotavljanju izvajanja določb tega člena.
 

15. člen

(pregledi in varnostni ukrepi)

Način in organizacija pregledov na izvoru, pregledi, ki se izvajajo na kraju namembnosti in varnostni ukrepi, ki se morajo izvajati, ter spremljanje izvajanja teh ukrepov so določeni v pravilniku, ki ureja preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (direktive 90/425/EGS). 

VI. KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 323-655/2003
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI