Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU - 21/2004


Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze (v nadaljnjem besedilu: veterinarski pogoji) in pogoje, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z ovcami in kozami, kot je predpisano z Direktivo Sveta 91/68/EGS z vsemi spremembami.
 

2. člen

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali, ter naslednji izrazi:
1. ovce in koze za zakol so ovce in koze, ki so namenjene direktno v klavnico oziroma v odobreno zbirališče, od koder se jih lahko odpremi le v klavnico;
2. plemenske ovce in koze so ovce in koze, ki niso zajete v 1. in 3. točki tega člena, ter so namenjene na namembno mesto direktno ali preko odobrenega zbirališča, kjer se uporabijo za plemenske ali proizvodne namene;
3. ovce in koze za pitanje so živali, ki niso zajete v 1. in 2. točki tega člena, ter so namenjene na namembno mesto, kjer se dopitajo in nato zakoljejo;
4. gospodarstvo, uradno prosto bruceloze, je gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
5. gospodarstvo, prosto bruceloze, je gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
6. obvezno prijavljive bolezni so bolezni iz 1. točke Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika;
7. gospodarstvo izvora je gospodarstvo, na katerem so bile živali stalno prisotne v skladu s tem pravilnikom, in na katerem je iz dokumentacije razvidno, da so bile te živali tam res prisotne; ta dokumentacija mora biti kadarkoli na vpogled uradnemu veterinarju;
8. zbirališče pomeni zbirni center in sejem, kjer se pod nadzorom uradnega veterinarja zbirajo ovce in koze iz različnih gospodarstev in se združujejo v pošiljke živali, namenjene za promet na območju Republike Slovenje;
9. odobreno zbirališče je gospodarstvo, kjer se zbirajo ovce in koze iz različnih gospodarstev in se združujejo v pošiljke živali, namenjene za trgovanje na teritoriju EU;
10. trgovec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki redno kupuje ali prodaja živali v komercialne namene posredno ali neposredno in jih največ v roku 29 dni po nakupu proda naprej ali premesti na drugo lokacijo, ki ni v njegovi lasti, ter izpolnjuje tudi ostale pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije;
11. odobreno gospodarstvo trgovca je gospodarstvo, ki ga vodi trgovec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, ga odobri VURS in na katerem se ovce in koze iz različnih gospodarstev združujejo v pošiljke živali, namenjene za trgovanje na teritoriju EU;
12. prevoznik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali;
13. regija je del države, velik vsaj 2 000 km2, pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj enega območnega urada VURS;
14. tretje države so države, ki niso članice EU.

II. POGOJI ZA TRGOVANJE

3. člen

(1) Trgovanje z ovcami in kozami za zakol je mogoče le, če izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
(2) Trgovanje z ovcami in kozami za pitanje je mogoče le, če izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., 6. in 8. člena tega pravilnika, ne glede na dodatne garancije, ki jih Republika Slovenija lahko zahteva na podlagi odločbe Evropske komisije po odobritvi programa iz 10. člena tega pravilnika in po odobritvi statusa iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Trgovanje s plemenskimi ovcami in kozami je mogoče le, če izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., 6., 8. in 9. člena, ne glede na dodatne garancije, ki jih Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RS) lahko zahteva na podlagi odločbe Evropske komisije po odobritvi programa iz 10. člena tega pravilnika in po odobritvi statusa iz 11. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena lahko VURS, če je RS namembna država, odobri splošna ali omejena odstopanja glede premikov plemenskih ovc in koz ter ovc in koz za pitanje, ki so namenjene izključno začasni paši v bližini mej med državami članicami EU. Če se taka odstopanja odobri, mora VURS o vsebini odstopanj obvestiti Evropsko komisijo.
(5) Ovce in koze iz tega pravilnika ne smejo v času od odhoda iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto priti v stik z drugimi parkljarji, razen če imajo enak zdravstveni status.
 

4. člen

(1) Ovce in koze iz tega pravilnika:
a) morajo biti na predpisan način označene;
b) morajo biti podvržene kliničnemu pregledu, ki ga mora opraviti uradni veterinar v 24 urah pred nakladanjem, in ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni;
c) ne smejo izvirati iz gospodarstva ali biti v stiku z živalmi iz gospodarstva, za katero velja prepoved ali omejitev iz zdravstvenih razlogov; po odstranitvi zadnje okužene oziroma obolele ter dovzetne živali mora obdobje takšne prepovedi trajati vsaj:
42 dni v primeru bruceloze;
30 dni v primeru stekline;
15 dni v primeru vraničnega prisada;
d) ne smejo izvirati iz gospodarstva ali biti v stiku z živalmi iz gospodarstva, ki je na območju, za katero iz zdravstvenih razlogov veljajo prepovedi ali omejitve v zvezi s predpisi RS ali predpisi EU;
e) ne smejo biti pod omejitvami zaradi slinavke in parkljevke v skladu s predpisi EU in ne smejo biti cepljene proti slinavki in parkljevki.
(2) Trgovanje je prepovedano:
a) z ovcami in kozami, ki so izločene v skladu z državnim programom za eradikacijo katerekoli bolezni, ki ni našteta v pravilniku, ki ureja preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU in v točki 1 Priloge I tega pravilnika;
b) z ovcami in kozami, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti predmet prometa na območju RS.
(3) Ovce in koze morajo biti:
a) rojene in vzrejane od rojstva dalje na območju EU ali
b) uvožene iz tretjih držav v skladu s predpisi EU.

5. člen

(1) Ovce in koze za zakol, ovce in koze za pitanje ter plemenske ovce in koze ne smejo biti odpremljene na območje druge države članice EU (v nadaljnjem besedilu: država članica):
a) razen, če so bile na gospodarstvu izvora vsaj 30 dni pred nakladanjem oziroma od rojstva, če so živali mlajše od 30 dni;
b) če izvirajo iz gospodarstva, na katerega so bile v obdobju 21 dni pred nakladanjem vključene nove ovce in koze;
c) če izvirajo iz gospodarstva, na katerega so bile v obdobju 30 dni pred nakladanjem vključeni novi parkljarji, uvoženi iz tretjih držav.
(2) Ne glede na določbe točk b in c prejšnjega odstavka lahko VURS odobri odpremo ovc in koz na območje druge države članice, če so bile novo vključene živali iz točk b in c prejšnjega odstavka popolnoma izolirane od ostalih živali na gospodarstvu.

6. člen

Za trgovanje na teritoriju EU z vsemi vrstami ovc in koz morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. pred zadnjim certificiranjem za namene trgovanja in pošiljanja v končni namembni kraj v drugi državi članici, kakor je naveden v zdravstvenem spričevalu, se živali ne smejo nahajati izven gospodarstva izvora več kot šest dni;
2. brez vpliva na določbe prvega odstavka 15. člena tega pravilnika, se v primeru transporta živali po morju, časovna omejitev šest dni podaljša za obdobje trajanja transporta;
3. po odhodu iz gospodarstva izvora morajo biti živali odpremljene neposredno na namembno mesto v drugi državi članici;
4. ne glede na določbo prejšnje točke lahko živali med odhodom iz gospodarstva izvora in do prispetja na namembno mesto v drugi državi članici tranzitirajo le skozi eno odobreno zbirališče, ki je na območju države članice izvora; v primeru ovc in koz za zakol lahko odobreno zbirališče nadomesti tudi odobreno gospodarstvo trgovca v državi članici izvora;
5. živali za zakol, ki so bile ob prihodu na namembno mesto poslane v klavnico, morajo biti zaklane čimprej, vendar najpozneje v roku 72 ur po prihodu;
6. brez vpliva na določbe prejšnje točke živali iz tega pravilnika ne smejo od časa odhoda iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto ogroziti zdravstvenega stanja ostalih živali, ki niso namenjene trgovanju na teritoriju EU.

7. člen

(1) Ne glede na določbe točke a prvega odstavka 5. člena tega pravilnika so lahko ovce in koze za zakol predmet trgovanja, če so bile na gospodarstvu izvora vsaj 21 dni.
(2) Ne glede na določbe točke b prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in brez vpliva na določbe prejšnjega odstavka ter določbe 1. točke prejšnjega člena, se lahko ovce in koze za zakol odpremijo iz gospodarstva izvora, na katerega so bile nove ovce in koze vključene v obdobju 21 dni pred odpremo, če se živali odpremljajo neposredno v klavnico v drugi državi članici in se nemudoma zakoljejo, brez tranzitiranja skozi zbirališče ali počivališče za živali v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
(3) Ne glede na določbe 3. in 4. točke prejšnjega člena in brez vpliva na določbe 1. in 2. točke prejšnjega člena, lahko ovce in koze za zakol, po odhodu iz gospodarstva izvora, tranzitirajo skozi še eno dodatno zbirališče, če:
a) živali, ki gredo skozi odobreno zbirališče v skladu s 4. točko prejšnjega člena tega pravilnika, ki je na območju države članice izvora, izpolnjujejo naslednje pogoje:
po odhodu iz gospodarstva izvora gredo živali skozi le eno odobreno zbirališče, ki je pod nadzorom uradnega veterinarja in so istočasno v tem zbirališču le živali z istim zdravstvenim statusom;
brez vpliva na pravilnik, ki ureja označevanje ovc in koz, morajo biti živali najpozneje v zbirališču označene individualno, tako da je v vsakem trenutku možno izslediti gospodarstvo izvora in
živali mora iz zbirališča v odobreno zbirališče v skladu s 4. točko prejšnjega člena spremljati veterinarski dokument; v odobrenem zbirališču morajo biti živali certificirane in odpremljene neposredno v klavnico v namembni državi članici; ali
b) živali po odpremi iz države članice izvora tranzitirajo skozi odobreno zbirališče preden so odpremljene v klavnico v namembni državi članici, pod naslednjimi pogoji:
da je odobreno zbirališče na območju namembne države članice, od koder se živali pod uradnim veterinarskim nadzorom pošljejo direktno v klavnico, kjer morajo biti zaklane v roku 5 dni po prispetju v odobreno zbirališče; ali
da je odobreno zbirališče na območju tranzitne države članice, od koder so živali poslane direktno v klavnico v namembni državi članici, kot je navedena v zdravstvenem spričevalu, v skladu s šestim odstavkom 15. člena tega pravilnika.
 

8. člen

Brez vpliva na dodatne garancije, ki se jih lahko zahteva v skladu s 10. in 11. členom tega pravilnika, morajo plemenske ovce in koze ter ovce in koze za pitanje, poleg pogojev iz 4. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi pogoje iz priloge V pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali, da bi se jih lahko vključilo na gospodarstvo, uradno prosto ali prosto bruceloze.

9. člen

Brez vpliva na dodatne garancije, ki se jih lahko zahteva v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika, morajo plemenske ovce in koze izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz gospodarstva in so lahko v stiku le z živalmi iz gospodarstva:
1. na katerem ni bilo kliničnih primerov naslednjih bolezni:
v preteklih 6 mesecih: kužne agalakcije ovc (Mycoplasma agalactiae) ali kužne agalakcije koz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides var. mycoides »large colony«),
v preteklih 12 mesecih: paratuberkuloze ali kužnega limfadenitisa;
v preteklih 3 letih: pulmonalne adenomatoze, maedi-visna ali virusnega artritisa/encefalitisa koz; vendar pa se to obdobje lahko skrajša na 1 leto, če so bile okužene živali z maedi-visno ali virusnim artritisom/encefalitisom koz izločene, ostale živali pa so negativno reagirale na dva zaporedna odobrena testa; ali
ki, brez vpliva na skladnost z zahtevami za druge bolezni, zagotavlja, za eno ali več zgoraj navedenih bolezni, v okviru odobrenih programov v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika, zdravstvene garancije, ki so vsaj enakovredne zgoraj navedenim pogojem za določeno bolezen ali bolezni;
2. kjer ni dvomov, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnje točke, oziroma je uradni veterinar, odgovoren za izdajo zdravstvenega spričevala, seznanjen z njimi;
3. kjer imetnik živali zagotavlja, da takih dejstev ni, oziroma, da imetnik živali poda pisno izjavo, da živali, namenjene trgovanju na teritoriju EU, izpolnjujejo vse pogoje iz točke 1;
b) v zvezi s kužnim epididimitisom (B. ovis) morajo nekastrirani plemenski ovni:
1. izvirati iz gospodarstva, kjer v preteklih 12 mesecih ni bilo potrjenega kužnega epididimitisa (B. ovis);
2. so bili na gospodarstvu nepretrgoma vsaj 60 dni pred odpremo;
3. so v obdobju 30 dni pred odpremo negativno reagirali na test, predpisan v prilogi V pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali ali so jim bile odobrene enakovredne zdravstvene garancije;
c) te zahteve morajo biti potrjene z obrazcem 3 veterinarskega spričevala o zdravstvenem stanju (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno spričevalo), ki je kot priloga II sestavni del tega pravilnika.
 

III. PROGRAM

10. člen

(1) Za bolezni iz točke 2 priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika, lahko VURS predpiše obvezen ali prostovoljen program nadzora ali nacionalni program monitoringa. Program nadzora ali monitoringa (v nadaljnjem besedilu: program) se lahko predpiše za celotno območje države ali le za določeno regijo.
(2) Programe iz prejšnjega odstavka mora VURS predložiti Evropski komisiji v potrditev. Program mora biti v skladu z odločbo 90/638/EGS in mora vsebovati naslednje podatke:
a) razširjenost bolezni v državi;
b) razloge za uvedbo programa (pomembnost bolezni in predvidene koristi programa glede na stroške za njegovo izvedbo);
c) geografsko območje, na katerem se bo program izvajal;
d) statusne kategorije živali na gospodarstvih, kjer se bo program izvajal, standardi, ki morajo biti doseženi ter postopki testiranj, ki bodo uporabljeni;
e) program monitoringa; njegovi rezultati pa se morajo letno predložiti Evropski komisiji;
f) ukrepi, ki se bodo izvajali v primeru, če gospodarstvo izgubi status;
g) ukrepi v primeru, da bodo rezultati testiranj v okviru programa pozitivni.
(3) Na podlagi odobrenega programa RS pridobi dodatne garancije, ki jih RS lahko uveljavlja pri trgovanju na teritoriju EU.
(4) Vsako spremembo ali dopolnitev odobrenega programa mora VURS predložiti Evropski komisiji.
(5) VURS lahko v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS zaprosi Evropsko komisijo za sofinanciranje odobrenih programov.
 

IV. STATUSI

11. člen

(1) Na podlagi rezultatov programov iz prejšnjega člena, lahko VURS zaprosi Evropsko komisijo za podelitev statusa države ali regije, uradno proste določene bolezni 2. točke Priloge I.
(2) VURS Evropski komisiji predloži dokumentacijo, ki vsebuje naslednje podatke:
a) naravo bolezni in zgodovino pojavljanja bolezni na območju države;
b) rezultate testiranja, ki temeljijo na seroloških, mikrobioloških, patoloških ali epidemioloških preiskavah, ter na dejstvu, da je bolezen obvezno prijavljiva;
c) obdobje in trajanje nadzora bolezni;
d) če je potrebno, obdobje prepovedi vakcinacije za določeno bolezen ter območje, za katero je ta prepoved veljala;
e) postopke za preverjanje odsotnosti bolezni.
(3) Na podlagi odobrenega statusa RS pridobi dodatne garancije, ki jih lahko uveljavlja pri trgovanju na teritoriju EU.
(4) Vsako spremembo v zvezi z boleznijo, predvsem o novih izbruhih bolezni, za katero je bil državi podeljen status, VURS takoj sporoči Evropski komisiji.
(5) Seznam odločb Evropske komisije, ki urejajo statuse držav ali regij, prostih določenih bolezni in dodatne garancije, ki se s tem v zvezi uporabljajo za trgovanje na teritoriju EU, je naveden v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.

V. ZBIRALIŠČA, TRGOVCI IN PREVOZNIKI

12. člen

(1) Zbirališča, v katerih se zbirajo živali, namenjene trgovanju na teritoriju EU, morajo biti odobrena.
(2) VURS na podlagi vloge lastnika odobri zbirališče, ki je registrirano v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije, in je pod nadzorom uradnega veterinarja.
 

13. člen

(1) Trgovci z živalmi, namenjenimi za trgovanje na teritoriju EU, morajo biti odobreni.
(2) VURS na podlagi vloge odobri trgovce, ki so registrirani v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije.
(3) Če trgovec zbira živali na svojem gospodarstvu, mora poleg ostalih pogojev iz tega člena izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) osebe, ki skrbijo za živali, morajo imeti opravljeno posebno usposabljanje o pogojih iz tega pravilnika ter o skrbi in dobrem počutju živali, po programu, ki ga potrdi VURS, in o tem usposabljanju prejmejo potrdilo;
b) gospodarstvo mora biti pod nadzorom uradnega veterinarja, ki poskrbi, da se opravijo vsi potrebni ukrepi in preiskave ter postopki za preprečitev širjenja živalskih kužnih bolezni.
 

14. člen

Poleg pogojev iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali, morajo prevozniki izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke registracije.

VI. ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

15. člen

(1) Ovce in koze mora med transportom do namembnega mesta spremljati veterinarsko spričevalo o zdravstvenem stanju živali (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno spričevalo) v skladu z obrazcem zdravstvenega spričevala 1, 2 ali 3, ki so kot priloga II sestavni del tega pravilnika. Zdravstveno spričevalo sestoji iz enega lista. Če je potrebnih več strani, morajo biti v taki obliki, da sta dve ali več strani del skupne nedeljive celote, na vsakem listu pa mora biti zapisana serijska številka. Zdravstveno spričevalo mora biti izpolnjeno na dan veterinarskega pregleda, v enem od uradnih jezikov EU, obvezno pa v jeziku države namembnosti. Zdravstveno spričevalo velja 10 dni od veterinarskega pregleda.
(2) Veterinarski pregled, potreben za izdajo zdravstvenega spričevala (vključno z dodatnimi garancijami) za pošiljko živali se lahko opravi na gospodarstvu izvora ali v zbirališču, če gre za živali za zakol pa tudi na odobrenem gospodarstvu trgovca.
(3) Zdravstveno spričevalo lahko izpolni le uradni veterinar po opravljenih veterinarskih pregledih, ki jih določa ta pravilnik.
(4) Uradni veterinar, odgovoren za zbirališče, mora opraviti vse potrebne preiskave za živali, ki pridejo v zbirališče.
(5) Za ovce in koze za pitanje in plemenske ovce in koze, ki se odpremljajo na območje druge države članice iz odobrenega zbirališča v državi članici izvora, se zdravstveno spričevalo v skladu s prilogo II izda le na podlagi pregledov, opravljenih v skladu s prejšnjim odstavkom in na podlagi uradne dokumentacije, ki vsebuje vse potrebne podatke, katere posreduje uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora.
(6) Za ovce in koze za zakol, ki se odpremljajo iz odobrenega zbirališča ali iz odobrenega gospodarstva trgovca na območje druge države članice, se zdravstveno spričevalo v skladu s prilogo II izda le na podlagi vseh pregledov, opravljenih v skladu s četrtim odstavkom tega člena in na podlagi uradne dokumentacije, ki vsebuje vse potrebne podatke, katere posreduje uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora ali zbirališče iz prve alinee točke a) tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(7) Za ovce in koze za zakol, ki gredo skozi odobreno zbirališče v skladu z določbami druge alinee točke b tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, mora uradni veterinar, odgovoren za zbirališče v tranzitni državi članici, opraviti certificiranje za namembno državo članico tako, da izda drugo zdravstveno spričevalo v skladu s prilogo II, ki ga izpolni z zahtevanimi podatki iz originalnega(ih) zdravstvenega(ih) spričeval(a) in h kateremu pripne uradno kopijo originalnega zdravstvenega spričevala. V tem primeru skupna veljavnost zdravstvenih spričeval ne sme preseči veljavnosti zdravstvenega spričevala, določene v prvem odstavku tega člena.
(8) Uradni veterinar, ki izpolni zdravstveno spričevalo iz priloge II, mora zagotoviti, da je premik živali vnesen v računalniški sistem ANIMO na dan izdaje zdravstvenega spričevala.

VII. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Način in organizacija pregledov na izvoru, pregledi, ki se izvajajo na kraju namembnosti in varnostni ukrepi, ki se morajo izvajati, ter spremljanje izvajanja teh ukrepov so določeni v pravilniku, ki ureja preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Direktiva Sveta 90/425/EGS).
 

17. člen

VURS mora zagotoviti vso podporo strokovnjakom Evropske komisije za opravljanje potrebnih pregledov v Republiki Sloveniji (»on-the-spot« pregledov).

18. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 323-40/2004
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI