Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU - sprememba - UL 36/2004


Na podlagi sedmega odstavka 24. člena, drugega odstavka 25. člena in desetega odstavka 27. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU

1. člen

V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 18/04) se v prvem odstavku 7. člena na koncu točke c) pika nadomesti s podpičjem in doda točka d), ki se glasi:
»d) ob vnosu rib, iker in zaroda živih farmsko gojenih rib iz ribogojnic, okuženih z infekciozno hematopoetsko nekrozo in virusno hemoragično septikemijo v drugo okuženo ribogojnico, se uporablja zdravstveno spričevalo iz 6. poglavja Priloge E.«.
 

2. člen

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se v odobreno območje ali v območje, ribogojnico oziroma gojišče z odobrenim programom vnašajo gojene akvakulture, ki ne spadajo med vrste, dovzetne za bolezni s seznama II Priloge A, jih mora v skladu z 11. členom tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo, kot je navedeno v Odločbi 2003/390/ES (UL L 135, 3. 6. 2003), ki potrjuje, da prihajajo iz:
območja z enakim zdravstvenim statusom;
odobrene ribogojnice v neodobrenem območju;
ribogojnice, ki se nahaja v neodobrenem območju,
pod pogojem, da v ribogojnici ni rib, ki spadajo med vrste, ki so dovzetne za bolezni s seznama II Priloge A, in da ribogojnica oziroma gojišče nima stika z vodotokom, obalnimi vodami ali vodami rečnega ustja.«.
 

3. člen

V prvem odstavku 15. člena se točki a) in b) spremenita tako, da se glasita:
»a) če se vnašajo v odobreno območje oziroma območje z odobrenim programom, morajo biti v skladu z določbami 11. člena tega pravilnika opremljeni z zdravstvenim spričevalom, kot je navedeno v Odločbi 2003/390/ES, ki potrjuje, da prihajajo z območja z enakim zdravstvenim statusom;
b) če se vnašajo na neodobrenem območju v odobreno ribogojnico, odobreno gojišče ali ribogojnico in gojišče z odobrenim programom, morajo biti v skladu z 11. členom tega pravilnika opremljeni z zdravstvenim spričevalom, kot je navedeno v Odločbi 2003/390/ES, ki potrjuje, da prihajajo iz odobrenega območja;«.
 

4. člen

V prvem odstavku 19. člena se besedilo »predpiše Evropska komisija« nadomesti z besedilom »določata Odločbi 2003/804/ES (UL L 302, 20. 11. 2003) in 2003/858/ES (UL L 305, 7. 11. 2002)«.
 

5. člen

V 22. členu se pred piko doda besedilo »in za školjke glede Bonamia ostreae in Marteilla refringens v skladu z Odločbo 2002/878/ES (UL L 305, 7. 11. 2002)«.
 

6. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 323-01-134/2003-1
Ljubljana, dne 7. aprila 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI