Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dodatnih veterinarskih pogojih za uvoz določenih živil živalskega izvora – UL 81/2006


Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dodatnih veterinarskih pogojih za uvoz določenih živil živalskega izvora

1. člen

Ta pravilnik določa dodatne veterinarske pogoje za uvoz na teritorij EU določenih živil živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila) v skladu z Direktivo Sveta 92/118 EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz priloge A (I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 49, z vsemi spremembami).

2. člen

Živila po tem pravilniku so:

– predelane živalske beljakovine (ocvirki, mesna moka in svinjske kože v prahu);

– topljene živalske maščobe.

3. člen

(1) Iz veterinarskih dokumentov, ki spremljajo pošiljko predelanih živalskih beljakovin pri uvozu, mora biti razvidno:

– da so bili po obdelavi izvedeni vsi varnostni ukrepi za preprečitev ponovne kontaminacije živil;

– da je bila pred odpremo pošiljke na teritorij EU opravljena preiskava na salmonelo in da je bil rezultat negativen.

(2) Uradni veterinar mejne veterinarske postaje (v nadaljnjem besedilu: uradni veterinar MVP) po pregledu veterinarskih dokumentov opravi uradno vzorčenje na salmonelo:

– vsake pošiljke v razsutem stanju;

– naključno izbranih pošiljk pakiranih oziroma embaliranih živil.

(3) Po šestih zaporednih negativnih rezultatih preiskav na salmonelo pošiljk v razsutem stanju lahko uradni veterinar MVP nadaljnje pošiljke proizvodov v razsutem stanju iz te tretje države vzorči naključno.

(4) V primeru pozitivnega rezultata na salmonelo Veterinarska uprava Republike Slovenije ukrepa v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.

(5) Uradni veterinar MVP hrani evidence o rezultatih vzorčenj najmanj tri leta.

4. člen

Če je bil v zadnjih 12 mesecih pred uvozom topljenih živalskih maščob v tretji državi, iz katere se uvaža, izbruh katere od bolezni živali, obvezno mednarodno prijavljivih v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni, mora pošiljko spremljati spričevalo o zdravstveni ustreznosti živil, v katerem je navedeno:

a) da so bile topljene živalske maščobe obdelane z enim od naslednjih postopkov toplotne obdelave:

– najmanj 70 °C za najmanj 30 minut,

– najmanj 90 °C za najmanj 15 minut,

– minimalna temperatura 80 °C v kontinuiranem sistemu topljenja;

b) da so bili oprema in prevozna sredstva, ki so prišli v stik z nezaščitenimi topljenimi živalskimi maščobami, pred uporabo očiščeni in pregledani oziroma da so bile topljene živalske maščobe embalirane v embalažo za enkratno uporabo in da so bili izvedeni vsi zaščitni ukrepi za preprečitev ponovne kontaminacije.

5. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o posebnih veterinarskih pogojih za trgovanje in uvoz določenih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 25/04 in 93/05 – ZVMS).

6. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-473/2004

Ljubljana, dne 26. maja 2006

EVA 2006-2311-0061

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI