Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih za trženje jajc, namenjenih za prehrano ljudi - UL 28/2004


Na podlagi desetega odstavka 27. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o posebnih zdravstvenih pogojih za trženje jajc, namenjenih za prehrano ljudi


1. člen

(1) Ta pravilnik določa posebne zdravstvene pogoje za trženje jajc, namenjenih za prehrano ljudi in za izvedbo odločbe Sveta št. 94/371/ES (UL L Za namen tega pravilnika se uporabljajo definicije opredeljene v Uredbi sveta (EGS) št. 1907/90 (UL L 173/1990) z vsemi spremembami in Uredbi komisije (ES) št. 2295/2003 (UL L 340/2003) z vsemi spremembami.
(2) Jajca po tem pravilniku so kokošja jajca namenjena za prehrano ljudi naslednjih razvrstitev:
razred A;
nehlajena in nekonzervirana jajca razreda B;
nerazvrščena jajca.
(3) Ne glede na 5. člen tega pravilnika se ta pravilnik ne uporablja za jajca namenjena za proizvodnjo jajčnih izdelkov ali dostavi živilski industriji, ki je registrirana v skladu s Smernico št. 89/437/EGS (UL L212/1989), če so pakiranja jasno označena komu oziroma za kaj so namenjena.


2. člen

Prostori, v katerih se jajca skladiščijo pred prodajo potrošniku, morajo biti suhi, ne smejo biti direktno podvrženi sončni svetlobi, ter se hranijo in prevažajo pri čim bolj konstantni temperaturi.

3. člen

(1) Ne glede na časovno omejitev zbiranja, ki je predpisana v Uredbi komisije (ES) št. 2295/2003 (UL L 340/2003), pa je potrebno jajca dostaviti potrošniku najkasneje 21 dni po znesenju.
(2) Rok prodaje mora biti sedem dni krajši od minimalnega roka uporabnosti.
 

4. člen

Kar se zadeva izvrševanja določb iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe sveta (EGS) št. 1907/90 (UL L 173/1990) mora biti minimalni rok uporabe iz drugega odstavka prejšnjega člena jasno označen na:
prodajnem pultu in na spremnih dokumentih, ki spremljajo pošiljko, za jajca, ki se prodajajo v razsutem stanju;
natisnjen na mala in velika pakiranja za jajca.
 

5. člen

Samo jajca pakirana v mala in velika pakiranja proizvedena in označena skladno z določbami Uredbe sveta (EGS) št. 1907/90 (UL L 173/1990) in Uredbe komisije (ES) št. 2295/2003 (UL L 340/2003), ali jajčni izdelki proizvedeni skladno s Smernico št. 89/437/EGS (UL L 212/1989) se lahko uporabljajo v oskrbovalnih kuhinjah vključno z restavracijami in za pripravo neindustrijskih jajčnih izdelkov ali izdelkov, ki vsebujejo jajca. 


6. člen

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljata Veterinarska uprava Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, vsak glede na svojo pristojnost. Kolikor pa bo prišlo do neskladji pri nadzoru, se upoštevajo določbe Smernice 89/662/EGS (UL L 212/1989).

7. člen

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 324-01-29/2004
Ljubljana, dne 19. marca 2004.

 

Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.


Avtor: ZŽI