Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav - UL 36/2004


Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 - ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/556/EGS (UL L 302/89, 19. 10. 1989) z vsemi spremembami in Odločbo Evropske komisije 113/94/ES (UL L 53/94, 24. 2. 1994) z vsemi spremembami določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za pridobivanje, shranjevanje in trgovanje s svežimi in zamrznjenimi zarodki goved (v nadaljnjem besedilu: zarodki) na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), pogoje za uvoz iz tretjih držav, obliko veterinarskega spričevala pri trgovanju na teritoriju EU in uvozu iz tretjih držav, diagnostične preiskave ter način in pogostost izvajanja nadzora.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za zarodke, ki nastanejo po prenosu celičnih jeder.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pristojni organ za izvajanje in nadzor nad določbami tega pravilnika je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS);
2. veterinarski pregled je pregled uradnega veterinarja za preveritev zdravstvenega statusa zarodkov v organizaciji za pridobivanje zarodkov;
3. zarodek je zgodnji razvojni stadij živali, ki ga je možno presaditi v žival prejemnico;
4. skupina za zbiranje zarodkov je skupina strokovnjakov pri organizaciji za zbiranje zarodkov, usposobljena za zbiranje, pripravo in shranjevanje zarodkov, ki jo odobri VURS, če izpolnjuje pogoje iz Priloge A;
5. skupina za pridobivanje zarodkov je skupina strokovnjakov pri organizaciji za pridobivanje zarodkov, usposobljena za pridobivanje zarodkov s tehnikami in vitro oploditvijo, ki jo odobri VURS, če izpolnjuje pogoje iz Priloge A;
6. vodja skupine za zbiranje in/ali pridobivanje zarodkov je veterinar, ki je odgovoren za delo in vodenje skupine ter za sprotno upoštevanje zahtev iz Priloge A;
7. pošiljka zarodkov je količina zarodkov, pridobljenih z enim posegom iz ene živali darovalke, za katero se izda eno veterinarsko spričevalo;
8. država zbiranja je država članica EU ali tretja država kjer so zarodki zbrani, pridobljeni, pripravljeni in po potrebi shranjeni in od tam poslani v državo članico;
9. odobren diagnostični laboratorij je laboratorij, za katerega pristojni organ ugotovi, da izpolnjuje pogoje za opravljanje diagnostičnih preiskav iz tega pravilnika;
10. številka odobritve je številka obrata, ki mu jo dodeli VURS po preveritvi izpolnjevanja pogojev za trgovanje na teritoriju EU;
11. teritorij EU je ozemlje držav članic Evropske unije, razen otočja Faroe, Grenlandije, Ceute in Mellile.
 

II. POGOJI ZA TRGOVANJE NA TERITORIJU EU

3. člen
(splošni pogoji)

(1) Pošiljke zarodkov morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati naslednje pogoje:
da je organizacija za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov registrirana pri VURS in vpisana na Seznam odobrenih obratov pri Evropski komisiji;
da v organizaciji za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov ne veljajo nobene omejitve glede veterinarskih pogojev za trgovanje;
da so zarodki pridobljeni s semenom bikov iz odobrenih osemenjevalnih središč v skladu s pravilnikom, ki ureja rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih (Direktiva 88/407/EGS);
da so zarodki zbrani od domačega goveda, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge B, ki je sestavni del tega pravilnika;
da je zarodke zbrala, pridobila, pripravila in shranila skupina za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge A;
da jo v namembno državo članico EU spremlja veterinarsko spričevalo na obrazcu iz Prilogo C, ki je sestavni del tega pravilnika;
da prostori organizacije za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov niso okuženi;
da se organizacija za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov ne nahaja na okuženem območju.
(2) Če Evropska komisija Republiki Sloveniji dovoli trgovanje na teritoriju EU tudi z zarodki določenih posebnih (avtohtonih) pasem domačega goveda, ki so pridobljeni od bikov v naravnem pripustu, morajo biki izpolnjevati zdravstvene pogoje iz pravilnika, ki ureja rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih.
 

4. člen
(odobritev)

(1) V odločbi o odobritvi organizacije za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov mora biti poimensko navedena skupina za zbiranje zarodkov, ki mora izpolnjevati pogoje iz Priloge A, in ji VURS podeli številko odobritve. Ob vsaki večji v organizaciji zlasti, če se zamenja vodja skupine ali v primeru večjih sprememb v organizaciji, laboratorijih ali opremi, mora organizacija obvestiti VURS, ki preveri, če so še izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika.
(2) VURS obvesti druge države članice in Evropsko Komisijo o odobrenih osemenjevalnih središčih in odobrenih skupinah za zbiranje zarodkov ter jih sproti obvešča o vsaki spremembi tega seznama.
(3) VURS vrši stalen nadzor v odobrenih organizacijah in v primeru neizpolnjevanja pogojev iz Priloge A začasno prepove uporabo opreme ali prostorov in sprejme vse potrebne ukrepe, vključno z omejitvijo ali začasno prepovedjo dejavnosti. Nosilcu dejavnosti naloži odpravo nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo. Če so takšni ukrepi nezadostni, VURS začasno prekliče odobritev, in če nosilec dejavnosti ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki ga določi uradni veterinar, odobritev razveljavi.
(4) Če VURS odobritev v primerih iz prejšnjega odstavka prekliče oziroma razveljavi, o tem in razlogih za njih, obvesti Evropsko Komisijo.
(5) Če VURS meni, da v državi članici potrebni ukrepi niso bili sprejeti, ali da so neustrezni, o tem obvesti Komisijo, ki si pridobi mnenje enega ali več veterinarskih izvedencev Evropske Komisije. Glede na to mnenje se lahko državi članici začasno prepove vstop zarodkov na svoje ozemlje, ki jih je zbrala zadevna organizacija oziroma skupina. Prepoved se lahko prekliče glede na novo mnenje, podano s strani enega ali več veterinarskih izvedencev. Veterinarski izvedenci morajo biti državljani nevtralne države članice, ki ni vpletena v spor.
 

5. člen
(veterinarsko spričevalo na teritoriju EU)

(1) Kadar države članice izvajajo trgovanje z zarodki, mora med prevozom do namembnega kraja vsako pošiljko spremljati veterinarsko spričevalo v originalu, ki:
je usklajeno z vzorcem iz Priloge C, ki je sestavni del tega pravilnika;
ga podpiše uradni veterinar;
je izpolnjeno na dan nakladanja v jeziku, ki je razumljiv uradnemu veterinarju;
velja pet dni;
mora biti izdano na enem listu papirja;
je izpolnjeno za enega samega prejemnika;
ima žig v barvi, ki je drugačna od barve veterinarskega spričevala.
(2) Za vsako pošiljko zarodkov se izda posebno veterinarsko spričevalo na obrazcu kot je navedeno v Prilogi C.
 

III. POGOJI ZA UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV

6. člen
(splošni pogoji)

Zarodke se lahko uvaža iz držav ali dela države, ki ni članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tretje države) iz organizacij za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov, ki so vključene na Seznam Evropske komisije. Ta seznam Evropska komisija sproti dopolnjuje in spreminja glede na zdravstveno stanje domačih goved in ga objavlja v Uradnem listu EU in na njenih spletnih straneh.
 

7. člen
(posebni pogoji)

(1) Zarodki se lahko uvažajo iz tretje države ali dela ozemlja tretje države, če sta država in organizacija za pridobivanje in/ali zbiranje zarodkov vključeni na Seznam Evropske komisije za trgovanje na teritoriju EU in so izpolnjeni naslednji pogoji:
da prihajajo od živali donork zarodkov, ki so bile tik pred zbiranjem zarodkov vsaj šest mesecev na ozemlju zadevne tretje države in iz največ dveh čred, ki izpolnjujejo zahteve, da so uradno proste tuberkuloze, govejo bruceloze in enzootske goveje levkoze,
da je zagotovljeno ustrezno zdravstveno stanje goved, drugih domačih in divjih živali v tretji državi, pri čemer se posebno upošteva eksotične bolezni živali v tretji državi ter zdravstveno stanje v sosednjih območjih, če bi to lahko ogrožalo zdravje ljudi in živali v državah članicah,
da poteka redno in hitro sporočanje informacij o izbruhu kužne bolezni na svojem območju, zlasti bolezni s seznama A in B Mednarodnega urada za epizoonoze (OIE);
da predpisi tretje države urejajo ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih kužnih bolezni pri govedu,
da je zagotovljena struktura veterinarskih služb v tretji državi in njihova pooblastila,
da je zagotovljena organizacija in ustrezno izvajanje ukrepov za preprečevanje in nadzor nad kužnimi boleznimi živali.
(2) Pri določanju pogojev glede zdravstvenega stanja živali za slinavko in parkljevko je treba upoštevati, da:
se lahko uvaža le zamrznjene zarodke iz tretjih držav, kjer se izvaja cepljenje proti slinavki in parkljevki. Zarodki morajo biti shranjeni pod odobrenimi pogoji najmanj 30 dni pred odpremo (Direktiva 89/556/EGS),
živali donorke morajo prihajati z gospodarstva, kjer ni bila nobena žival cepljena proti slinavki in parkljevki 30 dni pred zbiranjem, in v katerem ne veljajo nobeni ukrepi prepovedi ali karantene.
 

8. člen
(veterinarsko spričevalo za tretje države)

(1) Zarodke mora ob uvozu pošiljke na teritorij EU spremljati veterinarsko spričevalo, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar tretje države izvoznice. Veterinarsko spričevalo mora:
biti izpolnjeno na dan nakladanja pošiljke v namembno državo članico;
biti napisano v uradnem jeziku ali jezikih namembne države članice;
spremljati pošiljko v izvirniku;
zagotoviti, da zarodki izpolnjujejo vse predpisane pogoje po tem pravilniku v zvezi z uvozom iz tretjih držav;
veljati pet dni;
biti izdano na enem listu papirja;
biti izpolnjeno za enega samega prejemnika;
imeti žig v barvi, ki je drugačna od barve veterinarskega spričevala.
(2) Veterinarsko spričevalo iz prejšnjega odstavka se izda na obrazcu, ki je kot priloga naveden v Odločbi Evropske komisije 92/471/ES (UL L 270, 15. 9. 1992).
 

9. člen
(prepoved uvoza iz tretjih držav)

(1) Vsaka pošiljka zarodkov, ki vstopa na teritorij EU, mora biti pregledana, preden se sprosti v promet ali carinski postopek. Vstop takih zarodkov na teritorij EU se prepove, če uradni veterinar na meji ugotovi, da:
zarodki izvirajo iz ozemlja ali dela ozemlja tretje države, ki ni na Seznamu Evropske komisije;
je zarodke zbrala, pridobila in shranila skupina, ki ni na Seznamu odobrenih organizacij;
zarodki izhajajo z ozemlja ali dela ozemlja tretje države, iz katere je uvoz prepovedan zaradi kužnih bolezni, ki se lahko prenašajo z zarodki, ali če to opravičuje kakšen drug razlog, povezan z zdravstvenim varstvom živali, ki bi lahko ogrozil zdravje govedi v državi članici;
veterinarsko spričevalo, ki spremlja pošiljko zarodkov ni skladno s prejšnjim členom tega pravilnika.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za pošiljke zarodkov v tranzitu, ki pridejo na carinsko območje teritorija EU in so namenjene v kraj izven carinskega območja teritorija EU, razen če se carinski tranzit opusti in pride do vstopa pošiljke na teritorij EU.

IV. ZAŠČITNI IN KONTROLNI UKREPI

10. člen
(zaščitni ukrepi)

(1) Če se v Republiki Sloveniji pojavi ali razširi kužna bolezen, ki se lahko prenaša z zarodki, ali obstaja kakšen drug razlog, povezan z zdravstvenim varstvom živali, ki bi lahko ogrozil zdravje goved v državi članici, VURS predpiše obvezen program nadzora za celotno območje države ali za del njenega ozemlja.
(2) Program mora vsebovati:
podatke o razširjenosti bolezni v državi;
razloge za uvedbo programa (pomembnost bolezni in zmanjševanje stroškov ob izbruhu bolezni);
območje, kjer se bo program nadzora izvajal;
statusne kategorije živali v obratih, kjer se bo program izvajal;
postopke preiskav, ki bodo uporabljeni v programu;
postopke spremljanja in nadziranja programa;
ukrepe, ki se bodo izvajali v primerih, če se organizaciji odobritev prekliče ali razveljavi;
ukrepe, če so rezultati laboratorijskih preiskav pozitivni.
(3) Ukrepe iz sedme in osme alinee prejšnjega odstavka in preklic takšnih ukrepov VURS nemudoma sporoči drugim državam članicam in Evropski komisiji, skupaj z obrazložitvijo izvajanja ukrepov.
(4) Program nadzora in vsako spremembo ali dopolnitev programa predloži VURS Evropski komisiji v odobritev.
(5) Če Evropska komisija dovoli Republiki Sloveniji uveljavljati dodatne zaščitne ukrepe, ti ne smejo presegati tistih, ki jih Republika Slovenija zahteva na svojem ozemlju. Odločba Evropske komisije se objavi v Uradnem listu EU.


11. člen
(sodelovanje med VURS in Evropsko komisijo)

(1) Sestavni del uradnega veterinarskega nadzora so tudi dodatni veterinarski pregledi na kraju samem, ki jih opravljajo veterinarski izvedenci držav članic in Evropske komisije, v sodelovanju z VURS ali tretjih držav, z namenom preverjanja pogojev, ki so potrebni za zagotovitev enotne uporabe zakonodaje EU.
(2) Veterinarske izvedence iz držav članic, ki so pooblaščeni za inšpekcijske preglede na kraju samem, imenuje Evropska komisija na predlog držav članic in krije vse z njimi povezane stroške. Če se izvaja pregled v Republiki Sloveniji, zagotavlja VURS izvedencem vso potrebno pomoč.
(3) Pogostost inšpekcijskih pregledov na kraju samem, splošni program pregledov in vodenje inšpekcijskega postopka so predpisani v Odločbi Evropske komisije 98/139/ES (UL L 38, 12. 2. 1998).

12. člen
(inšpekcijski nadzor v tretjih državah in na meji)

(1) Za veterinarske preglede pri uvozu zarodkov iz tretjih držav se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega porekla pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktiva 97/78/EGS) ter pravila in splošna načela, ki se uporabljajo med inšpekcijskim nadzorom v tretjih državah ali med inšpekcijskim nadzorom na meji pri uvozu iz tretjih držav.
(2) Če VURS pri nadzoru iz prejšnjega odstavka ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti tretjo državo zbiranja zarodkov. Če tretja država obvestilu ugovarja, o prepovedi odloči Evropska Komisija, ki lahko prepove vnos zarodkov na njihovo ozemlje in hkrati razveljavi odobritev organizacije za zbiranje zarodkov iz te tretje države.

V. KONČNE DOLOČBE

13. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se glede govejih zarodkov prenehajo uporabljati:
Pravilnik o pogojih za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje, presajanje in promet z živalskimi zarodki (Uradni list RS, št. 55/99);
Pravilnik o pogojih za določitev živali darovalk jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 55/99);
14. člen Pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99 in 7/01).
 

14. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.

Št. 323-130/2004
Ljubljana, dne 5. aprila 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI