Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celiv in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen - UL 38/2001


Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99-ZZZiv,101/99 in 8/00-ZUT) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o uvozu in tranzitu pošiljk živih živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja uvoz in tranzit pošiljk živih živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov (slame, sena ipd.), s katerimi se lahko prenese kužna bolezen (v nadaljnjem besedilu: pošiljke).


2. člen

(uvoz in tranzit)

(1) Uvoz in tranzit pošiljk sta dovoljena z odločbo Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), s katero se za vsak primer posebej ugotovi, da ni veterinarsko-sanitarnih ovir za njihov uvoz ali tranzit. Uvoza in tranzita teh pošiljk se ne sme odobriti, če je to prepovedano oziroma vezano na posebno dovoljenje ali soglasje po drugih predpisih.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka ni potrebna za tiste uvozne pošiljke, ki so prešle tehnološki postopek, ki zagotavlja, da se s tako pošiljko ne more prenesti nobena kužna bolezen. V tem primeru izda odločbo mejni veterinarski inšpektor.
(3) Za tranzitne pošiljke je odločba iz prvega odstavka tega člena potrebna samo za žive živali. Za druge pošiljke ter za tranzitne pošiljke s prekladanjem oziroma začasnim skladiščenjem odločbo izda mejni veterinarski inšpektor.
(4) V odločbi iz prvega odstavka tega člena VURS določi veterinarsko-sanitarne pogoje za uvoz in tranzit, naloži uvozniku, da da v preiskavo ali da obdrži v karanteni pošiljko iz prvega odstavka tega člena ali odredi druge preventivne ukrepe.
(5) Uvoz oziroma tranzit pošiljk iz prvega odstavka tega člena se ne dovoli, če:
a) je v državi izvoznici ali v državah, skozi katere gre tranzit pošiljk, kužna bolezen in če je nevarnost, da se kužna bolezen vnese v Republiko Slovenijo;
b) se ugotovi, da so pošiljke mikrobiološko oporečne ali vsebujejo onesnaževalce okolja ozioroma veterinarsko-medicinske preparate v nasprotju s predpisi;
c) se ugotovi, da pošiljka ogroža zdravje ljudi oziroma živali;
d) tako določi predstojnik VURS.
(6) Za uvoz neavtohtonih (tujih) prostoživečih vrst živali si mora uvoznik v skladu s predpisi pridobiti tudi poprejšnje soglasje pristojnega organa za varstvo narave.
(7) Uvoz in vnos živih, za živali patogenih mikroorganizmov (bakterij, virusov in gliv), sta prepovedana.
(8) VURS lahko izjemoma dovoli uvoz mikroorganizmov iz prejšnjega odstavka znanstvenim in raziskovalnim organizacijam, če jih potrebujejo za znanstveno-raziskovalne namene. VURS v odločbi določi pogoje, pod katerimi se mikroorganizmi lahko uvozijo.


3. člen

(začasni uvoz)

(1) Začasni uvoz konj za udeležbo na tekmovanjih, treningih, razstavah in kulturnih prireditvah se dovoli za obdobje največ 30 dni.
(2) Ob vstopu v Republiko Slovenijo nista potrebni odločba o veterinarsko-sanitarnih pogojih ter odločba o karanteni iz 4. člena tega pravilnika. Vsako žival pa mora spremljati ustrezna dokumentacija, iz katere je razvidna identifikacija živali ter njeno zdravstveno stanje (mednarodni potni list, certifikat).
(3) Odločbo o dovolitvi začasnega uvoza izda mejni veterinarski inšpektor na vstopnem mejnem prehodu. Mejni veterinarski inšpektor stranki izda tudi obvestilo o prijavi uvožene pošiljke v dveh izvodih. Na obvestilo mora veterinarski inšpektor napisati naslov(e) in namembni(e) kraj(e) pošiljke konj, vstopni in izstopni mejni prehod ter datum izstopa iz Republike Slovenije. Ob razkladanju pošiljke v prvem namembnem kraju uradni veterinar potrdi obrazec obvestila o prijavi uvožene pošiljke in stranki izroči en izvod, drugega pa obdrži. Stranka mora potrjeno obvestilo najkasneje v dveh dneh vrniti mejnemu veterinarskemu inšpektorju, ki je pošiljko pregledal na vstopnem mejnem prehodu. Če gre pošiljka v več namembnih krajev, uradni veterinar v vsakem naslednjem namembnem kraju o obdobju bivanja živali stranki izda potrdilo, en izvod potrdila pa pošlje mejnemu veterinarskemu inšpektorju na vstopni mejni prehod.
(4) Uradni veterinar je o prispetju pošiljke začasno uvoženih konj dolžan obvestiti pristojnega veterinarskega inšpektorja.
(5) V primeru, ko pošiljka začasno uvoženih konj izstopa preko mejnega prehoda, ki ni enak vstopnemu, mora mejni veterinarski inšpektor na vstopnem mejnem prehodu o tem pisno obvestiti mejnega veterinarskega inšpektorja na izstopnem mejnem prehodu, ta pa ob izstopu pošiljke obvestiti veterinarskega mejnega inšpektorja vstopnega mejnega prehoda.
(6) Če pošiljka začasno uvoženih konj v predvidenem času ne izstopi iz države, mejni veterinarski inšpektor na vstopnem mejnem prehodu obvesti enote veterinarske inšpekcije VURS.


II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA ODLOČBE O VETERINARSKO-SANITARNIH POGOJIH ZA UVOZ IN TRANZIT

4. člen

(vloga za dovolitev uvoza)

Uvoznik zaprosi za dovolitev uvoza z vlogo, ki jo naslovi na VURS. Vloga mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
a) Podatki:
1. žive živali:
vrsta, poreklo ter število živali, naslov izvoznika oziroma prodajalca živali, pokrajina ali regija ter država izvora živali, naslov uvoznika živali, naslov uporabnika živali, vstopni mejni prehod in način prevoza živali;
pri plemenskih živalih ter kopitarjih se poleg podatkov iz prejšnje alinee navede še opis živali: pasma, barva, starost in spol;
2. živila, surovine, odpadki in krma, ki vsebuje živalske beljakovine:
vrsta blaga, količina blaga, država porekla, država izvoznica, vstopni mejni prehod, naslov uvoznika, naslov končnega porabnika, kraj skladiščenja, pri uvozu mesa in mesnih izdelkov tudi registrirani izvozni obrat, ki mora biti registriran za izvoz pri ustrezni komisiji Evropske unije;
VURS lahko dovoli uvoz mesa in mesnih izdelkov tudi iz obratov, ki niso registrirani v skladu s prejšnjo alineo, če ugotovi, da so predpisi, standardi, izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica, vsaj enakovredni predpisom Republike Slovenije, in da je zagotovljeno vsaj enako varstvo potrošnikov.
b) Priloge:
1. odločba o karanteni, ki jo izda veterinarski inšpektor po predhodnem ogledu prostora, namenjenega za karanteno za:
vse živali, razen če se uvozijo za takojšnji zakol in so epizootiološke razmere v državi izvoznici take, da ni nevarnosti za vnos kužnih bolezni;
seme, jajčne celice in zarodke;
2. uvozno soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za:
plemenske živali;
seme, jajčne celice in zarodke;
ribe;
3. soglasje organa, pristojnega za varstvo narave, za uvoz neavtohtonih (tujih) prostoživečih vrst živali;
4. izjava klavnice, ki je registrirana za klanje živali iz uvoza, da bo živali zaklala pod predpisanimi pogoji in na predpisan način, ter meso ustrezno skladiščila, za klavne živali, ki niso namenjene nadaljnjemu pitanju;
5. pogodba o skladiščenju za živila, surovine, odpadke in krmo;
6. plan poti za razne prireditve potujočih živali (cirkusi, potujoči živalski vrtovi ipd.).


5. člen

(vloga za dovolitev tranzita)

Vlogo za izdajo odločbe o veterinarsko-sanitarnih pogojih za tranzit živali preko ozemlja Republike Slovenije lahko vloži le špedicija, ki je registrirana v Republiki Sloveniji. Vloga mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
a) Podatki:
žive živali:
vrsta, število, poreklo, naslov prodajalca in kupca, vstopni in izstopni mejni prehod ter prevzemna izjava kupca.
b) Priloge:
žive živali:
dokument, iz katerega je razvidno, da ni ovir za uvoz v državo uvoznico ali za tranzit preko druge države, če ga je ta država po svojih predpisih dolžna izdati;
plan poti v primeru popotništva z ali na živalih.


6. člen

(uvozniki in špedicije)

Vsaka pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki prvič vlaga vlogo za dovolitev uvoza ali tranzita, mora vlogi priložiti izpis iz sodnega registra in odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti. O vsaki spremembi, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po tem pravilniku, mora vlagatelj nemudoma obvestiti VURS in priložiti ustrezno dokumentacijo.


7. člen

(taksa)

K vlogi po tem pravilniku je potrebno priložiti dokazilo o plačilu upravne takse ali upravne koleke v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.


III. POSTOPEK UVOZA IN TRANZITA

8. člen

(mejni prehodi)

Uvoz in tranzit pošiljk sta dovoljena samo na določenih mejnih prehodih.


9. člen

(prosta carinska cona in carinska skladišča)

(1) Za pošiljke, ki se uvažajo v proste carinske cone in carinska skladišča v Republiko Slovenijo, se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na uvoz takih pošiljk.
(2) Živila, surovine in krma iz prejšnjega odstavka se v prostih carinskih conah in carinskih skladiščih skladiščijo, pakirajo, predelujejo in obdelujejo pod veterinarsko-sanitarnim nadzorom mejnega veterinarskega inšpektorja.


10. člen

(najave pošiljk)

(1) Uvozniki, ki opravljajo uvoz preko železnice, z ladjo ali s cestnimi prometnimi sredstvi, morajo o vsaki prispeli pošiljki živih živali pisno obvestiti mejnega veterinarskega inšpektorja vsaj 24 ur pred prihodom pošiljke.
(2) Uvozniki, špediterji in prevozniki, ki opravljajo uvoz ali tranzit z letalom, morajo o vsaki prispeli pošiljki pisno obvestiti mejnega veterinarskega inšpektorja vsaj12 ur pred prihodom pošiljke.


11. člen

(postopek na mejnem veterinarskem prehodu)

(1) Pri uvozu ali tranzitu mora pošiljko spremljati potrdilo o zdravstvenem stanju (v nadaljnjem besedilu: certifikat), ki ga podpiše pooblaščena uradna oseba države porekla oziroma države izvoznice, in predhodno pridobljena odločba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz ali tranzit. S certifikatom se zagotavlja, da so izpolnjene vse predhodno postavljene zahteve iz odločbe o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz ali tranzit.
(2) Pošiljko in dokumentacijo, ki spremlja pošiljko, pregleda na vstopnem mejnem prehodu, ki je določen v odločbi iz prejšnjega odstavka, mejni veterinarski inšpektor.
(3) Uvoz ali tranzit pošiljk dovoli z odločbo mejni veterinarski inšpektor po opravljenem administrativnem, identifikacijskem in fizičnem pregledu pošiljke, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. Mejni veterinarski inšpektor uvozniku izda tudi obvestilo o prijavi uvožene pošiljke v dveh izvodih.
(4) Organi carinske službe ne smejo dovoliti carinskega postopka za pošiljke iz tega pravilnika, dokler mejni veterinarski inšpektor ne dovoli uvoza v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek smejo organi carinske službe na zahtevo uvoznika pošiljko ocariniti tudi brez odločbe mejnega veterinarskega inšpektorja, če je pošiljka na preiskavi, izid te preiskave pa še ni znan, če mejni veterinarski inšpektor izda za to dovoljenje.


12. člen

(obveščanje uradnega veterinarja)

(1) Uvoznik mora o prispetju pošiljke pravočasno obvestiti uradnega veterinarja. Ta ob prispetju pošiljke potrdi obvestilo o prijavi uvožene pošiljke iz prejšnjega člena in en izvod obdrži. Uvoznik mora preostali izvod potrjenega obvestila najkasneje v dveh dneh poslati mejnemu veterinarskemu inšpektorju, ki je pošiljko pregledal na mejnem prehodu.
(2) Uradni veterinar je o prispetju pošiljke živali dolžan obvestiti pristojnega veterinarskega inšpektorja.


IV. KONČNA DOLOČBA

13. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 3232-216/01
Ljubljana, dne 15. maja 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehranoAvtor: ZŽI