Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev – UL 104/2005


Na podlagi sedmega odstavka 24. člena in prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl.US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik ureja veterinarske pogoje ob uvozu in tranzitu parkljarjev v skladu z Direktivo Sveta 2004/68/ES z dne 26. aprila 2004 o določitvi predpisov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost nekaterih živih parkljarjev, o spremembi direktiv 90/426/ES in 92/65/EGS ter razveljavitvi Direktive 72/462/EGS (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 321, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/68/ES).

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. tretje države so države, ki niso države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), in tista ozemlja držav članic EU, za katera se ne uporabljata pravilnik, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU in pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU;

2. odobrena tretja država je tretja država ali del tretje države, iz katere je dovoljen uvoz parkljarjev na teritorij EU;

3. uradni veterinar je veterinar, ki ga pristojni veterinarski organ tretje države pooblasti za izvajanje veterinarskih pregledov in izdajanje veterinarskih spričeval.

3. člen

(parkljarji)

Parkljarji po tem pravilniku so živali, navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen

(uvoz in tranzit)

Uvoz parkljarjev na teritorij EU in njihov tranzit preko teritorija EU je dovoljen, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) parkljarji izvirajo iz odobrenih tretjih držav,

b) izpolnjeni so posebni pogoji zdravstvenega varstva živali za uvoz oziroma tranzit,

c) tretja država zagotovi predpisana jamstva,

d) pošljko spremlja veterinarsko spričevalo, ki izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika.

5. člen

(odobrena tretja država)

Tretja država je odobrena, če je iz nje ali njenega dela dovoljen uvoz parkljarjev na teritorij EU pod pogoji iz Odločbe Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o uvedbi seznama tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo, za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa (UL L št. 146 z dne 14. 6. 1979, str. 15, z vsemi spremembami).

6. člen

(jamstva)

(1) Uvoz parkljarjev v EU se dovoli le, če odobrena tretja država zagotovi naslednja jamstva:

a) živali morajo prihajati z območja, ki je prosto bolezni iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in na katero je prepovedan vstop živali, ki so bile cepljene proti boleznim, navedenim v Prilogi 2;

b) živali morajo izpolnjevati posebne pogoje zdravstvenega varstva, predpisane v modelih veterinarskih spričeval, ki jih določi Evropska komisija;

c) pred datumom nakladanja za odpremo v EU morajo biti živali na ozemlju odobrene tretje države tako dolgo, kot je določeno v posebnih pogojih zdravstvenega varstva živali;

d) pred odpremo v EU mora živali pregledati uradni veterinar, da se prepriča, da so zdrave in da so upoštevani pogoji glede zaščite živali pri prevozu, zlasti glede napajanja in krmljenja, v skladu s predpisi EU;

e) živali mora spremljati veterinarsko spričevalo, izpolnjeno v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Uradni veterinar na odobreni mejni veterinarski postaji preveri izpolnjevanje jamstev iz prejšnjega odstavka.

7. člen

(veterinarska spričevala)

Ob uvozu na teritorij EU ali tranzitu preko teritorija EU se za vsako pošiljko predloži veterinarsko spričevalo, sestavljeno v skladu z zahtevami iz Priloge 3.

8. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pogojih ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 28/04).

9. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2006.

 

Št. 323-498/2005
Ljubljana, dne 11. novembra 2005
EVA 2005-2311-0237

Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1

Parkljarji

Razvrstitev

Red

Družina

Rod/vrsta

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (vključno Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (including Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (vključno Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (vključno Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(vključno Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapiridae

Tapirus ssp.

Proboscidae

Elephantidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

PRILOGA 2

Bolezni in pogoji, pod katerimi se šteje ozemlje za prosto bolezni

Bolezen

Pogoji

Živali, za katere to velja

slinavka in parkljevka

da ni izbruha bolezni, da ni očitne virusne okužbe(*) in da v zadnjih 12 mesecih ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vse vrste

vezikularni stomatitis

da v zadnjih šestih mesecih ni bilo nobenega primera bolezni

vse vrste

vezikularna bolezen prašičev

da v zadnjih 24 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

živali iz družine Suidae

goveja kuga

da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vse vrste

kuga drobnice

da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vrste rodov Ovis in Capra

pljučna kuga goved

da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vrste rodu Bos

vozličasti dermatitis

da v zadnjih 36 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vrste rodov Bos, Bison in Bubalus

mrzlica doline Rift

da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vse vrste, razen živali iz družine Suidae

bolezen modrikastega jezika

da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje, z ustreznim obvladovanjem populacije komarjev iz rodu Culicoides

vse vrste, razen živali iz družine Suidae

osepnice ovac in koz

da v zadnjih 12 mesecih ni bilo nobenega primera bolezni in da ni bilo izvedeno nobeno cepljenje

vrste rodov Ovis in Capra

PRILOGA 3

Zahteve za veterinarska spričevala

1. Predstavnik pristojnega organa države pošiljateljice, ki izdaja veterinarsko spričevalo, ki spremlja pošiljko živali, mora podpisati spričevalo in poskrbeti, da ima uraden žig. Če ima spričevalo več strani, to velja za vse strani.

2. Veterinarska spričevala morajo biti napisana v enem od uradnih jezikov namembne države članice EU in tiste države članice EU, v kateri se opravi mejna veterinarska kontrola ali pa jim mora biti priložen sodno overjen prevod v te jezike. Država članica EU lahko dovoli uporabo enega od uradnih jezikov EU, ki ni njen nacionalni jezik.

3. Pri vstopu na teritorij EU mora pošiljko spremljati original veterinarskega spričevala.

4. Veterinarsko spričevalo je sestavljeno iz:
(a) enega samega lista papirja; ali
(b) dveh ali več strani, ki so del enega in nedeljivega lista papirja; ali
(c) niza strani, ki so oštevilčene tako, da je očitno, da so del določenega končnega niza (npr: »stran 2 od 4 strani«).

5. Veterinarsko spričevalo mora imeti neponovljivo identifikacijsko številko. Če ima veterinarsko spričevalo več strani, mora biti identifikacijska številka na vsaki strani.

6. Veterinarsko spričevalo mora biti izdano, preden gre pošiljka, na katero se nanaša, izpod nadzora pristojnega organa države pošiljateljice.


Avtor: ZŽI