Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav - UL 21/2004


Na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik ureja pogoje glede zdravstvenega stanja (v nadaljnjem besedilu: veterinarske pogoje), ki jih morajo izpolnjevati kopitarji pri premikih med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in pri uvozu kopitarjev iz tretjih držav na teritorij EU, kot ga opredeljuje pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, v skladu z Direktivo Sveta 90/426/EGS in Odločbo Evropske komisije 93/196/EGS.
 

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. gospodarstvo je katerikoli kmetijski ali športni objekt, hlev ali katerikoli prostor, kjer se redijo ali zadržujejo kopitarji, ne glede na namen;
2. kopitarji so divje ali domače živali vrst konj, zebra in osel ter križanci navedenih vrst;
3. registrirani kopitarji so kopitarji, ki so registrirani v skladu z Direktivo 90/427/EGS in jih spremlja identifikacijski dokument, ki ga je izdala rejska organizacija ali katerakoli drug pristojni organ, organizacija ali služba v državi izvora, ki upravlja rodovniško knjigo oziroma register za to pasmo ali katerakoli mednarodna zveza ali organizacija, ki upravlja s tekmovalnimi in dirkalnimi konji;
4. klavni kopitarji so kopitarji, ki so namenjeni direktno ali pa preko sejma oziroma odobrenega zbirnega centra le v klavnico;
5. ostali kopitarji so vsi kopitarji, namenjeni za rejo in rabo ter v namene, ki jih ni mogoče razvrstiti v kategoriji iz prejšnih dveh točk;
6. država članica EU ali tretja država, prosta konjske kuge, pomeni katerokoli državo članico EU ali tretjo državo, v kateri ni bilo kliničnih, pri nevakciniranih živalih pa seroloških oziroma epidemioloških dokazov o pojavu konjske kuge na zadevnem ozemlju v zadnjih dveh letih in kjer se ni izvajala vakcinacija zadnjih 12 mesecev;
7. obvezno prijavljive bolezni so bolezeni iz Priloge A, ki je sestavni del tega pravilnika;
8. uradni veterinar je veterinar, ki ga imenuje pristojni veterinarski organ države članice EU ali tretje države za uradnega veterinarja;
9. začasni vstop registriranih kopitarjev je vstop kopitarjev iz tretjih držav na ozemlje EU, ki jim je dovoljen za obdobje, krajše od 90 dni, v skladu z odločbo Evropske komisije 92/260/EGS in vsemi nadaljnjimi spremembami;
10. tretje države so države, ki niso članice EU.

II. PRAVILA PREMIKOV KOPITARJEV

3. člen

(pogoji za premik)

(1) VURS lahko odobri premik kopitarjev, registriranih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), ali odpošiljanje kopitarjev v drugo državo članico EU, če izpolnjujejo pogoje iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa je dovoljen premik kopitarjev, če:
se uporabljajo v športne ali rekreacijske namene na cestah v bližini meje RS z Italijo, Avstrijo in Madžarsko;
sodelujejo na kulturnih ali podobnih prireditvah oziroma v drugih aktivnostih, ki jih organizirajo lokalne skupnosti v bližini ali na meji z Italijo, Avstrijo ali Madžarsko;
so namenjeni izključno na pašo oziroma delo na ali ob meji z Italijo, Avstrijo ali Madžarsko.
 

4. člen

(certificiranje)

(1) V času pregleda živali, ki mora biti opravljen največ 48 ur pred vkrcanjem oziroma natovarjanjem, kopitarji ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni. V primeru registriranih kopitarjev se brez vpliva na določbe 6. člena tega pravilnika takšen pregled opravi samo v primeru trgovanja oziroma komercialnega premika med državami članicami EU.
(2) Brez vpliva na določbe petega odstavka tega člena glede obvezno prijavljivih bolezni se mora uradni veterinar pri pregledu živali prepričati tudi, predvsem na podlagi izjave imetnika živali, da kopitarji niso bili v kontaktu z drugimi kopitarji, obolelimi za infekcijskimi ali kužnimi boleznimi v obdobju zadnjih 15 dni pred pregledom.
(3) Če so živali namenjene zakolu v okviru programa za izkoreninjanje kužne ali infekcijske bolezni v RS (v nadaljnjem besedilu: program), se ne smejo odposlati v drugo državo članico EU.
(4) Registrirani kopitarji se identificirajo z dokumentom iz direktive 90/427/EGS. V dokumentu mora biti razvidna skladnost živali s predpisanimi pogoji, če je potrebno pa morajo biti certificirani tudi pogoji iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika. Uradni veterinar mora preklicati veljavnost tega dokumenta, če velja prepoved premika, za čas prepovedi, predvidene v petem odstavku tega člena ali 5. členu. V primeru zakola registriranega kopitarja v RS uradni veterinar po sprejemu živali v klavnico vrne originalni dokument pristojnemu organu, organizaciji ali službi, ki ga je izdala.
(5) Živali ne smejo izvirati iz gospodarstva, ki je pod zaporo zaradi enega od navedenih razlogov:
a) če na gospodarstvu niso bile zaklane vse dovzetne živali, velja prepoved premika kopitarjev:
v primeru durine 6 mesecev od dneva dejanskega ali možnega kontakta z obolelo živaljo; za premik žrebcev velja prepoved, dokler niso kastrirani;
v primeru smrkavosti ali konjskega ecefalomielitisa velja zapora 6 mesecev od dneva, ko je bila zaklana zadnja obolela žival;
v primeru infekcijske anemije do dneva, ko so po zakolu vseh okuženih živali ostale živali na gospodarstvu negativno reagirale na dva zaporedna Cogginsova testa, izvedena v razmiku 3 mesecev;
6 mesecev v primeru vezikularnega stomatitisa;
v primeru stekline 1 mesec od zadnjega zabeleženega primera;
v primeru antraksa 15 dni od zadnjega zabeleženega primera;
b) določbe prejšne točke ne veljajo v primerih, ko so bile na gospodarstvu zaklane vse dovzetne živali, objekti in oprema pa so bili dezinficirani. V tem primeru velja prepoved premika 30 dni od dneva usmrtitve živali in izvedbe dezinfekcije za bolezni iz prejšnje točke, razen antraksa, ko je ta rok 15 dni;
c) omejitve iz tega člena ne veljajo za hipodrome in dirkališča, kjer so se zadrževali kopitarji, če je po uporabi objektov in opreme izvedena dezinfekcija in v času dezinfekcije ni nastanjenih nobenih živali.
(6) V primeru, da RS želi uveljaviti dodatna jamstva glede zdravstvenega varstva kopitarjev, mora VURS v zahtevku Evropski komisiji navesti najmanj naslednje podatke:
razširjenost bolezni na ozemlju RS;
razloge za program, pri čemer upošteva pomen bolezni in stroškovne prednosti programa;
zemljepisno območje, kjer se bo program izvajal;
statusne kategorije za obrate in gospodarstva, standarde, ki morajo biti doseženi za vsako vrsto, in uporabljane postopke preskušanja;
postopke spremljanja programa;
predvidene ukrepe, če iz kakršnegakoli razloga gospodarstvo izgubi svoj status;
predvidene ukrepe, če bodo rezultati preiskav, opravljenih v skladu z določbami programa, pozitivni;
nediskriminatorno naravo trgovine na ozemlju RS glede na trgovino med državami članicami EU.

5. člen

(premiki iz države, ki ni prosta konjske kuge)

(1) Država članica EU, ki ni prosta konjske kuge v skladu s 6. točko 2. člena tega pravilnika, lahko odpošlje kopitarje z dela svojega ozemlja, ki se šteje kot okužen v smislu drugega odstavka tega člena, le pod pogoji iz tretjega odstavka tega člena.
(2) a) Del ozemlja države članice se šteje kot okužen s konjsko kugo v naslednjih primerih:
v zadnjih dveh letih so bili podani klinični, serološki (pri necepljenih živalih) oziroma epidemiološki dokazi za prisotnost konjske kuge,
v zadnjih 12 mesecih je bilo izvedeno cepljenje proti konjski kugi;
b) del ozemlja, ki se šteje za okužen z konjsko kugo, mora imeti določeno vsaj:
okuženo območje s polmerom najmanj 100 km okoli središča okužbe,
ogroženo območje, ki se razteza vsaj 50 km okoli okuženega območja, v katerem v zadnjih 12 mesecih ni bilo opravljeno nobeno cepljenje;
c) na ozemljih in območjih iz točk a) in b) se izvajajo določbe Direktive 92/35/EGS za izkoreninjenje konjske kuge;
d) vsi cepljeni kopitarji v okuženem območju morajo biti registrirani in identificirani v skladu z določbami Direktive 92/35/EGS; izvedena vakcinacija mora biti jasno razvidna iz identifikacijskega dokumenta oziroma veterinarskega spričevala.
(3) Država članica EU lahko z ozemlja iz točke b) prejšnjega odstavka odpošlje le kopitarje, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
a) odposlani morajo biti le med določenimi obdobji v letu, glede na dejavnost insektov, ki prenašajo bolezen, katera določi Evropska komisija;
(b) na dan pregleda, ki je določen v prvem odstavku prejšnjega člena, ne smejo kazati kliničnih znakov konjske kuge;
(c) če niso bili vakcinirani proti konjski kugi, morajo imeti opravljen test reakcije vezanja komplementa za konjsko kugo iz Priloge D, ki je sestavni del tega pravilnika, z negativno reakcijo in sicer dvakrat v razmiku 21 do 30 dni, zadnji test se opravi 10 dni pred odpremo,
če so bili vakcinirani, se vakcinacija opravi najmanj 2 meseca pred odpremo, živali pa v testu reakcije vezave komplementa v intervalih iz prejšne alinee ne smejo kazati števila protiteles;
(d) živali morajo biti na karantenski postaji vsaj 40 dni pred odpremo;
(e) v času karantene in prevoza iz karantenske postaje na kraj odpreme morajo biti zaščiteni pred insekti, ki prenašajo konjsko kugo.

6. člen

(izjeme)

VURS lahko s pristojnimi organi držav članic EU, kjer se uporabljajo drugačni sistemi nadzora ob enakih jamstvih, na podlagi vzajemnosti sklene sporazum glede pregledov registriranih kopitarjev pri trgovanju, zlasti v zvezi z identifikacijskim dokumentom. O tem VURS in pristojni organ države članice EU obvestita Evropsko komisijo.
 

7. člen

(prevoz)

(1) Kopitarji morajo biti v najkrajšem možnem času prepeljani direktno iz gospodarstva ali preko odobrenega sejma oziroma zbirnega centra na namembni kraj. Kopitarji se lahko prevažajo le v pred vsako uporabo očiščenih in po potrebi razkuženih vozilih oziroma prevoznih boksih za kopitarje. Prevozna sredstva oziroma prevozni boksi za kopitarje morajo biti konstruirani oziroma izdelani tako, da je preprečeno iztekanje in izpadanje iztrebkov, nastilja in krme. Prevoz mora biti izveden tako, da sta zaščitena zdravje in dobro počutje kopitarjev.
(2) Namembna država članica EU lahko odobri splošno ali omejeno odstopanje od nekaterih zahtev člena petega odstavka 4. člena tega pravilnika za katerokoli žival s posebno označbo, da je predvidena za zakol, pod pogojem, da je tako odstopanje navedeno v veterinarskem spričevalu. Kadar so odobrena taka odstopanja, je treba prepeljati kopitarje za zakol neposredno v klavnico, ki jo določi uradni veterinar, kjer morajo biti zaklani v petih dneh od prihoda v klavnico
(3) Uradni veterinar mora evidentirati identifikacijsko številko ali številko identifikacijskega dokumenta zaklane živali in pristojnemu organu kraja odpošiljanja na njegovo zahtevo poslati potrdilo, da je bila žival zaklana.

8. člen

(dokumentacija)

(1) Registrirani kopitarji ne smejo zapustiti gospodarstva brez identifikacijskega dokumenta iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika. Če so registrirani kopitarji namenjeni trgovanju, mora biti potrjeno tudi veterinarsko spričevalo iz Priloge B, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Klavne in ostale kopitarje mora med prevozom spremljati veterinarsko spričevalo iz Priloge C, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Predpisani dokument, ki mora spremljati kopitarje pri premikih, mora biti v delu, ki se nanaša na zdravstveno stanje živali, izpolnjen in potrjen največ 48 ur pred predvidenim vkrcanjem oziroma nakladanjem oziroma v izjemnih primerih zadnji delovni dan. Veljavnost veterinarskega spričevala iz tega pravilnika je omejena na 10 dni.

9. člen

(sodelovanje z drugimi državami članicami EU in Komisijo)

Glede pravil izvajanja pregledov kopitarjev in trgovanja z njimi na notranjem evropskem trgu in pri izvozu v tretje države se v delih, ki se nanašajo na preglede na izvoru, na organizacijo pregledov na namembnem kraju in varnostnih ukrepov ter sodelovanja VURS z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami EU, smiselno uporabljajo določbe predpisov o veterinarskih pregledih živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Direktiva Sveta 90/425/EGS in Odločba Evropske komisije 93/444/EGS).

10. člen

(nadzor Evropske komisije)

VURS mora omogočiti veterinarskim strokovnjakom Evropske komisije, da preverijo izvajanje tega pravilnika v praksi. Natančnejši postopek in način preverjanja je določen v Odločbi Evropske komisije 98/139/ES.
 

III. PRAVILA ZA UVOZ KOPITARJEV IZ TRETJIH DRŽAV

11. člen

(certificiranje in pogoji za uvoz)

(1) Uvoz kopitarjev je dovoljen iz tretjih držav ali dela (regije) tretje države, od koder Evropska komisija dovoljuje uvoz.
(2) Tretje države, od koder je dovoljen uvoz kopitarjev, so navedene v Odločbi Sveta 79/542/EGS z vsemi nadaljnjimi spremembami ter dopolnitvami.
(3) Regionalizacija tretjih držav je določena z Odločbo Evropske komisije 92/160/EGS, z vsemi spremembami ter dopolnitvami.
(4) Uvoz kopitarjev iz tretjih držav ali dela tretjih držav se odobri le v primeru, ko se pri dokumentacijskem pregledu ugotovi, da so izpolnjeni predpisani veterinarski pogoji za vrsto in kategorijo kopitarjev, ki se uvaža, in da živali pri kliničnem pregledu ne kažejo bolezenskih znakov.
(5) Veterinarski pogoji za uvoz kopitarjev in vzorci veterinarskih spričeval so predpisani:
za registrirane in ostale kopitarje z Odločbo Evropske komisije 93/197/EGS;
za klavne kopitarje z Odločbo Evropske komisije 93/196/EGS.
 

12. člen

(veterinarski pregled)

Pri veterinarskem pregledu je treba posebej preveriti, ali je predpisan veterinarski dokumet podpisal uradni veterinar tretje države in ali:
a) je bil dokument potrjen na dan natovarjanja kopitarjev oziroma v primeru registriranih kopitarjev na zadnji delovni dan;
b) je dokument izpolnjen najmanj v slovenščini in v uradnem jeziku namembne države članice EU;
c) je dokument originalen;
d) je uporabljen pravilen vzorec dokumenta za zadevno tretjo državo in ali je iz dokumenta razvidno, da živali izpolnjujejo veterinarske pogoje po tem pravilniku;
e) je dokument izdan na enem listu papirja;
f) je dokument izdan za enega prejemnika oziroma v primeru klavnih kopitarjev za eno pošiljko. Klavni kopitarji morajo biti jasno in čitljivo označeni z vročim žigom »S«, ne manjšim od 3 cm na kopitu sprednje leve noge, ostali kopitarji pa morajo biti označeni na način, ki zagotavlja nesporno identifikacijo.
 

13. člen

(klavni kopitarji)

(1) Klavni kopitarji, uvoženi iz tretjih držav, morajo biti odpremljeni direktno ali preko odobrenega sejma oziroma zbirnega centra v klavnico.
(2) Klavni kopitarji iz prejšnjega odstavka morajo biti zaklani najkasneje v 5 dneh po prihodu na teritorij EU.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za klavne kopitarje, ki prispejo v RS s pomorskim transportom, ki je trajal več kot 8 dni. V tem primeru se rok, v katerem morajo biti živali zaklane v klavnici, podaljša na 21 dni od prihoda v klavnico.
 

14. člen

(začasni vnos)

(1) Začasni vstop registriranih kopitarjev iz tretjih držav na teritorij EU se dovoli samo iz tretjih držav oziroma delov tretjih držav, ki so objavljene v Prilogi 1 odločbe Evropske komisije 92/260/EGS.
(2) Registrirani kopitarji iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati predpisane veterinarske pogoje, ki se potrdijo na veterinarskem spričevalu iz Priloge 2 odločbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Tranzit kopitarjev iz ene tretje države v drugo tretjo državo preko teritorija EU je dovoljen le iz držav, navedenih v prvem odstavku tega člena, pri tem pa jih mora spremljati predpisan dokument iz Odločbe Evropske komisije 94/467/EGS. Vstop, tranzit in izstop kopitarjev se izvaja v skladu z določbami Direktive 91/496/EGS glede tranzita živali preko teritorija EU.
 

15. člen

(povratek registriranih kopitarjev iz tretjih držav v EU po začasnem izvozu)

(1) Povratek registriranih kopitarjev, ki izvirajo iz držav članic EU, po začasnem izvozu v tretje države je dovoljen samo iz tretjih držav ali delov tretjih držav in tranzitu preko držav, ki so navedeni v Odločbi Evropske komisije 93/195/EEC.
(2) Pri povratku morajo kopitarji izpolnjevati pogoje, ki se izpolnijo na predpisanem veterinarskem spričevalu, objavljenem v odločbi iz prejšnjega odstavka.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živih živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen (Uradni list RS, št. 38/01).
 

17. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 323-03-21/2004
Ljubljana, dne 24. februarja 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI