Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav – UL 90/2006


Na podlagi sedmega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 44. člena, drugega odstavka 86. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav

1. člen

V Pravilniku o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 21/04 in 34/04 – popr.) se na koncu četrtega odstavka 4. člena doda besedilo »V identifikacijskih dokumentih izpolnjujejo II. in III.A del oddelka IX. odobreni veterinarji. Vlogo za imenovanje lahko vložijo veterinarji, ki imajo status preglednikov v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo kopitarjev, ali veterinarji, ki so se udeležili izobraževanja s področja izpolnjevanja dokumentov za identifikacijo kopitarjev.«.

2. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(pogoji za uvoz)

Vstop, tranzit in izstop kopitarjev se izvaja v skladu z določbami pravilnika, ki določa veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.«.

3. člen

14. in 15. člen se črtata.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-290/2006

Ljubljana, dne 12. julija 2006

EVA 2006-2311-0124

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZŽI