Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav – UL 54/2008


Na podlagi sedmega odstavka 41. člena, tretjega odstavka 44. člena, drugega odstavka 86. člena in drugega odstavka 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav

1. člen

V Pravilniku o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 21/04, 34/04 – popr., 90/06 in 31/07) se v četrtem odstavku 4. člena za besedilom »del oddelka IX. odobreni veterinarji.« doda nov stavek, ki se glasi:

»Vpisi v identifikacijske dokumente iz tega odstavka, ki jih opravljajo odobreni veterinarji, ne predstavljajo prenesenih nalog uradnega nadzora.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-18/2008

Ljubljana, dne 12. maja 2008

EVA 2008-2311-0102

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP