Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora – UL 99/2007


Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa pogoje zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora ter izdelkov, pridobljenih iz njih, v skladu z Direktivo Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L št. 18 z dne 23. 1. 2003, str. 11).

(2) Pogoji zdravstvenega varstva živali, določeni s tem pravilnikom, ne vplivajo na izvajanje pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, in predpisov, navedenih v Prilogi I, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

2. člen

(pomen izrazov)

Poleg izrazov, določenih z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) 575/2006 z dne 7. aprila 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja stalnih znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane (UL L št. 100, z dne 8. 4. 2006, str. 3) in izrazov, določenih s pravilnikom, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav, se za namen tega pravilnika uporabljajo naslednji izrazi:

1. vse stopnje proizvodnje, predelave in distribucije pomenijo vse stopnje, vključno s primarno pridelavo živil živalskega izvora, do vključno postopkov skladiščenja, prevoza, prodaje ali dobave končnemu potrošniku;

2. živila živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila) so proizvodi, pridobljeni od živali, in izdelki, pridobljeni iz teh proizvodov, namenjeni za prehrano ljudi, vključno z živimi živalmi, če so pripravljene za takšno uporabo.

II. POGOJI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI

3. člen

(splošni pogoji zdravstvenega varstva živali)

(1) Nosilci živilske dejavnosti morajo v vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije živil upoštevati ukrepe, določene s tem pravilnikom, za preprečevanje širjenja bolezni, ki se prenašajo med živalmi.

(2) Živila morajo biti pridobljena od živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo živali.

(3) Živali iz prejšnjega odstavka morajo:

a) prihajati z gospodarstva, obrata, regije ali dela regije, za katerega ne veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in v zvezi s proizvodi, pridobljenimi iz teh živali, določene s predpisi iz Priloge I tega pravilnika;

b) biti, v primeru mesa in mesnih izdelkov, zaklane oziroma predelane v obratu, v katerem med zakolom oziroma med predelavo niso bile prisotne živali, trupi ali deli trupov živali, okuženih z boleznimi, navedenimi v predpisih iz Priloge I tega pravilnika, oziroma ni obstajal sum okužbe s temi boleznimi ali je bil sum izključen;

c) v primeru akvakultur in njihovih proizvodov, ustrezati pravilniku, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU.

4. člen

(dovoljena odstopanja)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena je pod pogoji iz tega pravilnika in ob upoštevanju ukrepov, določenih s predpisi iz Priloge I tega pravilnika, dovoljena proizvodnja, predelava in distribucija živil iz regije ali dela regije, za katero veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, pod naslednjimi pogoji:

– da živila niso proizvedena iz živali oziroma proizvodov, pridobljenih iz teh živali, ki izvirajo z gospodarstev, ki so okužena ali za katere obstaja sum, da so okužena;

– da se živila usposobijo po postopkih iz Priloge III, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;

– da se živila iz prejšnje alinee pred predpisanim usposabljanjem označi v skladu s Prilogo II, ki je sestavni del tega pravilnika, če predpisi Skupnosti ne določajo drugače;

– da se živila, dokler niso usposobljena v skladu s Prilogo III tega pravilnika, pridobivajo, obdelujejo, prevažajo in skladiščijo prostorsko ali časovno ločeno od živil, proizvedenih iz živali oziroma proizvodov, pridobljenih iz teh živali, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisov glede zdravstvenega varstva živali;

– da prevoz živil izven regije ali dela regije, za katero veljajo omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, preden so predpisano usposobljena, odobri uradni veterinar Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

(2) Postopki usposabljanja iz Priloge III tega pravilnika se morajo izvesti v obratih, ki jih posebej v ta namen po uradni dolžnosti določi VURS, potem ko ugotovi, da obrat lahko zagotovi izvajanje postopkov usposabljanja v skladu s Prilogo III.

(3) Proizvodnja, predelava in distribucija proizvodov iz akvakultur, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega člena, je dovoljena v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU.

III. KONČNI DOLOČBI

5. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 75/05).

6. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-19/2007

Ljubljana, dne 17. avgusta 2007

EVA 2007-2311-0002

 

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga I

Živalske bolezni, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil, in predpisi, ki določajo ukrepe za njihov nadzor

 

Živalska bolezen

Predpis

Klasična prašičja kuga

Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge.-Pestis suum

Afriška prašičja kuga

Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge

Slinavka in parkljevka

Pravilnik, ki ureja ukrepe za nadzor, zatiranje in preprečevanje širjenja slinavke in parkljevke

Aviarna influenca

Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

Atipična kokošja kuga

Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge

Goveja kuga, kuga drobnice in prašičja vezikularna bolezen

Pravilnik, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje kuge, kuge drobnice in prašičje vezikularne bolezni

Bolezni akvakulture

Pravilnik, ki ureja ukrepe za nadzor nad določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN), pravilnik, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU in pravilnik, ki ureja bolezni živali

Priloga II
Oznaka zdravstvene ustreznosti za sveže meso, ki izvira z regije ali dela regije, za katerega veljajo omejitve glede zdravstvenega varstva živali
(1) Oznaka zdravstvene ustreznosti za sveže meso je sestavljena iz dveh diagonalnih premic, ki se sekata v sredini žiga na način, ki zagotavlja čitljivost podatkov na žigu.
(2) Namesto oznake zdravstvene ustreznosti iz prejšnjega odstavka je dovoljena uporaba ovalne oznake zdravstvene ustreznosti, ki mora biti ovalne oblike, široka najmanj 6,5 cm in visoka 4,5 cm ter mora vsebovati naslednje jasno čitljive podatke:
– v zgornjem delu kratico imena države SI ali ime države SLOVENIJA z velikimi tiskanimi črkami, ki ji sledi številka veterinarske odobritve obrata;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico ES;
– dve diagonalni premici, ki se križata na sredini oznake na način, da ne zakrivata ostalih podatkov na oznaki.
(3) Črke morajo biti visoke najmanj 0,8 cm, številke pa najmanj 1 cm.
(4) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi oznako, na podlagi katere je mogoče identificirati veterinarja, ki je meso pregledal.
(5) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti nameščena pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja, odgovornega za izvajanje veterinarskih pregledov in preverjanje pogojev zdravstvenega varstva živali v obratih za proizvodnjo svežega mesa.

Priloga III
Postopki usposabljanja mesa in mleka z namenom zagotavljanja izpolnjevanja pogojev glede zdravstvenega varstva živali:

Postopki usposa-bljanja

MESA (*)

Bolezen

Slinavka in parklje-vka

Klasična prašičja kuga

Vezikula-rna bolezen prašičev

Afriška prašičja kuga

Goveja kuga

Atipična kokošja kuga

Aviarna influe-nca

Kuga drobni-ce

(a) Toplotna obdelava v hermetično zaprtih posodah, pri katerih vrednost F(0) doseže 3.00 ali več (**)

+

+

+

+

+

+

+

+

(b) Toplotna obdelava pri najmanj 70 °C v središču kosa mesa

+

+

+

0

+

+

+

+

(c) Toplotna obdelava pri najmanj 80 °C v središču kosa mesa

+

+

+

+

+

+

+

+

(d) Toplotna obdelava v hermetično zaprtih posodah najmanj 4 ure pri temperaturi 60 °C, pod pogojem da temperatura v središču doseže 70 °C za najmanj 30 minut

+

+

+

+

+

-

-

-

(e) Naravna fermentacija in zorenje mesa brez kosti, ki trajata najmanj 9 mesecev, pod pogojem da je dosežena Aw vrednost največ 0.93 ali da je pH vrednost največ 6.0

+

+

+

+

+

0

0

0

(f) V primeru mesa s kostmi velja enaka obdelava, kot je določeno v točki (e)(*)

+

+

+

0

0

0

0

0

(g) Sušene klobase(***): postopek usposabljanja določi Komisija

+

+

+

0

+

0

0

0

(h) Šunke in ledja: naravna fermentacija in zorenje, ki trajata najmanj 190 dni za šunke in najmanj 140 dni za ledja

0

0

0

+

0

0

0

0

(i) Toplotna obdelava, ki mora v središču izdelka doseči temperaturo najmanj 65 °C v trajanju, ki zagotavlja pasterizacijsko vrednost (pv), ki je enaka ali večja od 40

+

0

0

0

0

0

0

+

MLEKO in mlečni izdelki (vključno s smetano), namenjeni prehrani ljudi

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ultra visoka temperatura – UVT (UVT je toplotna obdelava pri temperaturi 132 °C najmanj 1 sekundo)

+

0

0

0

0

0

0

0

(b) Pri pH vrednosti mleka, ki je nižja od 7.0. zadošča enostavna kratkotrajna pasterizacija z visoko temperaturo -.KPVT

+

0

0

0

0

0

0

0

(c) Pri pH vrednosti mleka, ki je enaka ali višja od 7.0, zadošča dvakratna KPVT

+

0

0

0

0

0

0

0

+:         obdelava zagotavlja izpolnjevanje pogojev glede zdravstvenega varstva živali
0:         obdelava ne zagotavlja izpolnjevanje pogojev glede zdravstvenega varstva živali
(
*):       pri izvajanju obdelave zagotoviti, da ne prihaja do križanja poti med toplotno obdelanim in neobdelanim mesom
(**):      F(0) je izračunana vrednost uničenja bakterijskih spor.
Vrednost F(0) višja od 3,0 pomeni, da je najhladnejša točka mesa v postopku obdelave segreta do te mere, da se doseže enak učinek kot temperatura 121 °C/3 minute s trenutnim gretjem in hlajenjem
(***):    sušene klobase so vrsta sušenih mesnin v skladu s pravilnikom, ki ureja kakovost mesnih izdelkov


Avtor: ZKZP