Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pogojih za sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, in višini pristojbin - UL 25/2004


Na podlagi desetega odstavka 27. člena in drugega odstavka 49. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
    o veterinarskih pogojih za sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, in višini pristojbin

1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja veterinarske pogoje za sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, predvsem z vidika nadzora zdravstvene ustreznosti mesa, in višino pristojbin, kot to določa Direktiva Sveta 88/409/EGS, UL L 194, 22. 7. 1988, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
    (2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo v primerih klanja na kmetijskih gospodarstvih za lastne potrebe imetnika gospodarstva.

2. člen

(izrazi)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Direktivi Sveta 64/433/EGS in 71/118/EGS), pravilnika, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora (Direktivi Sveta 64/433/EGS in 71/118/EGS) in pravilnika, ki ureja veterinarski nadzor in preglede živali pred in po zakolu (Direktivi Sveta 64/433/EGS in 71/118/EGS).

3. člen

(lokalni trg)

Lokalni trg za potrebe tega pravilnika je trg na območju Republike Slovenije.

4. člen

(pogoji)

Sveže meso, namenjeno lokalnemu trgu, mora biti pridobljeno v obratih, odobrenih v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarske pogoje za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora; pod nadzorom v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarski nadzor in preglede živali pred in po zakolu ter označeno v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora.

5. člen

(pristojbine)

Pristojbine po tem pravilniku se zaračunavajo v skladu s pravilnikom, ki ureja pristojbine na področju veterinarstva.

6. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.Št. 323-80/2004

Ljubljana, dne 3. marca 2004.

EVA 2004-2311-0171

mag. Franc But l. r.
    Minister
    za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

 


Avtor: ZŽI