Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih – UL 25/2008


Na podlagi petega odstavka 7. člena, drugega in tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 44. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih

1. člen

V Pravilniku o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06) se v 9. členu za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Uvoz, trgovanje in promet s psi, mačkami in belimi dihurji je dovoljen, če so živali starejše od 3 mesecev in cepljene proti steklini.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-64/2007

Ljubljana, dne 28. februarja 2008

EVA 2008-2311-0086

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP