Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih - UL 42/2010


Na podlagi petega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 44. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih

1. člen

V Pravilniku o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06 in 25/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

Ta pravilnik določa veterinarske pogoje za promet in trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: teritorij EU) ter uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 1992, str. 54), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 176/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena, skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, pogojev za kopitarje, ovce in koze kot donorje ter za ravnanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki navedenih vrst (UL L št. 52 z dne, 3. 3. 2010, str. 14).«.

2. člen

V drugem odstavku 10. člena se beseda »prejemnic« nadomesti z besedo »donork«, besedilo »in shranjeni« pa se nadomesti z besedilom », shranjeni in transportirani«.

3. člen

Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»VURS pripravi in posodablja sezname odobrenih ustanov, inštitutov in centrov ter jih objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si.«.

4. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

(uvoz)

(1) Dovoljen je le uvoz živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, ki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika in pod pogoji iz 17. člena Direktive 92/65/EGS.

(2) Seznami tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz, ter seznami odobrenih središč, ustanov in inštitutov ter skupin so objavljeni na spletni strani Evropske Komisije http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/ index_en.htm.«.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-9/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0115

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP