Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav - sprememba - UL 21/2004


Na podlagi drugega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 20. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav*

1. člen

V pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04) se v opombi pod črto dopolni sklic pravilnika na vsebinsko povezavo s predpisi Evropske unije tako, da se za besedilom »2001/867/ES« doda vejica in besedilo »96/482/ES«.

2. člen

Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pošiljke valilnih jajc morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati naslednje pogoje:
da izhajajo iz jat, ki so bile v odobrenih obratih na območju EU več kot šest tednov;
če se vrši cepljenje, morajo biti v jatah, iz katerih izhajajo, opravljena preventivna cepljenja predpisana v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
da je uradni ali pooblaščeni veterinar 72 ur pred odpremo valilnih jajc opravil pregled zdravstvenega stanja jate in ob pregledu ni bilo nobenih kliničnih znakov ali suma na bolezen ali
da izhajajo iz jat, ki jih je med redno mesečno kontrolo zdravstveno pregledal uradni veterinar ali pooblaščeni veterinar tako, da je bil zadnji pregled opravljen v 31 dneh pred odpošiljanjem. V tem primeru mora uradni veterinar ali pooblaščeni veterinar pregledati tudi evidence o zdravstvenem statusu jate ter oceniti njen trenutni zdravstveni status na podlagi ocene najnovejših podatkov, ki jih predloži oseba, odgovorna za jato v 72 urah pred pošiljanjem. Če je iz evidenc ali drugih podatkov mogoče sumiti na prisotnost bolezni, mora jate predhodno zdravstveno pregledati uradni veterinar ali pooblaščeni veterinar in izključiti možnost prisotnosti kužne bolezni perutnine, in
da so označene v skladu z Uredbo Evropske komisije 1868/77/EGS;
da so razkužene v skladu z navodili uradnega veterinarja.
(2) Če se v perutninski jati, iz katere se dobavljajo valilna jajca, v inkubacijski dobi pojavi kužna bolezen perutnine, ki se lahko prenaša z valilnimi jajci, je treba takoj obvestiti pooblaščenega veterinarja zadevne valilnice, vodstvo valilnice, pooblaščenega veterinarja in vodstvo jate porekla.
(3) Če so valilna jajca uvožena iz tretjih držav, morajo izpolnjevati pogoje iz II. poglavja Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.«
 

3. člen

V 16. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Prevozna sredstva in embalaža za večkratno uporabo morajo biti pred nakladanjem in razkladanjem očiščena in razkužena v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.«

4. člen

V 18. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
» mora biti izdano na enem listu papirja;« 

5. člen

(1) V prvem odstavku 24. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
» mora biti izdano na enem listu papirja;«
(2) V drugem odstavku se besedilo »v Prilogi 4 tega pravilnika« nadomesti z besedilom »v Odločbi Evropske komisije 96/482/ES«. 

6. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.Št. 323-668/2003-1
Ljubljana, dne 17. februarja 2004.

 

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano


* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 90/539/EGS in Odločbo 96/482/ES.


Avtor: ZŽI