Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav - UL 42/2010


Na podlagi petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 21. člena, šestega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 50. člena in šestega odstavka 51. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav

1. člen

V Pravilniku o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik ureja veterinarske preglede živali pri vstopu na teritorij Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (UL L št. 268 z dne 24. 9. 1991, str. 56), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/496/EGS).

(2) Ta pravilnik se ne uporablja za nekomercialne premike hišnih živali, ki potujejo skupaj z lastniki.

(3) Določbe tega pravilnika ne posegajo v obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki izhajajo iz carinskih predpisov.«.

2. člen

V četrtem odstavku 9. člena se besedilo »ki o tem obvesti Evropsko komisijo zaradi uvrstitve karantenskega centra na listo EU odobrenih centrov, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije« nadomesti z besedilom »ki pripravi in posodablja seznam odobrenih karantenskih centrov in njihovih številk odobritve ter ga objavi na spletni strani VURS: http://www.vurs.gov.si«.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2010

Ljubljana, dne 6. maja 2010

EVA 2010-2311-0118

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP