Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU – UL 137/2006


Na podlagi tretjega odstavka 44. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o veterinarskih pregledih določenih živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa veterinarske preglede določenih živalskih proizvodov, ki so namenjeni trgovanju na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu z Direktivo Sveta z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (89/662/EGS) (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 13, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/662/EGS).

(2) Določeni živalski proizvodi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) po tem pravilniku so:

– proizvodi, zajeti v predpisih iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,

– proizvodi, razen krme, ki niso zajeti v predpisih iz prejšnje točke, niti v pravilniku, ki ureja veterinarske preglede določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU, in za katere vsi pogoji trgovanja niso v celoti harmonizirani (v nadaljnjem besedilu: neharmonizirani proizvodi).

2. člen

(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zakona, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in izrazi, ki imajo naslednji pomen:

1. trgovanje je trgovanje s proizvodi med državami članicami EU, ki ustreza pomenu iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

2. dokumenti so zdravstveno spričevalo, veterinarsko spričevalo ali drug dokument, ki ga predvidevajo veterinarski predpisi Skupnosti.

II. ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE VETERINARSKIH PREGLEDOV

3. člen

(pogoji)

(1) Trgovanje s proizvodi iz tega pravilnika na teritoriju EU je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:

– da so proizvedeni, pregledani in označeni v skladu s predpisi Skupnosti oziroma pri neharmoniziranih proizvodih v skladu z nacionalnimi predpisi namembne države članice EU;

– da jih spremlja dokument, vse do končnega prejemnika, navedenega v tem dokumentu.

(2) Nosilec dejavnosti, ki trguje v skladu s tem pravilnikom, mora imeti sistem lastnih kontrol, s katerim zagotavlja, da proizvodi izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.

(3) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) izvaja redne preglede v obratih, od koder se pošiljke dajejo na trg. S pregledi se preverja, če proizvodi, ki so namenjeni trgovanju na teritoriju EU, izpolnjujejo pogoje veterinarskih predpisov Skupnosti, oziroma v primeru neharmoniziranih proizvodov, pogoje namembne države članice EU.

(4) Kadar prevoz vključuje več namembnih mest, morajo biti proizvodi razdeljeni v toliko pošiljk, kolikor je namembnih mest, vsako pošiljko pa mora spremljati dokument.

(5) Če so proizvodi namenjeni izvozu, mora tak prevoz ostati pod carinskim nadzorom vse do izstopne točke s teritorija EU.

(6) V primeru uvoza neharmoniziranih proizvodov v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS), se taki proizvodi lahko dajejo na trg samo v RS. O takšnem uvozu mora VURS obvestiti Evropsko komisijo in druge države članice EU.

(7) Za trgovanje morajo nosilci dejavnosti izpolnjevati pogoje veterinarskih predpisov na vseh stopnjah proizvodnje, skladiščenja, trženja in prevoza, predvsem pa morajo zagotoviti, da za vse proizvode izvajajo enakovredno kontrolo oziroma nadzor obratov in proizvodov ne glede na to, ali so proizvodi namenjeni dajanju na trg v RS ali trgovanju v drugih državah članicah EU.

(8) Prepovedano je trgovanje s proizvodi, katerih dajanje na trg na ozemlju RS ni dovoljeno.

4. člen

(izvajanje pregledov)

(1) Uradni veterinarji območnih uradov VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) na namembnem mestu v RS s pregledi, izvedenimi na nediskriminatoren način, ugotavljajo, če pošiljke proizvodov iz drugih držav članic EU izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena ter jemljejo uradne vzorce.

(2) Če je RS namembna oziroma tranzitna država, VURS pa dobi podatke, na podlagi katerih sumi na obstoj kršitve, lahko uradni veterinar OU VURS izvede pregled pošiljke tudi med prevozom, vključno s pregledom ustreznosti prevoznega sredstva in predpisanih veterinarskih pogojev glede prevoza.

(3) Če prispe pošiljka proizvodov iz druge države članice EU v obrat, odobren v skladu z veterinarskimi predpisi, mora uradni veterinar, odgovoren za ta obrat, preveriti, če nosilec dejavnosti prejema samo proizvode, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, pri čemer mora predvsem preveriti ustreznost označb proizvodov in pravilnost spremne dokumentacije, v primeru neharmoniziranih proizvodov pa, če jih spremlja dokument, ki ga zahtevajo predpisi namembne države.

(4) Če prispe pošiljka proizvodov iz drugih držav članic EU v obrat, registriran v skladu z veterinarskimi predpisi, zagotovi preverjanje v skladu s prejšnjim odstavkom nosilec dejavnosti. Če se pri tem odkrijejo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, morajo nosilci dejavnosti o njih takoj obvestiti OU VURS.

(5) Če prispe pošiljka proizvodov k prejemnikom, ki niso zajeti v tretjem in četrtem odstavku tega člena, predvsem kadar je pošiljka deloma raztovorjena med prevozom, mora to pošiljko spremljati originalni dokument.

(6) V primeru neharmoniziranih proizvodov morajo nosilci dejavnosti zagotoviti, da so izpolnjene posebne zahteve namembne države članice EU.

5. člen

(obveznosti prejemnika)

Prejemniki morajo za pošiljke, ki izvirajo iz drugih držav članic EU:

– voditi evidenco vhodnih in izhodnih pošiljk in evidenco opravljenih pregledov vhodnih pošiljk;

– najmanj 3 leta hraniti dokumente in jih na zahtevo VURS predložiti v kontrolo.

6. člen

(pregledi pri ponovnem vstopu na teritorij EU)

(1) Pri pošiljkah proizvodov, ki izvirajo iz držav članic EU in ponovno vstopajo na teritorij EU preko mejnih veterinarskih postaj (v nadaljnjem besedilu: MVP) na ozemlju RS, uradni veterinar MVP izvede:

– pregled dokumentov, ki spremljajo pošiljko;

– pregled proizvodov, ki izvirajo iz držav članic EU, v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primerih rednega in neposrednega prevoza pošiljk iz prejšnjega odstavka med dvema geografskima točkama teritorija EU uradni veterinarji OU VURS opravijo preglede v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika.

III. KONČNI DOLOČBI

7. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 93/03 in 93/05 – ZVMS).

8. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-431/2006

Ljubljana, dne 14. decembra 2006

EVA 2006-2311-0056

Marija Lukačič l.r.

Ministrica za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 

Priloga 1

PREDPISI, KI UREJAJO PROIZVODE

 

– Pravilnik, ki določa pogoje zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora (Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in vnos proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L št. 18 z dne 23. 1. 2003, str. 11)).

– Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami).

– Pravilnik, ki določa dodatne veterinarske pogoje za uvoz določenih živil živalskega izvora (Direktiva Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A (I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 62 z dne 15. 3. 1993, str. 49, z vsemi spremembami).

– Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami) – v delu, ki se nanaša na živalske stranske proizvode kategorije 3, razen predelanih živalskih beljakovin.


Avtor: ZŽI