Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije – UL 75/2004


Na podlagi petega odstavka 62. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1 in 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

1. člen

V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 35/03 in 3/04) se v drugem odstavku 1. člena na koncu sedme alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:

»– veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov.«.

2. člen

Za 18. členom se dodata nov naslov in 18.a. člen, ki se glasita:

»h) Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov

18.a člen

Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov mora imeti:

a) naslednja mesta in prostore:

– prostor za pregled in zdravljenje živali in mesta za pakiranje in odpremo odvzetega materiala ter za pomivanje s sterilizacijo;

– prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov (sanitetnega materiala);

– mesto za priročni laboratorij;

– prostor za čiščenje, pripravljanje in hranjenje pribora za odvzem semena;

– prostor za odvzem semena oziroma poseben boks v hlevu za ta namen;

– prostor za skladiščenje, pošiljanje in oddajo semena ter za shranjevanje potrošnega materiala, ki se uporablja pri osemenjevanju;

– prostor za rezerve tekočega dušika;

– mesto za veterinarske delavce in dokumentacijo;

– sanitarne prostore (WC, prho ter garderobne omarice za dnevno in delovno obleko), ki so urejeni tako, da se prepreči vnos in prenos kužnih bolezni.

b) naslednjo opremo:

– za priročno ugotavljanje oploditvene sposobnosti in higienske ustreznosti semena;

– glede na obseg dela potrebno minimalno število kompletov za pošiljanje materialov v androloške in diagnostične laboratorije;

– potrebne inštrumente za delo in drugo opremo za jemanje vzorcev krvi, semena, brisov (umetnih vagin in prepucija živali) ter drugega materiala;

– za čiščenje in razkuževanje inštrumentarija, opreme in prostorov;

– za suho in mokro sterilizacijo ter potrebna sredstva za razkuževanje;

– za nudenje prve veterinarske pomoči.«.

3. člen

V 19. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemenskih bikov, mora imeti zaposlena:

– enega veterinarja z najmanj 3 leti strokovne prakse;

– enega veterinarskega pomočnika.«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 323-315/2003-2

Ljubljana, dne 30. junija 2004.

EVA 2004-2311-0296

dr. Milan Pogačnik l. r.

Minister za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

 


Avtor: ZŽI