Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov - UL 74/2003


Na podlagi petega odstavka 16. člena, petega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 P R A V I L N I K
o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov* 

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja pravila za izdajanje in potrjevanje veterinarskih dokumentov.
(2) Veterinarski dokumenti po tem pravilniku so veterinarsko spričevalo, veterinarsko potrdilo, veterinarski certifikat in drugi z zakonom predpisani veterinarski dokumenti. 

2. člen

(1) S postopkom potrjevanja veterinarskih dokumentov se preverja, ali so bile opravljene zahtevane kontrole in ali živali, živila oziroma živalski proizvodi izpolnjujejo predpisane kriterije.
(2) Z veterinarskim dokumentom se potrdi, da je bil na mestu izvora opravljen predpisan veterinarski pregled in da so bila preverjena navedena jamstva na veterinarskem dokumentu.
(3) Veterinarske dokumente lahko potrdijo uradni veterinarji Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in veterinarji, ki so v skladu z veterinarskimi predpisi pristojni oziroma pooblaščeni za potrjevanje veterinarskih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: veterinar, ki potrjuje dokumente). 

3. člen

(1) Veterinar, ki potrjuje dokumente, mora:
imeti ustrezno znanje iz veterinarske zakonodaje,
poznati pravila postopkov izdajanja in potrjevanja veterinarskih dokumentov,
poznati teste in preiskave, ki jih je treba izvesti zaradi preverjanja jamstev in izjav na veterinarskem dokumentu.
(2) Za zagotavljanje znanj iz prejšnjega odstavka organizira VURS usposabljanja.
(3) VURS založi, natisne in dostavlja veterinarjem, ki potrjujejo dokumente, predpisane obrazce veterinarskih dokumentov. 

4. člen

(1) Veterinarji, ki potrjujejo dokumente, morajo biti nepristranski in ne smejo imeti neposrednega ekonomskega interesa v zvezi z naročnikom veterinarskega dokumenta.
(2) Veterinarji, ki potrjujejo dokumente, se morajo zavedati pomena vsebine vsakega veterinarskega dokumenta, ki ga podpišejo.
(3) Veterinarski dokumenti morajo biti izdani v jeziku, ki ga razume veterinar, ki izdaja veterinarski dokument, in v jeziku države prejemnice dokumenta.
(4) Veterinarji, ki potrjujejo dokumente, imajo oštevilčene žige, tako da je iz številke žiga na veterinarskem dokumentu razvidno, kateri veterinar ga je izdal. Poleg oštevilčenega žiga mora biti na dokumentu s tiskanimi črkami izpisani ime in priimek, naziv oziroma status veterinarja ter lastnoročni podpis veterinarja, ki izdaja dokument. 

5. člen

(1) VURS izvaja preglede in druge kontrolne ukrepe za preprečevanje izdajanja napačnih ali zavajajočih veterinarskih dokumentov ali goljufij pri izdajanju in potrjevanju veterinarskih dokumentov.
(2) Če veterinar, ki potrjuje dokumente, izda napačen ali zavajajoč veterinarski dokument, v primeru goljufij pri izdajanju veterinarskih dokumentov oziroma v primeru opustitve dolžnih preveritev pred izdajo ali potrditvijo veterinarskega dokumenta, predstavlja takšno ravnanje kršenje delovnih obveznosti in se ukrepa v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, poleg tega VURS ukrene vse potrebno, da se uvede kazenski postopek oziroma postopek o prekršku, odvisno od vrste in obsega nepravilnosti.
(3) Če se zoper veterinarja iz prejšnjega odstavka uvede postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se mu ob uvedbi postopka lahko prepove izdajati in potrjevati veterinarske dokumente za čas trajanja postopka.
(4) Če se v obratu, ki je pod veterinarskim nadzorom, zlorabi veterinarski dokument ali se ga ponaredi, VURS ukrene vse potrebno, da se zagotovi, da se takšno dejanje ne more ponoviti. 

6. člen

(1) Veterinar, ki potrjuje dokumente, ne sme potrditi podatkov v veterinarskem dokumentu, ki jih ne pozna oziroma ni prepričan o njihovem pomenu oziroma resničnosti.
(2) Veterinar, ki potrjuje dokumente, ne sme podpisati praznega ali nepopolno izpolnjenega obrazca veterinarskega dokumenta, prav tako ne sme podpisati obrazca, če predpisan pregled ni bil opravljen oziroma če veterinar, ki potrjuje dokumente, ni opravil predpisane kontrole.
(3) Če veterinar, ki potrjuje dokumente, podpiše veterinarski dokument na osnovi drugega dokumenta, mora imeti takšen dokument pred podpisom.
(4) Veterinar, ki potrjuje dokumente, lahko na veterinarskem dokumentu potrdi tudi podatke:
ki jih zagotovi druga oseba, ki dela pod nadzorstvom veterinarja, ki potrjuje dokumente, in ima pooblastilo VURS, pod pogojem, da lahko zagotovi zanesljivost podatkov;
ki jih pridobi na podlagi uradnih sistematskih programov nadzorstva (monitoringov), ki se izvajajo skladno z veterinarskimi predpisi. 

7. člen

Veterinarski dokument mora biti izdan na enem listu papirja, barva tiska mora biti različna od barve podpisa veterinarja, ki potrjuje dokumente, in pečata. Izda se samo en primerek dokumenta (original). Veterinar, ki potrjuje dokumente, mora napraviti kopijo vsakega izdanega dokumenta in jo hraniti dve leti v arhivu zaradi evidence. 

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o certificiranju v veterinarstvu (Uradni list RS, št. 57/03). 

9. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.Št. 323-491/2003
Ljubljana, dne 25. julija 2003.

 

mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta št. 96/93/ES.


Avtor: ZŽI