Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih – UL 98/2007


Na podlagi šestega odstavka 37. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K

o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih

1. člen

(vsebina pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih (Uradni list RS, št. 75/03).

2. člen

(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 007-67/2007

Ljubljana, dne 10. oktobra 2007

EVA 2007-2311-0185

 

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKZP