Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini - UL 91/2008


Na podlagi drugega odstavka 2. člena in v zvezi s prvim odstavkom 124. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) ministrica za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdaja

P R A V I L N I K
o razveljavitvi Pravilnika o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini

1. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 69/00).

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 72-28/2008

Ljubljana, dne 2. julija 2008

EVA 2008-2711-0092

Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP