Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe govejega somatotropina (BST) - UL 16/2004


Na podlagi prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja uporabe škodljivih snovi v Republiki Sloveniji


S K L E P
o prepovedi trgovanja in uporabe govejega somatotropina (BST)*
 

I

(1) Prepovedana je uporaba in trgovanje ali kakršnakoli prepustitev tretjemu govejega somatotropina pri oziroma za krave molznice.
(2) Ta sklep se ne uporablja za proizvodnjo za izvoz ter izvoz govejega somatotropina v države, ki niso članice Evropske unije.
 

II

(1) Pravne in fizične osebe, ki nabavljajo ali proizvajajo goveji somatotropin, ter pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa s to snovjo v skladu z drugim odstavkom prejšnjega dela tega sklepa, morajo voditi natančne evidence, ki v kronološkem zaporedju vsebujejo količine, ki so proizvedene ali dobavljene, in količine, ki so prodane ali uporabljene, imena oseb, ki so jim bile te količine prodane oziroma od katerih so bile dobavljene.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo biti na razpolago uradnemu veterinarju, v primeru elektronske oblike vodenja evidenc pa tudi v obliki izpisa računalniškega izpisa.
 

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 323-707/2003
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.

 

mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS*Ta sklep vsebinsko povzema Odločbo 1999/879 ES.


Avtor: ZŽI