Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve - sprememba - UL 79/2000


Na podlagi 12. člena in 18. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika  o kontroli kakovosti grozdja  v času trgatve 

1. člen

V pravilniku o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
Za sorte, ki se v posameznem okolišu gojijo v izredno omejenem obsegu, se spremljanje dozorevanja grozdja ne izvaja. Rok trgatve za te sorte pooblaščene organizacije določijo primerjalno v skladu s seznamom sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja oziroma se rok trgatve določi primerjalno, ki je priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del. 

2. člen

V drugem odstavku 14. člena se besedilo v skladu s tretjim in četrtim odstavkom nadomesti z besedilom: v skladu s prvo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom. 

3. člen

V drugem stavku 17. člena se beseda tretjega nadomesti z besedo: drugega.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
Predstavnik pooblaščene organizacije o pregledu piše zapisnik, ki mora vsebovati podatke iz 18. člena tega pravilnika.. 

4. člen

V 18. členu se črta prvi stavek. V drugem stavku se besedi Iz izpisov nadomestita z besedilom: Iz avtomatskega izpisa o količini in sladkorni stopnji grozdja ter zapisnika iz prejšnjega člena. 

5. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:
Podatek o roku trgatve grozdja pooblaščena organizacija oziroma ministrstvo vpišeta v enotni sistem registra pridelovalcev grozdja in vina. 

6. člen

Priloga pravilnika: Seznam sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja na 5 oziroma na 2 vinogradih se nadomesti z novo prilogo: Seznam sort, za katere se spremlja dozorevanje grozdja oziroma se rok trgatve določi primerjalno, ki je sestavni del tega pravilnika. 

7. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-03-934/00-2
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.

 

Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI