Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve - sprememba - UL 69/2001


Na podlagi 12. člena in 18. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve 

1. člen

V pravilniku o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99 in 79/00) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določitve roka trgatve grozdja in način kontrole grozdja, namenjenega predelavi v vrhunsko vino, opravljajo pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene organizacije).
Pooblaščeno organizacijo za območje vinorodne dežele Primorska, pooblaščeno organizacijo za območje vinorodne dežele Podravje in pooblaščeno organizacijo za območje vinorodne dežele Posavje na osnovi javnega razpisa izbere in z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Odločbo o imenovanju pooblaščenih organizacij ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«


2. člen

V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do imenovanja pooblaščenih organizacij iz 3. člena tega pravilnika opravljajo naloge iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika naslednje pooblaščene organizacije:
za vinorodno deželo Primorska: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
za vinorodno deželo Podravje: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
za vinorodno deželo Posavje: Kmetijski inštitut Slovenije.«


3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 321-03-94/99-9
Ljubljana, dne 22. avgusta 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.Avtor: ZŽI