Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina - UL 99/2001


Na podlagi 1. in 10. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina 

1. člen

V pravilniku o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 32/00), se v 3. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ocenjevanje pri izvozu ali uvozu za vino iste serije, istega pridelovalca, ki ga je pooblaščena organizacija že ocenila, obsega le naslednje zaporedne faze:
naročilo naročnika ali zahtevek pristojne inšpekcije,
preveritev podatkov o geografskem poreklu iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali iz certifikata države izvoznice,
izdajo odločbe o ocenitvi vzorca.«


2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 321-03-205/2001
Ljubljana, dne 29. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.Avtor: ZŽI