Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev - UL 104/2009


Na podlagi sedmega odstavka 7. člena, petega odstavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 25. člena in desetega odstavka 34. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev

1. člen

V Pravilniku o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev (Uradni list RS, št. 31/08) se v drugem odstavku 2. člena letnica »2008« nadomesti z letnico »2010« in številka »4.172« s številko »2.086«.

V tretjem odstavku se letnica »2009« nadomesti z letnico »2011« in številka »8.345« s številko »2.086«.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena se letnica »2008« nadomesti z letnico »2010« in letnica »2007« z letnico »2009«.

V drugem odstavku se letnica »2009« nadomesti z letnico »2011« in letnica »2008« z letnico »2010«.

3. člen

V prvem odstavku 4. člena se letnica »2008« nadomesti z letnico »2010« in številka »22.951« s številko »27.951«.

V drugem odstavku se letnica »2009« nadomesti z letnico »2011«, letnica »2008« z letnico »2011« in številka »22.951« s številko »27.951«.

4. člen

V prvem odstavku 5. člena se letnica »2008« nadomesti z letnico »2010«.

V drugem odstavku se letnica »2009« nadomesti z letnico »2011«.

5. člen

V prvem odstavku 6. člena se letnica »2008« nadomesti z letnico »2010«.

V drugem odstavku se letnica »2009« nadomesti z letnico »2011«.

6. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-306/2007/4

Ljubljana, dne 8. decembra 2009

EVA 2009-2311-0089

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano


Avtor: ZKŽP