Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček - sprememba - UL 66/2004


Na podlagi 18. točke prvega odstavka 42. člena in za izvajanje 4. člena Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01 in 96/01 odl.US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
    o spremembi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja cviček

1. člen

V Pravilniku o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja cviček (Uradni list RS, št. 3/00, 101/00 odl. US in 96/01 odl. US) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
    »Volumen steklenic, v katere se polni vino cviček PTP, je 0,375 l, 0,75 l, 1 l in 1,5 l. Steklenice morajo biti zamašene z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 321-03-131/2003

Ljubljana, dne 7. maja 2004.

EVA 2004-2311-0283

dr. Milan Pogačnik l. r.
    Minister
    za kmetijstvo, gozdarstvo
    in prehrano
Avtor: ZŽI